Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yozuee Lubɛni buiↄ sìsi ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo,
2a ònɛ́: Á yã́ pↄ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi dìlɛɛ́ kũa, mɛ́ a zĩkɛ̀ yã́ pↄ́ má òɛ́wa píi.
3À gɛ̃̀gɛ̃ e ń a gbão i pãkpa á gbɛ̃́ↄzio. A zĩkɛ̀ yã́ pↄ́ Dii á Lua dìlɛɛ́wa.
4Lá Dii á Lua á gbɛ̃́piↄ gbà zɛ́ aa kã́mabò sa lá à a lɛgbɛ̃̀nɛ́wa, à ɛa ta á bɛ sa, bùsu pↄ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi kpàwá Yuudɛ̃ baaleu.
5À laaika maamaa àↄ yãdilɛnɛↄ ń ikoyã pↄ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi dàɛ́ↄ kũa, íↄ ye Dii á Luazi. À aà zɛ́ sɛ́ súsu, íↄ yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũa. À naaàzi, í zↄbleɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo teasisai.
6Yozuee samaa'ònɛ́ à ń gbáɛ, ↄ̃ aa tà ń bɛ.
7Mↄizi Basana bùsu saalo kpà Manase buiↄ lɛɛ dowa yãa kↄ̀, ↄ̃ Yozuee bùsu kpà an gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄwa Yuudɛ̃ bɛ'aɛ oi ń ń gbɛ̃́ Isaili bui kĩniↄ. Kɛ́ Yozuee samaa'ònɛ́,
8à mɛ̀: À ɛa ta á bɛ ń á àizɛɛ zↄ̃ↄↄ, pↄtuoↄ dasidasi ń ã́nusuo ń vuao ń mↄgotɛ̃o ń mↄsi pↄ́ↄ ń pↄkasaↄ dasidasi. À gɛ à á ibɛɛↄ pↄ́piↄ kpaalɛkↄ̃ɛ ń á gbɛ̃́ↄ we.
9Ɔ̃ Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ do Isaili bui kĩniↄ tò Silo Kanaa bùsuu, aa ɛ̀a tà Galada bùsuu, bùsu pↄ́ aa gↄ̃̀ vĩ yã́ pↄ́ Dii dà Mↄiziɛ a ò yã́i.
10Kɛ́ aa kà Yuudɛ̃ kòolou Kanaa bùsuu, aa sa'okĩi bò Yuudɛ̃ saɛ we. Sa'okĩipi zↄ̃ↄ.
11Kɛ́ Isaili bui kĩniↄ mà aa mɛ̀: À gwa! Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo sa'okĩi bò Kanaa bùsu zↄ̃lɛu, Yuudɛ̃ kòolou.
12Ɔ̃ Isaili bui kĩnipiↄ kã̀aa ḿpii aa gɛ́má ń zĩo.
13Ɔ̃ aa sa'ona Ɛleazaa nɛ́ Finɛasi zĩ̀ Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ dopiwa Galada bùsuu.
14Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gɛ̀aànↄ gbɛ̃ↄn kwi, bui ń buio dodo, Isaili bui uabeleↄnɛ ḿpii.
15Kɛ́ aa kà Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ dopi kĩ́i Galada bùsuu, aa ònɛ́:
16Yã́ pↄ́ Dii gbɛ̃́ↄ ò ḿpiin kɛ, aa mɛ̀: Náaisaiyã kpeletaan wei? A bↄ Isailiↄ Lua kpɛ. A gi Dii yã́i gbã, a ázĩa sa'okĩi bò.
17Duuna pↄ́ wá kɛ̀ Peoo i mↄ́wáo lé? Baa kɛ́ gaga gɛ̃̀wágu, duunapi sãma gì lɛ́ wá lɛ́ e ń a tiaoɛ.
18Álɛ bↄ Dii yã́ kpɛ gbãɛ. Tó a gi Dii yãmai gbã, aà pↄ a fɛ̃ Isaili bui píizi ziaɛ.

