Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jon

Jon 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te fakap bus e Jisas faakats Tsuan Ya naus osing to na pan naa to aya fiisen ramen matisian Tsunia. Ri taainy guas fi naa to tan panaainy gaguur tana aurom iny Kidron. Te kaa me na tanun na aya ai Jisas min fuainy matisian Tsunia naa fi naa to koman ya.
2Judas, ayei na mes to te faan iny e Jisas nimar vainy te atsuiny famat ror Ya nat faamuan bus iny a pan to aya, tana saa Jisas guam vaurep raror matisian Tsunia tana pan naa to aya tana fo mes a fo nainy i muan.
3Ai Judas naa bus naa to tanun ya mumua rato na gum iny vainy puaan tana taa Roum ana rin mes tsoiny bei ot tana saape tana taa Jiu. Rin fuainy tsunaun tan tsoiny faakor ana taa Farasi jiats ranaatuari fiisen men foka iny puaan, an kurun, an vit kurun.
4Jisas nat faamuan bus iny a fo mamatsiny ka te ruak non Tsunia ana Ya taan famumua naa to matan, Ya tsue to tsuri, “E sei to aya te sainy romi ee?”
5Ri biny Towa ser tsue na ka, “E Jisas a mes tana ngats fan iny Nasaret.” Ana Ya tsue to na ka, “Anyo na Ayei.” Judas, ayei na mes to te faan iny e Jisas nimar rari tsutsun fiisen ramen vainy puaan na aya.
6Te tsue Jisas a ka tsuri, “Anyo na Ayei,” ri sos iny vou to ana ri gotsiny faavou naa to petoo.
7Jisas rangats pis ratuari sa tsue na ka, “E sei to aya te sainy romi ee?” Ri tsue to na ka, “E Jisas a mes tana ngats fan iny Nasaret.”
8“Nyo tsue faamuan of bus mami, Anyo na Ayei,” te tsue fi Jisas tsuri. “To te sainy fi Varonyo mi tanyir yam a mesapan to ari ma naa ri.”
9(Jisas tsue na ka to ma ruak iny man men vegiau Tsunia, “Tamau, Nyo sikia ma kaa me ta isen ta mes ma nun to te faan iny Anyi Tsonyo.”)
10Saimon Pita te kaa men kirat nana puaan, gamus to ya sa tek sapee na teinan tan panaainy matou tana tsoiny binun babainy tana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor. Asangan a tsoiny binun babainy to te koo rori Malkus.
11Jisas tsue to ten Pita, “Rog fatabiny iny kirat nana puaan tsuam tana susukap nan! Anyi pon iny rom a saa, Anyo gim rou ma nai ong a patang iny saraa kamits to te faarof iny e Tamanyo? Eye, Anyo nai ong rou ya.”
12Ana gum iny vainy puaan tana taa Roum fiisen me na tsoiny mumua tsuri an tsoiny bei ot tana saape tana taa Jiu nots to Jisas ri kotskots Towa,
13ana ri mei faamuainy naa Towa ten Anas. Anas ayei na vaanis ten Kaiafas, ayei faarei na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor tan nainy to aya.
14E Kaiafas ayei koraa na mes to te tsue ir fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu te rof fiisok non tan ta isen ta mes ma mat of ir a fokinai.
15Saimon Pita ana mesmes a matisian vovou iny naa to Jisas. Mesmes a matisian to na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor nat faarof iny non ya ana ayei naa fiisen mito Jisas koman a aunon tana numaa tana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor.
16Pita kaakaa en jiarasan tan matainy sobaa nana aunon. Ana nyo Jon a matisian to na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor te nat faarof iny non ya tafuts fatabin mito jiarasan, sa tsue tana guei moun to te tatagaa ot iny matainy sobaa sa ras fatabiny na Pita gagon.
17Ana guei moun to te tatagaa ot iny matainy sobaa tsue to ten Pita, “Anyi koraa ya na matisian tana mes tuwa aya?” Pita biny towa sa tsue na ka, “A sikia, anyo na sikia.”
18Nainy tana tonok an tsoiny binun ana rin vainy bei ot kat ton gonif ri faakor towa ana ri tsutsun faafis towa, ser mangin. Pita naa sa tsutsun fiisen ramiri sa mamangin en.

