Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यूहन्‍ना

यूहन्‍ना 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु येसुमी लेंशा मेको आन कली “नोफा दाइश्‍शा नेनीन, सु सु भेडा गोठ आ लाप्‍चो रे मओव़नीमी। बार रे ङोइश्‍शा ओव़नीमी, मेकोपुकी खुइ नु रोइक्‍ब नम।
2सु लाप्‍चो रे ओव़बा, मेको भेडा गोठला बाक्‍ब।
3गोठला जाक्‍मेनु, लाप्‍चो खाल पाइबमी मेको कली लाप्‍चो रोक्‍ब। भेडापुकीमी गोठला आ सेंदा नेंनीम। गोठलामी आंम भेडा आन नें थिशा ब्रेश्‍शा, गोठ रे ग्रुंइब।
4मिनु नेल्‍ल आन कली ग्रुंइशा, भेडा आन ङोंइती गाक्‍ब। भेडापुकीमी गोठला आ नोले खोइक्‍नीम। मारदे हना आ सेंदा तुइक्‍नीम।
5सेंदा मतुइश्‍शो मुर आ नोले मखोइक्‍नीम। मेको कली तशा प्रोक्‍नीम। मारदे हना आ सेंदा मतुइक्‍नीम” दे येसुमी शेंताक्‍मी।
6येसुमी मुर आन कली मेको कथा शेंशो बाक्‍त। तन्‍न मार लोव़ शेंशो बाक्‍मे, मेकोपुकीमी मरुप्‍शो बाक्‍तेक्‍म।
7येसुमी लेंशा मेको आन कली “नोफा दाइश्‍शा नेनीन, गो भेडा गोठ ङा लाप्‍चो नङ।
8सु सु आं ङोंइती जाक्‍मा, मेको नेल्‍ल खुइ नु रोइक्‍ब नम। मिनु भेडापुकीमी मेको आन लोव़ मटीनीमी।
9गो लाप्‍चो नङ। सु सु मेको लाप्‍चो रे ओव़नीमी, मेकोपुकी श्‍येत रे ब्रोंइनीम। मिनु रिम्‍शो घांस बाक्‍तीकेमी लशा, जोचा ताइनीम। यूहन्‍ना १४:६
10खुइमी दा खुइ पथ, साइक्‍थ नु प्रेत्‍थ ला जाक्‍ब। गो चहिं भेडा आन कली ब्रोंइचा गेशा, ग्‍येरसीशा बाक्‍मल, दे जाक्‍ती” दे शेंताक्‍व।
11मिनु येसुमी “गो रिम्‍शो गोठला नङ। रिम्‍शो गोठला भेडा आन पा ङा साइक्‍चा पुंइसीब। भजन संग्रह २३:-; यसैया ४०:११; इजीकीएल ३४:११-२३; यूहन्‍ना १५:१३; हिब्रू १३:२०
12मिनु खिं ङा गोठला मबाक्‍थु, वोइश्‍शो गोठला बाक्‍त हना, मेकोमी भेडापुकी रिम्‍शो पा मकोव़ब। मारदे हना मेको आ भेडा मनमी। फर पिशो तशा, भेडा आन कली प्रोंइशा, प्रोक्‍ब। फरमी चहिं भेडा आन कली ग्‍याइश्‍शा साव सुव ब्रपाइक्‍ब।
13मिनु मेको वोइश्‍शो गोठला प्रोक्‍ब। मारदे हना भेडा आइक्‍के मनम, मोपतीके रिम्‍शो पा मकोव़ब।
14गो रिम्‍शो गोठला नङ। दोपा गो आं भेडा आन कली तुइक्‍नुङमी, मोपा मेकोपुकीमी आं कली तुइक्‍नीम। २तिमोथी २:१९
15दोपा आं आफोमी आं कली तुइक्‍बा, मोपा गो आं आफ कली तुइक्‍नुङ। मिनु भेडा आन पा ङा गो साइक्‍चा पुंइसीनुङ।
16मेको गोठ ङा ला ममाइ, अरु गोठ ङा भेडा यो आं के बाक्‍नीमी। गो मेको आन कली यो चाक्‍चा माल्‍नुङ। मेकोपुकीमी आं सेंदा नेंशा, आं कली टीनीमी। मोपा गोठला का नु बगाल का दुम्‍ब। यूहन्‍ना ११:५२; प्रेरित १०:३४-३५
17मेको आन साइक्‍चा पुंइसीचा ङा गो साइक्‍चा पुंइसीनुङ। मोपतीके आं आफोमी आं कली दाक्‍ब, मिनु आं कली बेक्‍शो रे सेंब।
18गो साइक्‍चा मपुंइसाक्‍यी हना, सुइमी आं कली साइक्‍ने मचाप्‍नीम। गो आं के साइक्‍चा पुंइसीतीके अधिकार बाक्‍ब। मिनु बेक्‍शो रे सेंसीचा अधिकार यो बाक्‍ब। मेको अधिकार निम्‍फा आं आफोमी गेती” दे शेंताक्‍व। यूहन्‍ना ५:२६

