Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yelusalɛũ kí Adonizɛdɛki mà Yozuee Ai sì a kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ, a kɛ̀ Aiɛ ń a kíao lá a kɛ̀ Yelikoɛ ń a kíaowa. A mà lↄ Gabaↄ̃ↄdeↄ kↄ̃ yãmà ń Isailiↄ, mɛ́ aa ku kↄ̃ saɛ.
2Ɔ̃ vĩa Yelusalɛũdeↄ kũ̀, asa Gabaↄ̃ↄá mɛɛwiaɛ lán kíae wɛ̃́lɛwa. A zↄ̃ↄ dɛ Aia, mɛ́ a gↄ̃ɛↄá nɛgↄ̃naↄnɛ.
3Ɔ̃ Yelusalɛũ kí Adonizɛdɛki lɛ́kpãsãkɛ̀ Hɛblↄ̃ kí Oaũɛ ń Yaamu kí Pilaũo ń Lakisi kí Yafiao ń Ɛgɛlↄni kí Dɛbiio à mɛ̀:
4À mↄ dↄmalɛ, wí gɛ́ lɛ́lɛi Gabaↄ̃ↄdeↄwa, asa aa kↄ̃ yãmà ń Yozueeoɛ ń Isailiↄ.
5Ɔ̃ Amↄleↄ kía gbɛ̃ↄn sↄopiↄ, Yelusalɛũ kía ń Hɛblↄ̃ kíao ń Yaamu kíao ń Lakisi kíao ń Ɛgɛlↄni kíao ń ń zĩgↄ̃ↄ kↄ̃ kã̀aa. Aa gɛ̀ bòokpà Gabaↄ̃ↄ saɛ, aa sìńgu ń zĩo.
6Ɔ̃ Gabaↄ̃ↄdeↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Yozueewa Giligali bòou aa mɛ̀: Ńsu pãkpa wápiↄ n zↄ̀blenaↄzio. Kɛ kpakpa mↄ ǹ wá suaba. Mↄ ǹ dↄwálɛ, asa Amↄleↄ kía pↄ́ kú gusĩsĩdeuↄ kã̀aawázi ḿpiiɛ.
7Ɔ̃ Yozuee ń a nɛgↄ̃naↄ ń a zĩgↄ̃ↄ bↄ̀lɛ Giligali, aalɛ mↄ́ ḿpii.
8Ɔ̃ Dii ò Yozueeɛ: Ńsu vĩakɛnɛ́o. Ma ń nánɛ n ↄzĩɛ, an gbɛ̃e a fↄ̃ n gã fĩo.
9Bↄa Giligali Yozuee táa'ò gwã́ e gu gɛ̀ dↄ̀ò, à sùmá kã́ndo zɛzɛsai.
10Ɔ̃ Dii tò gili gɛ̃̀ńgu Isailiↄ yã́ musu, ↄ̃ Isailipiↄ lɛ̀lɛmá aa ń dɛdɛ maamaa Gabaↄ̃ↄ we, ↄ̃ aa pɛ̀má Bɛtoloni zɛ́u lↄ. Aa ń dɛdɛ e à gɛ̀ pɛ̀ò Azeka ń Makedaowa.
11Kɛ́ aalɛ bàalɛ Isailiↄnɛ zɛ́ pↄ́ bↄ̀ Bɛtoloni à gɛ̀ Azeka, Dii lougbɛ gbɛ̃̀nɛ kàńgu. Gbɛ̃́ pↄ́ lougbɛpi ń dɛdɛↄ dasi dɛ gbɛ̃́ pↄ́ Isailiↄ ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoↄla.
12Gↄↄ pↄ́ Dii Amↄlepiↄ nà Isailiↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ Yozuee ò Diipiɛ Isailiↄ wáa à mɛ̀: To ĩatɛ̃ zɛ gudoũ Gabaↄ̃ↄa! To mↄvua zɛ tɛɛɛ Ayaloni guzulɛa!
13Ɔ̃ ĩatɛ̃ zɛ̀ gudoũ màa, mɛ́ mↄvua zɛa tɛɛɛ e Isailiↄ gɛ̀ tↄsì ń ibɛɛↄwa. Yã́pi ku Gbɛ̃ Maaↄ taalau. Ĩatɛ̃ gↄ̃̀ zɛa minanguo, i sↄ̃ a tíao e gↄↄ do bṹu taawa.
14Wi gↄↄ bee taa e yãao, mɛ́ wi e a gbɛao. Dii gbɛ̃nazĩna yãmà, asa àlɛ zĩka Isailiↄnɛɛ.
15Ɔ̃ Yozuee tà Giligali bòou ń a gbɛ̃́ↄ píi.
16Kɛ́ kía gbɛ̃ↄn sↄopiↄ bàalɛ̀ gɛ̀ ùlɛ gbɛ̀'ɛu Makeda,
17ↄ̃ wa ò Yozueeɛ wà mɛ̀: Wà bↄ̀ kía gbɛ̃ↄn sↄopiↄwa gbɛ̀'ɛu Makeda.
18Ɔ̃ Yozuee mɛ̀: À gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛↄ gálɛ ta ɛpilɛ, í gbɛ̃́ↄ dilɛ we aaↄ dↄ̃́a.

19Ásu kã́maboo. À pɛ́lɛ á ibɛɛↄzi, í lɛ́lɛmá ń kpɛ oi, ásu to aa ń wɛ̃́lɛↄ leo. Dii á Lua ń náɛ́ á ↄzĩɛ.
20Yozuee ń a gbɛ̃́ↄ ń dɛdɛ e aa ye láai, an gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ↄ mɛ́ tà ń wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ guu.
21Ɔ̃ Isailiↄ sù Yozueewa bòou Makeda, aa aafia ḿpii. Gbɛ̃e i fↄ̃ yãe ò ń yã́ musu lↄo.
