Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑ̃ɑ̃

Isɑ̃ɑ̃ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N di nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe, wèè í tɑ dipètou kó dibòrì kɛ tɑ kupíkù tɛkù kuduotí ò tu oyúókù nwe, okɔ̀ùtì.
2Wèè mɛ ntɑ dibòrì weè tu opecɛ̃nti.
3Wèè bɑ̀ɑ dibòrì ò ɔ̃ɔ̃ we nkpetɛ́, kòo nyì yu kɛ̀ ì yo o tɑmmɛ̀ kòo ì yɛ̀nnɛ̀,
4kɛ́nni kɛ̀ ì tũ̀ nkɛ yɛ̃́ í yɛ̃́mɛ̀ o tɑmmɛ̀.
5Ipe í tũũ̀ nyì í yɛ̃́ wè, ì ɔ̃ nhò cokùmu, kɛ yɛ̃́ ì í yɛ̃́mɛ̀ o tɑmmɛ̀.
6Yesu do bɛ̀ ɑ̃ntɛ́mu, bɛ̀ mɛ nyí mbɑntɛ́ ò tu mù.
7Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, míì tu dipètou kó dibòrì.
8Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ketɛ́ kɛ kɔ̀tɛní bɛ̀ tú bɛyóóbɛ̀ mbɛ, bɛkɔ̀ùbɛ̀, ipe mɛ nyí yie mbɛ kpɛti.
9Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Míì tu dibòrì, wèè tɑ m borɛ̀ ò bo cootɛ́, kɛ níí tɑ, kɛ́yɛ̀, kɛ́pɛ́tɛ́ mudiì.
10Oyúókù ɔ̃ɔ̃ kɔtɛní kɛ bo yúúkúmu, kɛ bo kuɔ, kɛ bo cɑkɛ. Kɛ̀ mí nkɔ̀tɛní kɛ bo duɔ́ m pe mufòmmu kɛ̀ ì mmù mɔ̀kɛ mɛdiɛ̀.
11Míì tu opecɛ̃nti sɑ̀ɑ̀wè, opecɛ̃nti sɑ̀ɑ̀wè duɔ̀ nho fòmmu mmu o pe kpɛ́í.
12Wèè í te ipe kɛ ì cɛ̃mmù idíítí kpɛ́í, kòò yɑ̀ dimɑnnì kɛ̀ dì kèríní, ò ɔ̃ɔ̃ yóumu ipe kɛ́cokɛ́ kɛ̀ dìi pĩ́mmú ipe, kɛ̀ itɛìi cíɛ́tɛ́.
13Kɛ yɛ̃́ ò cɛ̃mmúmɛ̀ idíítí kpɛ́í nkɛ, o kpɛti í ì bonɛ̀.
14Mí n yɛ̃́mu m pe kɛ̀ m pe n yɛ̃́.
15N cicɛ n yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí m mɛ nhò yɛ̃́ kɛ yɛ̃́ m pe kɛ̀ ì n yɛ̃́, kɛ̀ n duɔ̀ n fòmmu i kpɛ́í.
16M mɔkɛmu ipe tɛì ìì mu nyí tɑ dipetou miɛkɛ, n dò nkɛ múnkɛɛ ì kpɑ̀ɑ̀kɛnímu kɛ̀ ìi keè n tɑmmɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́ kupecɛ̃nku kumɑ́ɑ̀, ocɛ̃nti omɑ́ɑ̀.
17N cicɛ n dɔ́mu, n yóó duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n fòmmu, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ mù cɔutɛ́.
18N duɔ́ n fòmmu nɛ̀ mmɑ́ɑ̀ ndi, òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ n kuɔ, n cicɛ weè n duɔ́ ndɛ kó muwɛ̃rímú, kɛ̀ m bo duɔ́ n fòmmu kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ mù cɔutɛ́.

19Nɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kpɛ́í nkɛ̀ mɛtotímɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ Sifubɛ cuokɛ̀.
20Kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ ntú: Dibɔɔ̀ diì ò tɑ, ò wɑ̀ɑ́tɛ́mu! Bɑ nte kɛ̀ di kemmu o nɑ́ɑǹtì.
21Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu: Dibɔɔ̀ tɑ wè bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nnɑ́ɑ́ mmiɛ m̀botí, dibɔɔ̀ bo nɑ kɛ́wéi kuyũ̀ɔ̃̀nkɑ̀ɑ̀?
22Dɛ̀ do tú muséé nkó dimɔ̀nnì ndi, kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ wénkùmɛ̀ kó dibɑnni Sedisɑdɛmmu.
23Kɛ̀ Yesu ńceǹtì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditowɑɑ̀, Sɑdomɔɔ kó kufiiku miɛkɛ.
24Kɛ̀ Sifubɛɛ ò cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ, kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ɔ̃ndɑɑ̀ ndi ɑ yóó ti nɑ́kɛ́mɛ̀ ɑ tú wè, kɛ̀ dɛ̀ ti wenkɛ? Kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kirisi, ɑ ti nɑ́kɛ́ weti weti.
25Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N ti ndi nɑ̀kɛ́mu bɑ́ di í yie, mutɔ̃mmú m pĩ mmù nɛ̀ n cicɛ kó diyètìrì muù bɛnkú n tú wè.
26Di mɛ nyí tɑ̃́ kɛ yɛ̃́ di í túmɛ̀ n kó ipe.
27M pe yomu n tɑmmɛ̀ kɛ̀ n yì yɛ̃́ kɛ̀ ì n tũ̀.
28Kɛ̀ n yì duɔ̀ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, ì í yóó kú bìtì! Òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ì fìètɛ n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ.
29N cicɛ wèè ì nni nduɔ́, ò pɛ̃ɛ̃tɛ́mu dɛmɔu, òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ì fìètɛ o nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ.
30Mí nnɛ̀ n cicɛ ti tú onìtì omɑ́ɑ̀ ndi.
31Kɛ̀ Sifubɛ tó ɑkɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ bo ò bùɔ́tí kɛ́kuɔ.
32Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɑ̀mu m pĩmmɛ̀ mutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ n cicɛ kó muwɛ̃rímú, ɔ̃̀mmu kpɛ́í nkɛ di dɔ́mɛ̀ kɛ́ m búɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ?
33Kɛ̀ Sifubɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti í dɔ́ kɛ dɑ kuɔ mutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù kpɛ́í, ɑ cɑɑ̀ri Kuyie nyètìrì ndi. Fɔ̃́ nhonìtì kɑ̀ɑ tú ɑmɑ́ɑ̀ Kuyie.
34Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti wɑ̃̀rimu di kó ikuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ kɛ tú: Mí nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ yɛ̃ ndi tú kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ mbɛ.
35Kɛ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ tú kù do nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛ̀ tú kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ ti mɛ nyí yóó nɑ kɛ́ tì kùɔ.
36Kuyie nnɛ́ tɑ̃ɑ̃tɛ́ mínwe kɛ n tɔ̃nní kutenkù miɛkɛ, di bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀ n cɑɑ̀ri Kuyie nyètìrì, n yĩ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n tú Kuyie mBirɛ?

37Kɛ̀ n yí pĩ n cicɛ kó mutɔ̃mmú di bɑ́ɑ́ nni ntɑ̃́.
38Kɛ̀ mmɛ mmù pĩ, nkɛ di í n tɑ̃́, ntɑ̃́nɛ̀ tũnkɛ́ m pĩ mmùù tɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí bɑntɛ́ kɛ dò n cicɛ bo m miɛkɛ kɛ̀ m bo o miɛkɛ.
39Kɛ̀ bɛ̀ tó ndɔ́ kóò pĩ nkòo yɛ̀ kɛ́ítɛ́.
40Kɛ́kɔtɛ Suditɛ̃ɛ̃, Isɑ̃ɑ̃ do ketɛ́ kɛ́nhɑ̃ɑ̃̀ dɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù kɛ́mbo.
41Kɛ̀ kunitisṹkù nkɔrì o borɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú Isɑ̃ɑ̃ í dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì mɑtì, ò nɛ́ nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ onìtì yie nkpɛ́í tì tú timɔ́mmɔnti nti.
42Dɛborɛ̀ kɛ̀ kunitisṹkùu yie nkɛ́ntɑ̃́ Yesu.