Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ kã̀aa Silo ḿpii, ↄ̃ aa kpaaũkpɛ dↄ̀ we. Aa zĩblè bùsupiwa,
2ãma Isaili bui soplaↄ mɛ́ gↄ̃̀ kpaalɛsɛsai.
3Ɔ̃ Yozuee ònɛ́: Á ↄ aↄ dↄázi e bↄɛ ni? À gɛ bùsu pↄ́ Dii á deziↄ Lua kpàwá sí á pↄ́ ũ.
4À á gbɛ̃́ↄ dilɛ àaↄ̃'aaↄ̃ bui ń buio, mí ń gbaɛ. Aa fɛlɛ ń bùsu kɛɛlɛ, aai a yã́ dalau a kpaalɛa yã́ musu, aai suomɛɛ.
5Á kpaalɛ lɛɛ soplaɛ. Yuda buiↄ gↄ̃ ń bùsuu gɛↄmidↄkĩi oi, mɛ́ Yosɛfu buiↄ gↄ̃ ń bùsuu gugbãntoo oi.
6Tó a á bùsu kpaalɛa lɛɛ sopla yã́ dàlau, à suomɛɛ la, mí kpaalɛɛ́ ń gbɛlaao Dii wá Lua aɛ.
7Levii buiↄ kpaalɛsɛánↄo, asa Dii gbagbaa mɛ́ ń baa ũ. Gada buiↄ ń Lubɛni buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo sↄ̃ aa ń kpaalɛ sɛ̀ kↄ̀ Yuudɛ̃ baa gukpɛ. Dii zↄ̀blena Mↄizi mɛ́ kpàmá.
8Kɛ́ gbɛ̃́ↄ fɛ̀lɛ lɛ́ dazɛu bùsu yã́ dai láu, ↄ̃ Yozuee yãdìlɛnɛ́ à mɛ̀: À gɛ bùsu kɛɛlɛ, í a yã́ dalau, à suomɛɛ, mí kpaalɛɛ́ ń gbɛlaao Dii aɛ Silo la.
9Ɔ̃ gbɛ̃́piↄ pã̀ bùsupia, aa a yã́ dàlau wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo lɛɛ sopla, ↄ̃ aa tàò Yozuee kĩ́i bòou Silo.
10Ɔ̃ Yozuee bùsupi kpaalɛ̀ Isaili buipiↄnɛ Dii aɛ ń gbɛlaao.
11Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ kpaalɛsɛ̀ Yuda buiↄ bùsu ń Yosɛfu buiↄ bùsuo zãnguo daɛdaɛ.
12Sɛa za Yuudɛ̃i an bùsu zↄ̃lɛ dↄ̀ Yelikozi gɛↄmidↄkĩi oi, à mipɛ̀ gusĩsĩdewa bɛ'aɛ oi, ↄ̃ à tà Bɛtavɛ̃ gbáau.
13Sɛa za we à tà Luzu pↄ́ wì mɛ lↄ Bɛtɛli gɛↄmidↄkĩi oi, ↄ̃ à tà Atalo Adaa pↄ́ kú sĩ̀sĩ musu Bɛtoloni zĩ́lɛpↄ gɛↄmidↄkĩi oi.
14Sɛa za sĩ̀sĩpi bɛ'aɛ oi à lìa gɛↄmidↄkĩi oi e Kiliabaali pↄ́ wì mɛ lↄ Kiliayaaliũ. Wɛ̃́lɛpiá Yuda buiↄ pↄ́ɛ. An bùsu zↄ̃lɛ pↄ́ kú bɛ'aɛn we.
15Sɛa za Kiliayaaliũ wɛ̃́nkpɛ gɛↄmidↄkĩi a zↄ̃lɛ tà gukpɛ oi e Nɛfetoa nibↄnai.
16À pìla sĩ̀sĩ pↄ́ bↄaa ń Bɛninↄũ guzulɛo Lefai guzulɛ gugbãntoo oi. À dↄ̀ Inↄũ guzulɛi Yebusiↄ wɛ̃́lɛ saɛ gɛↄmidↄkĩi oi e Logɛli nibↄnai.
17Sɛa za we à pã̀i à tà gugbãntoo oi e Sɛmɛsi nibↄnai ń Gelilo pↄ́ bↄaa ń Adumiũ gbɛbↄlɛoo ń Lubɛni nɛ́ Bohana gbɛo.
18À tà sĩ̀sĩ pↄ́ kú Alaba sɛ̃ saɛ gugbãntoo oi, ↄ̃ à pìla sɛ̃piu.

19À dↄ̀ Dↄ̃nkpɛa sĩ̀sĩi gugbãntoo oi, à gɛ̀ pɛ̀ Ísida Wisidewa a gugbãntoo oi, gu pↄ́ Yuudɛ̃ kàuwa. An bùsu zↄ̃lɛ pↄ́ kú gɛↄmidↄkĩi oin we.
20Yuudɛ̃ mɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsu zↄ̃lɛ ũ gukpɛ oi. An bùsu zↄ̃lɛↄn we.
21Wɛ̃́lɛ pↄ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ vĩ daɛdaɛↄn kɛ: Yeliko, Dↄ̃nkpɛa, Emɛkɛzizi,
22Bɛtalaba, Zemalaiũ, Bɛtɛli,
23Aviũ, Pala, Ɔfɛla,
24Kefaa, Amↄni, Ɔfini ń Gɛbao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kuɛpla, an baade ń a bualoũↄ.
25A gbɛa Gabaↄ̃ↄ, Lama, Beelo,
26Mizipa, Kefila, Mↄza,
27Lɛkɛũ, Iipɛɛli, Talala,
28Zela, Ɛlɛfi, Yebusiↄ wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Yelusalɛũ, Gibɛa ń Kiliao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ gɛ̃o mɛ̀ndosai, an baade ń a bualoũↄ. Kpaalɛ pↄ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄn we.