Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Marafanna Falane

Marafanna Falane 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sulemani a sigi fisamantenna.
2N sunbu marafan sunbuni! Amasɔtɔ i ya xanuntenyaan ɲaxun dangu manpaan na.
3I ya latikɔnɔnna xirin ɲaxun. I xinla luxi nɛn alo latikɔnɔnna naxan xiri sigama ayi. Nanara, i rafan sungutunne ma.
4N suxu n yiin ma! En na en gi! Mangan bata n xali a konni. Nxu ɲaxanma, nxu sɛwa i ya fe ra, nxu i ya xanuntenyaan matɔxɔma nɛn dangu manpaan na. Yoon sungutunne xa, i rafan e ma!
5Yerusalɛn sungutunne, n fatin nan gbeelixi, koni n nayabu alo Kedari kaane bubu fɔrɛne, alo Sulemani a dugin naxanye singanxi a banxini.
6Koni, i nama n mato, n to gbeelixi. Sogen nan n fatin gbeelixi. Ngaa dii xɛmɛne nan xɔlɔxi n ma, e yi n findi manpa bili nakɔ kantanna ra. Koni n mi n yengi luxi n yɛtɛna nakɔɔn xɔn.
7A fala n xa, i tan naxan nafan n ma n bɔɲɛni, i fa i ya xuruse kurun nabama dɛnaxan yi, hanma i e luma dɛnaxan yi yanyi tagini alogo n nama lu i fenɲɛ na xun xɔn alo ɲaxalan kobina i xɔyine xuruse kurune dɛnaxan yi.
8Xa i mi na kolon, i tan naxan tofan ɲaxanle birin xa, siga i ya sii diine rabɛ yɛxɛɛ kurune funfun xɔn, xuruse kantanne bubune dɛxɔn.
9N nafan ɲaxanla, i luxi nɛn n yɛɛ ra yi alo soo gilɛ faɲin naxanye Misiran mangana yɛngɛ so wontoron bandunma.
10I xadene rayabu tunlasone longonna ra, i kɔɛɛn nayabu ɲɛrɛni.
11En tunlaso xɛma daxine rafalama nɛn i xa, naxanye rayabuxi gbeti wuredine ra.
12Mangan yi a dɛgema waxatin naxan yi, n ma latikɔnɔnna xiri faɲin yi sigama a ma.
13N nafan muxun luxi nɛn n xa alo mirihi latikɔnɔnna se sa seen kui naxan singanxi n xiɲɛ longonna ra.
14N nafan muxun luxi n xa nɛn alo se fuge faɲine keli manpa bili nakɔne yi En-Gedi yamanani.
15I rayabu, n nafan ɲaxanla, i rayabu han! I yɛɛne rayabu alo ganbane.
16N xanuntenna, i tofan, i rayabu han! En saden findixi sɛxɛ xindene nan na.
17Suman yiine nan en xunna soon na, fɔfɔ binle yi findi banxi kankene ra en xa.