Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jon

Jon 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Nyo tsue faman of maromi a mes te gim non ma sof ising naa tan matainy sobaa nana aunon tan siip sana ayei paas ising tsun naa non tana mes a sanaan kanen sa faarei non a kakabuts ana mes a fafauraav mes ana kakarainy sei ka.
2Mes te ising naa non tan matainy sobaa ayei na tsoiny veis tan siip.
3A tsoiny bei ot tan matainy sobaa pue of non a tsoiny veis ana ya te fikoon fuainy siip tana fo isiseiny asanga rari fatoobing, ri nongoiny ror ya ana ayei te fatafuts rari.
4Te fatafuts fi rarorin siip ya te mumua ra naa ri an siip te vovou iny ya, tana saa ari te nongoiny fanatnat iny rora nguen ya.
5Ri gim ror ma vovou iny a mesmes a mes kanen, tan kat to aya ri bus osing ror a mes fuainy to, tana saa ri fanaginy nongoiny fanatnat iny ror a ngue na mesmes a mes to.”
6Jisas te tsue of rarin tsue fapapaar to sana ri gima natiny a kifon a ka te tsue iny Ya tsuri.
7Ai Jisas tsue pis to na ka, “Nyo tsue faman of maromi, Anyon matainy sobaa tan siip.
8Mesapan tsuri to te mumua i Vaminyo arin kakabuts an fafauraav mes an kakarainy sei ka san fuainy siip gim to ma nongoiny rari.
9Anyon matainy sobaa. E sei te pon non ma naa fi me Tsonyo ee nai saup fatabiny Ronyo ayei naa minon ana ya te tafuts a nai sab to na kainy ainy tan aaven.
10Mes a kakabuts naa minon ma nai kabuts mi ya, ya te atsuiny famat ir a mesapan ana ayei te rurei vavis a foka. Nyo naa me ma kaa me na vainy a toto ana toto to ayei te via tsitapuu minon a fo mamatsiny kan karap fiisok.
11“Anyon a tsoiny veis a rof tan siip. Ana tsoiny veis a rof to aya kakoun non ma mat of ir siip.
12A tsoiny binun nononom foiny ito ayei na sikia ma tsoiny veis tan siip ayei kan sikia non ma fasito ir fuainy siip, ayei naus osing raror fuainy siip ya te bus osing rari te tagei fi non ya na kas a vouts te kuar fi minon ya, ana kas a vouts to te nots a siip an fuainy siip te bus vavis er, ri te saats vavis a pan.
13A tsoiny binun a nononom foiny bus vavis non tana saa, ayei na tsoiny binun a nononom foiny tsun, ana Ya te gima ningainy ir fuainy siip.
14Anyon a tsoiny veis a rof tan siip. E Tamanyo nat Varonyo ana Nyo natiny rou Ya jesan kan Nyo natiny roun fuainy siip Tsonyo ana ri nat Varonyo. Ana Nyo kakoun rou ma mat of ir siip.
16Te kaa miror mes panar siip Tsonyo te gim ror ma kaa koman a aunon to. Nyo ma mei kan ramiri ri te nai nongoiny men vegiau Tsonyo ana ri te nai faarei me na isen a aunon veis nar siip te kaa miror a isen a tsoiny veis.
17“Tamanyo mangiir Varonyo tana saa, Anyo orovus rou ma mat, tan kat to aya, Nyo nai toto fatabin e varou.
18Sikia ta isen te onot non ma pets a toto Tsonyo. Nyo pets rou ya tan koman tsun Tsonyo. Ana Nyo faarof rou ma fa'orovus iny ya ana Nyo te faarof tan nom fatabiny pis ya. E Tamanyo te tsue faparits of bus Vanyo ma kat ya.”
19Ana taa Jiu takibaa pis rato fapoopoan narari tana saa, tana fo mar vegiau to.