19येसु आ लोव़ नेंशा, यहूदीपुकी लेंशा ब्रातेक्‍म। यूहन्‍ना ७:४३; यूहन्‍ना ९:१६
20शुश यहूदीपुकीमी “एको वोलमी सुम्‍शा गशो बाक्‍त। मारदे आ लोव़ नेंनीनी?” देंतेक्‍म। यूहन्‍ना ७:२०; मर्कूस ३:२१
21का निक्‍शीमी चहिं “एको आ लोव़ वोलमी सुम्‍शो मुर आ पशो खोदेंशो मनेंसीब। वोलमी मिक्‍च मताइब मुर आ मिक्‍च तपाइक्‍ने चाप्‍बा ङा?” देंतेक्‍म।
22मिनु यरूसलेममी परमप्रभु यावे आ खिं ङा ङोंइती ओव़तीक चाड जाक्‍शो बाक्‍त।
23मिनु मेको हिउंदम बाक्‍त। मिनु येसु परमप्रभु यावे आ खिं ङा पिप सोलोमन आ सेल्‍शो लाङगामी हिरना हिरन बाक्‍त। प्रेरित ३:११
24यहूदीपुकी येसु आ एर ओंथ देल्‍शा “गेना आंइ कली ठीक लोव़ पाइनीनी? गे ख्रीस्‍त ननी हना, लोव़ महिरथु, थमा पा देनीन” देंतेक्‍म।
25येसुमी “गो इन कली देंती। तन्‍न गेपुकीमी थमा मसुइक्‍नी। गो आं आफ आ गेय पाइनुङ। मेको गेयमी ‘गो परमप्रभु यावे आ सोइश्‍शो नङ’ दे इन कली तुइक्‍पाइक्‍ब। यूहन्‍ना ५:३६
26गेपुकीमी चहिं आं कली थमा मसुइक्‍नीनी। मारदे हना गे आं गोठ ङा भेडा मननी। यूहन्‍ना ८:४५-४७
27गो आं भेडा आन कली तुइक्‍नुङमी। मिनु मेकोपुकीमी आं सेंदा नेंशा आं नोले खोइक्‍नीमी। भजन संग्रह ९५:७
28गो मेको आन कली परमप्रभु यावे नु गेना हना यो ब्रोंइशा बाक्‍चा गेनुङमी। मेको नरकम मलाइनीम। सुइमी आं गुइ रे रोइश्‍शा, लाइक्‍ने मचाप्‍नीम।
29आं आफोमी मेको आन कली गेती। आं आफ नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शो बाक्‍ब। मोपतीके आं आफ आ गुइ रे सुइमी रोइक्‍ने मचाप्‍नीम।
30गो नु आं आफ उइक्‍थ उइक्‍थ नस्‍कु” देंत।
31मिनु यहूदीपुकीमी लेंशा येसु कली साइक्‍चा, दे फुल्‍लु गुप्‍तेक्‍म। यूहन्‍ना ८:४९
32मिनु येसुमी “गो इन कली आं आफोमी पशो रिम्‍शो गेय कोंइताक्न्‍‍नी। तेको गेय आ पर्बम आं कली फुल्‍लु आप्‍शा साइक्‍चा माल्‍नी?” देंत।
33यहूदीपुकीमी “रिम्‍शो गेय पतीक आ पर्बम इ कली फुल्‍लु मआप्‍नीकी। तन्‍न परमप्रभु यावे आ पर्बम मरिम्‍शो लोव़ पतीके इ कली फुल्‍लु आप्‍चाइतक। गे मुर दुम्‍शा यो, परमप्रभु यावे नु उइक्‍थ नङ देंनेवे” देंतेक्‍म। मत्ती ९:३; मत्ती २६:६५; यूहन्‍ना ५:१८
34येसुमी “परमप्रभु यावे आ लोव़ ब्रेक्‍शो किताबमी ‘गे नेल्‍ल परमप्रभु यावे आ तमी तौ ननी’ मदेंबा ङा? भजन संग्रह ८२:६
35परमप्रभु यावेमी आ लोव़ नेंब आन कली आ तमी तौ देंब। मिनु मेको किताब ङा लोव़ मक्‍याम्‍सीब। मत्ती ५:१७
36परमप्रभु यावेमी आं कली रागीमी सोइक्‍चा कली ठीक सेल्‍तु। गेपुकीमी चहिं ‘परमप्रभु यावे आ पर्बम मरिम्‍शो लोव़ देंनेवे’ देंनीनी। मारदे हना ‘गो परमप्रभु यावे आ तौ नङ’ देंती। यूहन्‍ना ५:१७-२०

37गो आं आफ आ गेय मपाता हना, आं कली थमा मसुतीन।
38तन्‍न गो आं आफ आ गेय पाइनुङ हना, गेपुकी आं कली थमा मसुइक्‍नीनी। आं पशो गेय परमप्रभु यावे के बाक्‍त, दे थमा सुतीन। मिनु गो आं आफ नु बाक्‍नुङ। आं आफ गो नु बाक्‍ब, दे रुपीन” दे येसुमी यहूदी आन कली माइक्‍तीमी।
39मेकोपुकीमी येसु कली ग्‍याइक्‍चा माल्‍तेक्‍म। तन्‍न मेको आन दाते रे ग्रूशा गाक्‍त। यूहन्‍ना ८:५९; लूका ४:३०
40येसु लेंशा यर्दन खोला आइक्‍ची हांबु लशा बाक्‍माक्‍त। ङोंइती मेकेर यूहन्‍नामी ब्‍वाक्‍कुमी ख्रुम्‍शा ग्रुंइतीक गेय पशो बाक्‍माक्‍त। यूहन्‍ना १:२८
41आ नेक्‍था जाक्‍शा, शुश मुरपुकीमी “यूहन्‍नामी छक लाक्‍चा ङा गेय मपव। तन्‍न मेको मुर आ पर्बम मार मार देंमे, मेको नेल्‍ल थमा बाक्‍माक्‍त” देंमुम्‍तेक्‍म।
42मिनु शुश मुरुमी येसु कली थमा सुइक्‍तेक्‍म।