Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Dii ò Yozueeɛ à mɛ̀:
2O Isailiↄnɛ aa ń wɛ̃́lɛeↄ dilɛ ń misiwɛ̃lɛↄ ũ, lá má dà Mↄiziɛ a òwa,
3kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kai mɛ́ mↄ̀ à gbɛ̃dɛ̀ lí e bàasi tau azĩa misikĩi ũ ade daɛ pↄ́ asu tↄsiwà yã́i.
4Tó gbɛ̃́ bàasi tà wɛ̃́lɛpiↄ doe guu, aàli zɛ wɛ̃́lɛpi bↄlɛu, i a yã'o wɛ̃́lɛpi gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ. Aali aà sí ń wɛ̃́lɛ guu, aai kpɛ́ kpawà aàↄ kúńnↄ.
5Tó tↄ̀sina pɛ̀lɛaàzi, aasu gbɛ̃dɛnapi naɛ̀ a ↄzĩo, asa kai mɛ́ mↄ̀ ↄ̃ à a gbɛ̃́dee dɛ̀, ĩ́ie kú ń zãnguo za zio.
6Iↄ ku wɛ̃́lɛpiu e wà yã́kpalɛkɛaànↄ, e sa'onkia pↄ́ kú gↄↄ bee gɛ gaò, i gbasa ta a bɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ à bↄ̀u.
7Ɔ̃ Isailiↄ Kɛdɛsi dìlɛ ado ũ Galile bùsuu Nɛfatali buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu ń Sikɛũo lↄ Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu ń Kiliataaba pↄ́ wì mɛ lↄ Hɛblↄ̃o Yuda buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu.
8Yuudɛ̃ baa gukpɛ aa Bɛzɛɛ pↄ́ kú gusalala wáiwaiu dìlɛ Lubɛni buiↄ bùsuu ń Gada buiↄ wɛ̃́lɛ Lamↄtuo Galada bùsuu ń Manase buiↄ wɛ̃́lɛ Golanao Basana bùsuu.
9Gbɛ̃́ pↄ́ kai mɛ́ mↄ̀ à gbɛ̃dɛ̀, Isailie ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú ń guun nò, aàli bàasi ta wɛ̃́lɛ pↄ́ wa dìlɛpiↄ dou. Beewa gbɛ̃́ pↄ́ gà daɛ pↄ́ dɛ aà tↄsiwà a e gbɛ̃́pi dɛo e wà yã́kpalɛkɛaànↄ gĩa.