Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - FƐCANYƐ̀NFƐ̀

FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑdomɔɔ wɑ̃̀ri fɛ̀ɛ̀ cɑnyɛ̀nfɛ̀.
2Á nh ɔrí, ɔrí mí nwe, n dɑ dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ m muɔ́mmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛnɑɑ̀.
3A fɔ̃ɔ̃ku dònnɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí kɔku nku, ɑ yètìrì tu tùdɑ̀ɑ̀rí nwe, dɛɛ̀ te kɛ̀ isɑmpùmbí dɑ dɔ́.
4N yṹɔ̃́nko ɑ borɛ̀ kɛ̀ ti cokɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì ń tɑnnɛ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, dɛ̀ bo nti nɑɑti tidɛ́, kɛ̀ tí nwɛi, n dɑ dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ m muɔ́mmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛnɑɑ̀. Isɑpùmbí nɑɑtimu, ì mɛ̀ ndɑ dɔ́mɛ̀.
5N sɔùmu, kɛ nɛ́ wenni, n wenni kɛ dònnɛ̀ Kedɑɑ ɛì kó tiyɑ̀ɑ̀tì nti, kɛ dònnɛ̀ Sɑdomɔɔ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì. Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀,
6Bɑ́ ndɑkɛnɛ̀ nkɔ̃nsɔ̀ùtì kpɛti, diyiè diì n tùɔ n yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ miɛkɛ kɛɛ̀ m pɛ́ì kɛ̀ bɛ̀ m bɑ̀nnɛ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀. N kpɛrɛ bomu m mɛ nyí dɛ̀ bɑ̀ɑ.
7Fɔ̃́ n dɔ́ wè ɑ nɛ́ n nɑ́kɛ́, ɑ kɔrinɛ̀ kɛ̀ ɑ wũɔ̃ kɛ bo ì cɛ̃mmú. Diyiè bo nyóó cónnɛ́ yɛyɔ kɑ̀ɑ ì ompùnnɛ dɛ? Kɛ̀ dɛ̀ɛ yié nkɛ̀ m bɑ́ nh ɑ̃́ɑ̃́ nhɑ nɛ́pobɛ̀ wũɔ̃cɛ̃nku miɛkɛ.
8Kɑ̀ɑ í kù yɛ̃́ fɔ̃́ mbɛnitipowennibɛ kóo wenniwe, yɛ̀roo kɛ́tũnnɛ ipe kó yɛnɑcɛ̀nɑ̀, kɛ́ncɛ̃mmú ɑ bɔbí kɛ́kɔtɛ bɛnɑɑcɛ̃mbɛ kó titouti borɛ̀.
9A wenni kɛ dònnɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó tɛsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀ɛ̀ dɛ̀ri okpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ ntɛ.
10A ììkɛ̀ yienɛ̀mu yɛtootɔ̃rɛ kɑ̀ɑ fɔ̃̀níí yiennɛ̀ mɛdɛ̀ì.
11Ti yóó dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɔɔ nkó mɛdɛ̀ì mmɛ, kɛ́ mɛ dɑ̀ri timɑ́tì pɛ́ítì.
12Okpɑ̀ɑ̀tì bonɛ̀mu o kɔbɛ kɛ̀ n kó mɛteniɛ nfɔ̃ɔ̃mɛ kó kufɔ̃ɔ̃ku yiɛ̀.
13Odɑsɑ́ɑ́tì n yɛ̀mmɛ̀ kou ɑ dò m borɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí bɛ̀ tu wè míírì o kó fɛbɑtifɛ nfɛ. Kɛyènkɛ̀ ɑ ɔ̃ nduɔ́ m mɛ sɑku nku.
14N dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kou ɑ dònnɛ̀ mutie bɛ̀ tu mù ɛnnɛ́ɛ̀ mu kó mupóó mmu, mùù bo fínyĩ̀ kó kupɑku miɛkɛ.
15M pocɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kou ɑ wennimu, kɛ mɛ̀nkɛ wenni. Kɑ̀ɑ nuɔ ndò nfɛduonfɛ kpɛyi.
16N dɑcɛ̃nnì fɔ̃́, ɑ wennimu kɛ mɛ̀nkɛ wenni. Ti kó didɔ́ù yɔ̀ɔ̀ nkɛ dònnɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀bɛ́ntì nti.
17Ti kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ tu sɛ́tìrì kó dɛtie ndɛ, kɛ̀ ti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó itempìeti tú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì dɛ kó tidɑbɛɛtì.