Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ bↄ̀ yã́ pↄ́ Dii dìlɛnɛ́pi kpɛ. Kaami nɛ́ Akãa, Zabedi tↄũna, Zela sĩ́wɛna, Yuda bui mɛ́ pↄ́ pↄ́ Dii dìlɛ a pↄ́ ũ sɛ̀, ↄ̃ Dii pↄ fɛ̃̀ Isailiↄzi.
2Yozuee gbɛ̃́ↄ zĩ̀ à mɛ̀ aa bↄ Yeliko aa gɛ́ Ai pↄ́ kú Bɛtavɛ̃ saɛ Bɛtɛli gukpɛ oi, aa bùsupi asiigwa. Ɔ̃ aa gɛ̀, aa Ai asiigwà.
3Kɛ́ aa sù Yozueewa, aa òɛ̀: Aideↄ bílao, i ka wà gɛ́ we píio. Tó gbɛ̃ↄn ↄ̀aa kwi ge gɛ̃o gɛ̀, aa wɛ̃́lɛpi siɛ. Ńsu gbɛ̃́ↄ da taasiu píio.
4Kɛ́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa gɛ̃oↄ gɛ̀ we, ↄ̃ Aideↄ ń fú,
5aa ń yá bↄa za ń wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu e gbɛyↄ̃kĩi, aa ń dɛdɛ sĩ̀sĩpↄlɛu gbɛ̃ↄn blakwi ń sooloo. Ɔ̃ sↄ̃ kɛ̃̀ Isailiↄgu, an nisĩna nà líwa.
6Yozuee a ula ga kɛ̃̀, a wúlɛa a gbɛɛu Dii kpagolo aɛ e oosi. Aàpi ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ bùsu zùzu ń mia.
7Ɔ̃ Yozuee mɛ̀: Á'a Dii Lua! Àkɛa n wá bua Yuudɛ̃wa n wá ná Amↄleↄnɛ ń ↄzĩ aa wá midɛi? Tó wá zↄ̃lɛa Yuudɛ̃ baale yãa lé!
8N yã́ na Dii! Lá Isailiↄ kpɛkpà ń ibɛɛↄnɛ, má o kpelewa sa ni?
9Kanaaↄ ń bùsuɛbeedeↄ aa yã́pi ma ḿpii, aai liawázi, aai wá midɛ dṹniau. N tↄ́ zↄ̃ↄɛ sↄ̃ bɛ? Ńyↄ̃ kɛò kpelewa ni?
10Ɔ̃ Dii ò Yozueeɛ: Fɛlɛ zɛ! Bↄ́yãi ń wúlɛa n gbɛɛui?
11Isailiↄ duunakɛ̀ɛ, aa ma bàakuaánↄ yã́ gbòo. Aa pↄ́ pↄ́ má dìlɛ ma pↄ́ ũ sɛ̀, aa kpã́i'ò, aa mↄafilikɛ̀, aa pↄ́pi dà ń pↄ́ↄ guu.
12A yã́i tò aai fↄ̃ ń ibɛɛↄ gã fĩ̀o. Aa kpɛkpànɛ́, kɛ́ aa gↄ̃̀ kaalɛpↄ ũ yã́i. Máↄ kúánↄ lↄo, mɛ́ i kɛ a ma pↄ́ pↄ́ kú á guu kàalɛ bàasio.
13Fɛlɛ gɛ gbãbↄ n gbɛ̃́ↄnɛ. Onɛ́ aa gbãbↄ ńzĩaɛ e gu àↄ gɛ́ dↄi, asa ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀ ma pↄ́ kú á guuɛ. Á fↄ̃ kaakaanakɛ á ibɛɛↄ aɛo e à gɛ pↄ́pi bↄò á guu.
14Tó gu dↄ̀, à sↄ̃mazi bui ń buio. Bui pↄ́ má sɛ̀ lí sↄ̃mazi daɛdaɛ, daɛ pↄ́ má sɛ̀ↄ lí sↄ̃mazi ualɛ ń ualɛo, ualɛ pↄ́ má sɛ̀ sↄ̃, a gↄ̃ɛↄ lí sↄ̃mazi dodo.
15Gbɛ̃́ pↄ́ wà sù ma pↄ́pi èwà, wa ade kpasa ń a gbɛ̃́ↄ píiɛ, asa à ma bàakuaánↄ yã́ gbòoɛ, à widà Isailiↄwaɛ.
16Yozuee fɛ̀lɛ káaukaau, a tò Isailiↄ sↄ̃̀ Diizi bui ń buio, ↄ̃ gbɛ Yuda buiↄ sɛ̀.
17Ɔ̃ a tò Yuda buiↄ sↄ̃̀aàzi daɛdaɛ, ↄ̃ gbɛ Zela buiↄ sɛ̀. A tò Zela buiↄ sↄ̃̀aàzi ualɛ ń ualɛo, ↄ̃ gbɛ Zabedi ua sɛ̀.
18Ɔ̃ a tò aà ua gↄ̃ɛↄ sↄ̃̀aàzi dodo, ↄ̃ gbɛ Kaami nɛ́ Akãa, Zabedi tↄũna, Zela sĩ́wɛna, Yuda bui sɛ̀.

19Ɔ̃ Yozuee ò Akãaɛ: Nɛ́, sĩana'o, bɛɛɛ dↄ̃ Dii Isailiↄ Luaɛ. Yã́ pↄ́ ń kɛ̀ omɛɛ. Ńsu ǹ a kee ulɛmɛɛo.
20Ɔ̃ Akãa wèwà à mɛ̀: Sĩanaɛ, ma duunakɛ̀ Dii Isailiↄ Luaɛ. Yã́ pↄ́ má kɛ̀n kɛ:
21Ma Babiloni gomusu kɛfɛna è ń pↄ́ↄ guuɛ ń ã́nusuo kiloo pla ń vua kiloo kĩnio, ↄ̃ a bĩi gɛ̃̀magu, má sɛ̀. A ulɛa ɛu ma kpɛ́u, ã́nusu ku zĩ́lɛ.
22Ɔ̃ Yozuee gbɛ̃́ↄ zĩ̀ we. Aa kɛ̀ kpakpa aa gɛ̀ gɛ̃̀ aà kpɛ́u, ↄ̃ aa è ulɛa we, ã́nusu ku zĩ́lɛ.
23Ɔ̃ aa sɛ̀lɛ mↄ̀ò Yozueeɛ Isailiↄ kĩ́i, aa kàlɛ Dii aɛ.
24Ɔ̃ Yozuee ń Isailiↄ Zela sĩ́wɛna Akãa sɛ̀ ń ã́nusupio ń gomusupio ń vuapio ń aà nɛgↄ̃ɛↄ ń aà nɛnↄɛↄ ń aà zuↄ ń aà zàa'ĩnaↄ ń aà sãↄ ń aà zwã̀akpɛo ń aà pↄ́ↄ píi, aa gɛ̀ńnↄ Akoo guzulɛu.
25Ɔ̃ Yozuee mɛ̀: N yã'ìwɛ̃ɛ fá! Dii a yãmↄnɛ gbã sↄ̃. Ɔ̃ Isailiↄ aà pàpa ń gbɛo ḿpii, aa aà dɛ̀ ń aà gbɛ̃́ↄ píi, ↄ̃ aa ń kpasa.
26Aa gbɛ kã̀aawà, gbɛ̀zɛ zↄ̃ↄpi ku we e ń a gbão. Ɔ̃ Dii pↄfɛ̃ kpàlɛ. A yã́i tò wì o gupiɛ Akoo guzulɛ.