Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kpaalɛ pↄ́ Isailiↄ sɛ̀ Kanaa bùsu guuↄn kɛ. Sa'ona Ɛleazaa ń Nuni nɛ́ Yozueeo ń Isaili bui uabeleↄ mɛ́ kpaalɛ̀nɛ́.
2Isaili bui mɛ̀n kɛ̃okwi ń kĩnioↄ ↄ̃ wà kpaalɛ̀nɛ́ ń gbɛlaao lá Dii dà Mↄiziɛ a òwa.
3Yuudɛ̃ baa gukpɛ ↄ̃ Mↄizi kpaalɛ̀ bui mɛ̀n pla ń kĩnioↄnɛ. I kpa Levii buiↄwańnↄo,
4Yosɛfu nɛ́ↄ Manase ń Ɛflaiũo buiↄ mɛ́ gↄ̃̀ bui mɛ̀n pla ũ. Levii buiↄ i bùsu kpaalɛsɛo, sema wɛ̃́lɛ pↄ́ aaↄ kuuↄ ń ń dã́dãkɛkĩiↄ.
5Màa Isailiↄ bùsu kpaalɛ̀kↄ̃ɛ lá Dii dà Mↄiziɛwa.
6Yuda buiↄ mↄ̀ Yozuee kĩ́i Giligali, ↄ̃ Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbu, Kenazi bui òɛ̀: Ń yã́ pↄ́ Dii ò a gbɛ̃́ Mↄiziɛ Kadɛsi Baanɛa mapi ń mpio yã́ musu dↄ̃.
7Kɛ́ ma ka wɛ̃̀ bla, Dii zↄ̀blena Mↄizi ma gbaɛ Kadɛsi Baanɛa, ↄ̃ ma mↄ bùsuɛ bee asiigwà. Ma ɛa ta aà kĩ́i, má òɛ̀ lá a ku ma sↄ̃ guuwa,
8ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀manↄↄ tò sↄ̃ kɛ̃̀ ń gbɛ̃́ↄgu. Mapi lé, má tɛ́ Dii ma Luazi ń nↄ̀sɛmɛndooɛ.
9Gↄↄ bee ↄ̃ Mↄizi lɛgbɛ̃̀mɛɛ à mɛ̀, lá má tɛ́ Dii ma Luazi ń nↄ̀sɛmɛndoo, tↄↄlɛ pↄ́ ma gbapɛ̀lɛwà a gↄ̃ mapi ń ma buiↄ pↄ́ ũɛ e gↄↄpii.
10Dii tò má kú e tia lá à a lɛgbɛ̃̀wa. Za gↄↄ pↄ́ à yã́pi ò Mↄiziɛ gↄↄ pↄ́ Isailiↄ bɛ guwaiwaiu, a wɛ̃̀ blasↄon kɛ. Tia kɛ́wa ma kɛ wɛ̃̀ basiiↄ̃sↄo,
11mɛ́ má gbãa vĩ e ń a tiao, lá má vĩ gↄↄ pↄ́ Mↄizi ma zĩwa. Má yɛ̃̀ɛɛ vĩ e ń a tiao mà gɛ́ zĩkai lán yãawa.
12Ma gba gusĩsĩde pↄ́ Dii a yã'ò gↄↄbeezĩpi sa. Nzĩawa n swã́ mà gↄↄ bee Anaki buiↄ ku we, mɛ́ aa wɛ̃́lɛ zↄ̃ↄ bĩ́ideↄ vĩ. Dii aↄ kumanↄ, mí ń bùsu símá lá Dii òwa.
13Ɔ̃ Yozuee samaa'ò Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbuɛ, ↄ̃ à Hɛblↄ̃ kpàwà kpaalɛ ũ.
14Ayãmɛto Hɛblↄ̃ gↄ̃̀ Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbu buiↄnɛ e ń a gbão, asa à tɛ̀ Dii Isailiↄ Luazi ń nↄ̀sɛmɛndooɛ.
15Wì o Hɛblↄ̃ɛ yãa Kiliataabaɛ, Anaki bui tↄde pↄ́ wì mɛɛ̀ Aaba yã́i. Bee gbɛa bùsu gↄ̃̀ da kílikili, wàlɛ zĩkauo.