20Ana mesapan tsuri tsue to na ka, “Ayei na tutuei iny masarau! Ana Ayei na piou! Kat fei sam nongoiny rom Ya ei?”
21Sana mesapan tsuri tsue na ka, “A mes a tutuei iny masarau gim non ma onot ma vegiau fi to ayei! Tabuiny tutua iny masarau a mes to aya, ayei tabuiny gima onot ma karats matar vainy kio teeva?”
22Tan nainy Guainy tan fakats fatabin tan Tsue Faarof of a Saape tana ngats fan tsian iny Jerusalem, u nainy to aya u nainy tana tonok.
23Jisas taataan en, tana saparoon tana saape te koo ri na Saparoon Ten Solomon,
24an fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu bau faafis Towa ser tsue na ka, “Fiisia, kat fei sa Nyi gum iny tomani ovei em ei, to sanyi gima biny a fo rangat? Tsue fa'arasan of mamimam, Anyi koraa na Krais a Mes to te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy ge na sikia?”
25Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “Nyo tsue of bus mami sana mi gima faaman Vanyo. Fo binun te kat Ronyo tana asangan e Tamanyo te pokei faruak Varonyo,
26sana mi gim ma faaman tana saa amin sikia ma siip Tsonyo.
27Fuainy siip Tsonyo nongoiny ror fikoo Tsonyo Nyo te nat irari ana ri te vovou Vanyo.
28Nyo faan rarori na toto na suu ana ri te gima nai nom on a mat a suu ana sikia ta isen ta mes te onot ma pets osing Vanyo ri.
29E Tamanyo to te faan Vanyo ri Ayei kan te karap faafis pis iny non a fo mamatsiny ka ana sikia ta isen ta mes te onot ma pets osing e Tamanyo ri.
30Anyo ai Tamanyo mam a ina fuan, isen tsun.”
31An tsoiny mumua tana taa Jiu nom pis ton fats ma totouruei ari Ya.
32Ai Jisas tsue to tsuri, “Nyo faatok bus mami na fo binun iny faatok reits to te poo fi me ten Tamanyo. A saf ta isen ta ka iny faatok ei na to sami pon rom ma totouruei Vanyon fats?”
33An tsoiny mumua tana taa Jiu biny fatabiny Towa ser tsue, “Mam gim rom ma totouruei Manyin fats tan ta foka to san tan tsue vaaserere tsun ten Gov tana saa, Anyi na mes babainy tsun ana Nyi koo rom a Tsivom e Gov.”
34Jisas biny ratuari sa tsue, “Te kirkir en tan Faun tsumi to te tsue fi Gov tsuri te fainy Yan vegiau Tsunia, ‘Amin fo gov.’
35Saf kirkir tan Vegiau Ten Gov te gim on non ma pangis na. Gov koo rarin, ‘fo gov’, kat pas fi non ya to Tsonyo ei?
36E Tamanyo te pets Vanyo ana Ya jiats vamituanyo tana monaagits tovei kat pas fei sam tsue fi rom nei Anyo te tsue vaaserere iny e Gov ei, tana saa Anyo te tsue na ka, Anyo na Guei Tsoiny ten Gov?
37Faamainy sanyi vaare Vanyo yam, te gim fi Ronyo ma kat a fo binun iny faatok ten Tamanyo.

38Sai te kat Ronyo na fo binun iny faatok to, kainon te gim fi romi ma faamainy Vanyo, ami ma faamainy tsuiny a fo binun iny faatok to ma nat faarof ami na fokinai e Tamanyo te kaa non koma Vanyo ana Nyo kaa rou koman e Tamanyo.”
39Ri pon pis to ma nots Ya sana Ayei aruwas osing a nima rari.
40Ai Jisas tabin fatabin enato sa ngats nana aurom iny Jodan tana pan te fapeenainy e Jon a vainy sana Ayei kaa en na aya.
41Ana vainy a kinai naa mito Tsunia. Ri tsue to na ka, “Jon gima kat a fo binun iny faatok reits sana fo vegiau te pokei tsuk iny ya tana mes to Jisas, u man ovei.”
42Ana vainy a kinai te kaakaa na aya faamainy Towa.