19Tó bùsu pↄ́ a gↄ̃ vĩ gbãlɛ̀, à bua su Dii bùsuu, gu pↄ́ aà zwã̀akpɛ kuu, í bùsu kpaalɛsɛwanↄ la. Ásu bↄ Dii ge wá yã́ kpɛ à ázĩa sa'okĩi boo, Dii wá Lua gbagbakĩipi bàasio.
20Kɛ́ Zela sĩ́wɛna Akãa náaisaiyãkɛ̀ láaipↄ yã́ musu, Dii pↄ i fɛ̃ Isaili bui píizio lé? Akãa i ga a duuna yã́i ado sↄ̃o.
21Ɔ̃ Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo ò Isaili bui uabelepiↄnɛ:
22Dii mɛ́ Lua Zↄ̃ↄde ũ! Dii mɛ́ Lua Zↄ̃ↄde ũ! A wá yã́pi dↄ̃, mɛ́ wá ye ápiↄ àↄ dↄ̃ sↄ̃. Tó wa bↄ Dii kpɛ, wa gi aà yãmai, ásu wá wɛ̃nagwa gbão.
23Tó wa wá sa'okĩipi bò bↄa Dii kpɛ yã́iɛ, mɛ́ wa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òwà ń sáaukpasao ń pↄ́wɛnti gbaↄ, Dii to à wi wá musu.
24I kɛ màa no. Bíli mɛ́ wá kṹ, ↄ̃ wá bò. Wa mɛ̀, yã́ pↄ́ á buiↄ o wá buiↄnɛ zian kɛ: Bↄ́ á vĩ ń Dii Isailiↄ Luaoi?
25Dii mɛ́ Yuudɛ̃ dà wápiↄ ń ápiↄ zãnguo wá bùsu zↄ̃lɛ ũ. Á baa kú ń Diioo. Lá á buiↄ gi wá buiↄnɛ aa misiilɛ Diiɛn we.
26Ɔ̃ wa mɛ̀ wà wázĩa sa'okĩi boɛ. I kɛ wá sa'owà no,
27a dɛ wá zↄblea Diiɛ seela ũ wápiↄ ń ápiↄ zãnguoɛ ń wá bui pↄ́ tɛ́ wá kpɛↄ, wí sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sáaukpasao o aà ua. Beewa á buiↄ e o wá buiↄnɛ zia, an baa kú ń Diio lↄoo.
28Ɔ̃ wa mɛ̀: Tó a bee òwɛ̃ɛ ge wá buiↄnɛ zia, wá oɛ́ à Dii gbagbakĩi taa pↄ́ wá deziↄ bò gwa. I kɛ sa'oa yã́i no, seelaɛ ápiↄ ń wápiↄ zãnguo.
29Kai! Wá fↄ̃ gí Dii yãmai wà bↄ aà yã́ kpɛ gbã wà sa'okĩi pↄ́ wá sa'owà ń pↄ́wɛntio boo. Dii wá Lua gbagbakĩi ku gueio, pↄ́ pↄ́ kú aà kpɛ́ kpɛɛlɛ bàasio.
30Kɛ́ sa'ona Ɛleazaa nɛ́ Finɛasi ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ kuaànↄ bui uabele ũↄ yã́ pↄ́ Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo ò mà, à kɛ̀nɛ́ na.
31Ɔ̃ Finɛasi ònɛ́: Wá dↄ̃ kɛ́ Dii kú wá guu gbã. Lá i bↄ aà kpɛo, a Isailiↄ bↄ̀ Dii wɛ́tɛ̃amↄanɛun we.
32Ɔ̃ Finɛasi ń gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo tò Galada bùsuu we, aa ɛ̀a tà Isaili pↄ́ kú Kanaa bùsuuↄnɛ ń a baoo.
33Yã́pi kɛ̀ Isailiↄnɛ na, ↄ̃ aa Lua sáaukpà, aai gɛa zĩkai ń Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń ń bùsu ↄ̃̀ↄkpaao yã'o lↄo.
34Ɔ̃ Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ tↄkpà sa'okĩipiɛ Seela. Aa mɛ̀: A dɛ seela ũ wá zãnguoɛ kɛ́ Dii mɛ́ Lua ũ.