Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yozuee zikũ̀ à kà zã̀, ↄ̃ Dii òɛ̀: N zikũ̀ n ka zã̀, mɛ́ bùsu pↄ́ gↄ̃̀ ni sioↄ zↄ̃ↄ maamaaɛ.
2Bùsu pↄ́ gↄ̃̀piↄn kɛ: Filitɛ̃ↄ bùsu ń Gesuuↄ bùsuo píi
3sɛa za Sikoo dↄ̀ↄ pↄ́ kú Egipi gukpɛ oi e à gɛ̀ pɛ̀ò Ɛkɛloni bùsu zↄ̃lɛu gugbãntoo oiwa. Bùsupi wì mɛ Kanaa bùsu. Filitɛ̃ↄ kía gbɛ̃ↄn sↄoↄ ku Gaza ń Asedodao ń Asekelonio ń Gatao ń Ɛkɛlonio. Aviiↄ bùsu
4ku gɛↄmidↄkĩi oi lↄ. Kanaa bùsu ku lↄ sɛa za Sidↄ̃ gbɛ̀'ɛↄ e à gɛ̀ pɛ̀ò Afɛkiwa ń Amↄleↄ bùsuo píi.
5Gebaliↄ bùsu ń Libã bùsu gukpɛ oio sɛa za Baali Gada, Ɛɛmↄ gbɛpↄlɛu e à gɛ̀ pɛ̀ Amata bↄlɛu.
6Sidↄ̃de pↄ́ kú gusĩsĩdeu sɛa za Libã bùsuu e Misefomaiũↄ, mámɛ má ń yá Isailiↄnɛ. Ǹ ń bùsu kpaalɛnɛ́ ń gbɛlaao lá má ònɛwa.
7Bùsuɛ bee kpaalɛ Isaili bui mɛ̀n kɛ̃okwiↄnɛ sa ń Manase buiↄ lɛɛ doo.
8Manase buiↄ lɛɛ do ń Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń bùsu vĩ kↄ̀. Dii zↄ̀blena Mↄizi mɛ́ kpaalɛ̀nɛ́ Yuudɛ̃ gukpɛ oi.
9Sɛa Aloee pↄ́ kú Aanↄ dↄ̀ↄ saɛ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ kú guzulɛpi guoguoo ń Mɛdeba gusalalao e Dibↄ̃
10ń Amↄleↄ kí Siↄ̃ pↄ́ dɛ Ɛsɛbↄ̃ kía ũ wɛ̃́lɛↄ píi e Amↄniↄ bùsu zↄ̃lɛu.
11Galada bùsu ku we lↄ ń Gesuuↄ bùsuo ń Maakaↄ bùsuo ń gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ wì mɛ Ɛɛmↄo píi ń Basana bùsuo píi e Saleka.
12Lefai bui kↄ̃naↄ gbɛ̃́ Ogu pↄ́ dɛ Asalo ń Ɛdɛlɛio kía ũ bùsun we. Mↄizi mɛ́ ń fú, ↄ̃ à ń bùsu sìmá.
13Isailiↄ i Gesuuↄ ń Maakaↄ bùsu símáo, ↄ̃ buipiↄ ku Isailiↄ guu e ń a gbão.
14Mↄizi i bùsu kpaalɛ Levii buiↄnɛo. Sa pↄ́ wì o Dii Isailiↄ Luawa wì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ nↄ̀ↄ mɛ́ ń pↄ́ ũ lá a ònɛ́wa.
15Kpaalɛ pↄ́ Mↄizi kɛ̀ Lubɛni buiↄnɛ daɛdaɛↄn kɛ:
16Sɛa za Aloee pↄ́ kú Aanↄ dↄ̀ↄ saɛ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ kú guzulɛpi guoguoo ń Mɛdeba gusalalao píi
17e Ɛsɛbↄ̃ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ kú gusalalauɛ beeↄ píi: Dibↄ̃, Bamↄti Baali, Bɛbaali Mɛona,
18Yaaza, Kedemↄ, Mɛfaa,

19Kiliataiũ, Sibema, Zɛlɛti Sahaa pↄ́ kú guzulɛ sĩ̀sĩwa,
20Bɛpeoo, Pisiga gbɛpↄlɛↄ ń Bɛyɛsimↄo.
21Gusalalapi wɛ̃́lɛↄ píi ń Amↄleↄ kí Siↄ̃ pↄ́ dɛ Ɛsɛbↄ̃ kía ũ bùsu píion we. Mↄizi mɛ́ aà fù ń Madiãↄ kía pↄ́ Siↄ̃pi iko vĩmá aa ku bùsupiuↄ: Ɛvi, Lɛkɛũ, Zuu, Hulu ń Lɛbao.
22Isailiↄ Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ pↄ́ dɛ màsokɛna ũ dɛ̀ we lↄ.
23Yuudɛ̃ dↄ̀ↄ mɛ́ Lubɛni buiↄ bùsu zↄ̃lɛ ũ. Kpaalɛ pↄ́ aa sɛ̀ daɛdaɛ ń a wɛ̃́lɛↄ ń a bualoũↄn we.
24Kpaalɛ pↄ́ Mↄizi kɛ̀ Gada buiↄnɛ daɛdaɛↄn kɛ:
25Yazɛɛ bùsu, Galada bùsu wɛ̃́lɛↄ, Amↄniↄ bùsu kpɛdo e Aloee pↄ́ kú Laba oi
26sɛa Ɛsɛbↄ̃ e Lama Mizipa ń Betoniũo, sɛa Maanaiũ e Dɛbii bùsuu.
27Bɛtalaũ, Bɛnimɛla, Suko ń Zafↄ̃o ku guzulɛu we ń Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ bùsu kĩnio Yuudɛ̃ baa gukpɛ e Gɛnɛzalɛti ísida saɛ.
28Kpaalɛ pↄ́ Gada buiↄ sɛ̀ daɛdaɛ wɛ̃́lɛↄ ń a bualoũↄn we.
29Kpaalɛ pↄ́ Mↄizi kɛ̀ Manase buiↄ lɛɛ doↄnɛ daɛdaɛↄn kɛ:
30Sɛa Maanaiũ aa Basana kí Ogu bùsu è píi ń Yaii zↄ̃ɛwia mɛ̀n bàaↄ̃ pↄ́ kú weↄ
31ń Galada bùsu kpɛdoo ń kí Ogu wɛ̃́lɛↄ Asalo ń Ɛdɛlɛio. Kpaalɛ pↄ́ Manase nɛ́ Makii buiↄ lɛɛ do sɛ̀ daɛdaɛↄn we.
32Bùsu pↄ́ Mↄizi kpaalɛ̀nɛ́ gↄↄ pↄ́ a ku Mↄabuↄ bùsu sɛ̃gbãu Yuudɛ̃ gukpɛ baa bↄaa ń Yelikoon we.
33I bùsue kpa Levii buiↄwao. Dii Isailiↄ Lua mɛ́ ń baa ũ lá a ònɛ́wa.