19Ai Anas a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor rangats to Jisas tan fuainy matisian Tsunia an fifaatsuts Tsunia.
20Jisas biny towa sa tsue na ka, “Nyo vegiau fatatabin you matar a fokinai tan mamatsiny nainy an fo mamatsiny fifaatsuts Tsonyo kat bus Anyo koman a fo numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ai koman a saape tana pan te vaaguam faavot rori na taa Jiu. Nyo gima munmun iny tu vegiau tana pan a takop.
21Kat fei, sam rangat Varonyo ei? Mi ma rangat ir a vainy to te nongon Vanyo, rangats ir yam a ka te tsue of Anyo ri, ri natiny ror a ka te tsue Nyo tsuri.”
22Te tsue iny e Jisas a ka to ana isen tsurin bei ot sapainy Towa ya tsue to, “Saf vegiau te kat rom Anyi tana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor na?”
23Jisas biny towa sa tsue na ka, “To ma tsue Nyo na ka na iring, tsue of ir a fokinai te kaa ror to na saf a ka ei na, sai te man fi non na ka te tsue iny Anyo te gim non ma rof tsumanyi ma sapan Vanyo.”
24Ai Anas jiats naa Towa ten Kaiafas a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor fiisen me na niman a kotskots.
25Pita tsutsun kanen nanon na aya mamangin en tan guaf. Ana mesapan tsuri tsue to tsunia, “Anyi koraa ya na isen a matisian tana mes tuwa aya?” Sai Pita faungis ya tsue to, “A sikia, nyo na sikia.”
26Isen tsurin tsoiny binun babainy tan Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor ana ayei kan a nuatsin a mes to te tek sapee Pita na teinan ya tsue to na ka. “Anyo ya te gima tagei manyi fiisen mi Ya tanun?”
27Pita faungis sa tsue pis to, “A sikia.” Sen tsun ana koriou a tsoiny kokorooto to.
28Ri nom e Jisas ri naus osing to na numaa ten Kaiafas, ser mei naa Towa tana pan te kaa non e Pailat a gavana tana gum fan iny Judia. Tana voinyvoiny ovei. Ri na taa Jiu gim to ma sof a numaa to tana saa ito te sof rori numaa, ri pon iny ror aveto ma gima ainy arin Guainy iny Fakats Fatabin.
29Ai Pailat tafuts naa to tsuri jiarasan sa rangat rari, “Saf a iring to te sak ami na mes to na?”
30Ri biny towa ser tsue na ka, “Amam tabuiny gima mei mi Ya nei tsumanyi ma faarei vaare Ya na mes a pisiin a kat kat iring.”
31Pailat tsue to tsuri, “Ami patsukanem ma mei naa Ya am faaroiny Towa tana fo faun tsumi fatoobing.” Rin fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu biny towa ser tsue na ka, “Mam gim rom ma famanat iny ta mes ma gageits ya.”
32(Ka to te ruak ma tapokaa me na man nan vegiau te kat e Jisas, tana saf a sanaan ei naa te nai mat fi non Ya.)
33Pailat sof fatabin naanaa tana pan tsunia sa fikoo Jisas ya rangats Towa, “Anyi Ya na Aatouf tana taa Jiu?”
34Jisas biny towa, “U rangat to aya, fei te poo fi mi ya ei i naa tsumanyi ge ta mes te tsue of manyi Tsonyo?”
35Pailat biny Towa, “Kat fei sanyi rangat varonyo ei nyo na gima tsoiny Jiu! A vainy Tsumanyi fatoobing to ari an fuainy tsunaun tan tsoiny faakor to te faan vaminyo Nyi. A saa te kat Anyi na?”
36Jisas tsue to, “A Waa Vanyo na sikia ma tana monaagits to. Ito ma kaa tsun ya tana monaagits to vainy to te vovovou Varonyo tabuiny kat a puaan ma bei ot Vanyo ri ma faan vaare Vanyo rin tsoiny mumua tana taa Jiu. Sikia, a Waa Vanyo na sikia ma tana monaagits to!”

37Ai Pailat rangats Towa, “Anyi pas a saa, a aatouf?” Jisas biny towa, “Nyi tsue Nyo na aatouf. Nyo naa me tana monaagits Nyo agiir of tsuiny a isen a ka ma tsue iny Anyo na kifon a man. E sei te kaa non tan panan tana kifon a man ee nongoiny non vegiau Tsonyo.”
38Pailat rangats Towa, “Ana saf a man na?” Ai Pailat tafuts fatabin naa to tana taa Jiu, ya tsue to tsuri, “Nyo gima sab ta iring Tsunia ma sak anyo Ya.
39San tan kat tan fuainy tsuvumami te kaa miromi nyo natiny famanat maromi na isen a mes a kotskots ma tafuts osing ya na numaa iny kotskots tan nainy Guainy iny Fakats Fatabin. Ami komainy varonyo ma puruur osing mami na Aatouf tana taa Jiu?”
40Ri biny towa ser kuu fatsian, “A sikia, sikia ma Ayei! Amam komainy rom e Barabas!” (Barabas ayei na mes a kakabuts.)