22Ɔ̃ Yozuee mɛ̀: À pↄ́ go gbɛ̀'ɛpilɛ, í bↄlɛmɛɛ ń kía gbɛ̃ↄn sↄopiↄ.
23Ɔ̃ aa kɛ̀ màa, aa bↄ̀lɛɛ̀ ń kía gbɛ̃ↄn sↄopiↄ, Yelusalɛũ kía ń Hɛblↄ̃ kíao ń Yaamu kíao ń Lakisi kíao ń Ɛgɛlↄni kíao.
24Kɛ́ wà ń bↄ́lɛ màa, ↄ̃ à Isaili zĩgↄ̃ↄ sìsi píi, a ò ń dↄaana pↄ́ aa gɛ̀anↄↄnɛ à mɛ̀: À sↄ̃ kãi, í gbá zɛzɛ kíaɛ beeↄ waawa. Ɔ̃ aa mↄ̀ gbá zɛ̀zɛ ń waawa.
25Yozuee ònɛ́: Ásu to vĩa á kũo. Ásu bílikɛo. À sↄ̃dilɛ, íↄ wↄ́ↄ vĩ, asa màa Dii a kɛ ń á ibɛɛ pↄ́ á su álɛ zĩkańnↄↄ píi.
26Bee gbɛa Yozuee ń dɛdɛ à ń looloo líwa, baade ń a lío, ↄ̃ aa gↄ̃̀ loolooa we e oosi.
27Kɛ́ ĩatɛ̃ lɛ́ gɛ̃ kpɛ́u, à mɛ̀ wà ń gɛↄ bua lípiↄwa wà zuzu gbɛ̀'ɛ pↄ́ aa ùlɛupiu. Ɔ̃ wa kɛ̀ màa, wà gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛↄ tà ɛpilɛ, a ku we e ń a gbão.
28Zĩbeezĩ Yozuee Makeda sì. À a kía ń a gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ píi ń fɛ̃ndao, à ń míↄnzↄ̃. Baa gbɛ̃́ mɛ̀ndo i bↄo. Ɔ̃ a kɛ̀ Makeda kíaɛ lá a kɛ̀ Yeliko kíaɛwa.
29Yozuee ń Isailiↄ bↄ̀lɛ Makeda ḿpii, ↄ̃ aa gɛ̀ Libena aa lɛ̀lɛwà.
30Dii wɛ̃́lɛpi ń a kíao nànɛ́ ń ↄzĩ, ↄ̃ aa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao píi, an gbɛ̃e i bↄo. Ɔ̃ aa kɛ̀ a kíaɛ lá aa kɛ̀ Yeliko kíaɛwa.
31Ɔ̃ Yozuee ń a gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ Libena, aa gɛ̀ Lakisi. Aa koezↄ̃̀i aa lɛ̀lɛwà.
32Dii Lakisi nànɛ́ ń ↄzĩ, a gↄↄ plaade zĩ́ ↄ̃ aa sì. Aa gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao píi lá aa kɛ̀ Libenaɛwa.
33Kɛ́ Gɛzɛɛ kí Olaũ mↄ̀ dↄi Lakisideↄlɛ, ↄ̃ Yozuee zĩblèwà ń aà zĩgↄ̃ↄ, an gbɛ̃e i bↄo.
34Aa bↄ̀ Lakisi, ↄ̃ aa gɛ̀ koezↄ̃̀ Ɛgɛlↄnizi aa lɛ̀lɛwà.
35Aa wɛ̃́lɛpi sì zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄɛ, ↄ̃ aa gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, aa ń míↄnzↄ̃ lá aa kɛ̀ Lakisiɛwa.
36Kɛ́ aa bↄ̀lɛ Ɛgɛlↄni, ↄ̃ aa gɛ̀ Hɛblↄ̃ aa lɛ̀lɛwà.

37Aa wɛ̃́lɛpi sì, aa a gbɛ̃́ↄ ń a kíao dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao ń a zↄ̃ɛwiadeↄ. Aa gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ míↄnzↄ̃ɛ, an gbɛ̃e i bↄo, lá aa kɛ̀ Ɛgɛlↄniɛwa.
38Ɔ̃ aa gɛ̀ Dɛbii aa lɛ̀lɛwà.
39Aa wɛ̃́lɛpi sì ń a kíao ń a zↄ̃ɛwiaↄ píi. Ɔ̃ aa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao, aa gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ míↄnzↄ̃ɛ lá aa kɛ̀ Hɛblↄ̃ɛwa, an gbɛ̃e i bↄo. Aa kɛ̀ Dɛbiiɛ ń a kíao lá aa kɛ̀ Libenaɛ ń a kíaowa.
40Yozuee bùsupideↄ ń a kíaↄ dɛ̀dɛ píi, gusĩsĩde gbɛ̃́ↄ ń Nɛgɛvɛdeↄ ń gusalaladeↄ ń sĩ̀sĩpↄlɛdeↄ píi. I gbɛ̃e to bɛ̃́ɛo, à gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ míↄnzↄ̃ɛ lá Dii Isailiↄ Lua òɛwa.
41À ń dɛdɛ sɛa za Kadɛsi Baanɛa e à gɛ̀ pɛ̀ Gazawa, za Gosɛ̃ bùsuu píi e à gɛ̀ pɛ̀ Gabaↄ̃ↄwa.
42Yozuee zĩblè kíapiↄwa ń ń bùsuↄ sãnu gↄ̃̀ↄɛ, kɛ́ Dii Isailiↄ Lua lɛ́ zĩkanɛ́ yã́i.
43Ɔ̃ à tà ń a gbɛ̃́ↄ Giligali bòou.