Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Solomon

Solomon 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te e bukude asęani elalubo balia po te wiegi yai balia da, te balia pogo te tigidali balia po aiyaba elalualio. Solomon aga digi te balia po asęai dao.
2Hauwa sogo nago ena nono nani, tama eno homugo nago te tiwai sę ebo genuagia mu emainu homu ebao. Nago ena godolo elama, te nage enade mu isibao. Te polalubo nai mu da, tama te wiegi yai wain ąįgo pusu aiyaba elalubo dao.
3Nago tigi denami wiegi yai ebao. Eno nago nogi odolama, te ena wiegi yai pemene ebao, te eno denami ebo sandade wiegi yai pemene ebo tiwai yali. Te we dabe sibi augwaligo nage godolo mu ebo dao.
4Nago ena selama, da udayu pinao. Nage eno king bidi tiwai, te nago ena selama, te nago be habuba pinao. Te da si pemene yaibao. Nago ena godolo mu ebaso, tama da pemene mu ebao. Dago wiegi yai pemene ebogo te bidi dabego wain ąįde pemene homu ebo aiyaba elalubo dao. Nage uganu mu elalubao. Tibaso, tigidali we dabe nagede mu tulalubo dao.
5Dage Jerusalem we dabego, odao. Eno tigi husugu yali, tiali goli ena sawi yai pai mu da. Eno tigi husugu yali, te Kedar dabego wa pai bulude te sel ugwa be dabe husugu yai tiwai dao. Tiali goli, ena gasa sawi yai mu, te sawi yai name ugwa dabe te king Solomongo bede walalubo tiwai dao.
6Mu tama, eno tigi husugu yali, tiali goli dagego homugo ena te olo sę ebo we tiwai da homu elamuo. Giliga ena tigide dolama, tama eno tigi te tiwai pedelali. Te eno abe dedego ena dali wado po obaso, tama ena te wain gi dabe tonalugi pabo sę idualio. Tama tialigo eno tigi ena digi bugagia tonalusąwani.
7Nage wiegi yai abagi da, eno nage godolo mu ebao. Te nago naga sipsip kibu dabe menaba odasa paibawe? Te augwali mena badu pedaiba pelama, te tuabo wiegi yai nosai gegegi paibawe? Te genuai giliga nanobode augwali menaba tiwai madi duala sigi pogowe? Nago enabolo obaso da, te eno nage gegebo sę dene me egobeo. Te nago enabolo wasiąbaso da, teda eno nage eno te gasa sipsip tonalubo bidi dabe tomode gegebo sę eyu da, augwaligo ena te penani ebo we da homu yaibao.
8Eno abagio, nage gasa sawi yai we mu da. Te nago ena suabo homu ebaso da, teda nago te sipsip dabego sągą pasalu wali poanao. Nago wali pobaso da, teda naga meme dabego tuabo wiegi yai nosai elalubo sueibao. Te nosai te sipsip tonalubo bidi dabego sel ugwa be pąde elalubao.
9Ae, nage eno sawi yai abagi da, nago au yali wiegi yai da, te Isip king bidigo karis dabe kekebo hos kibu dabe au yali tiwai dao.
10Nago tobolu niside gedelali au dobagego te nago gesabidi ula ilali. Tama nago magede domoani wiegi yai beli dabego te nago magede ula mu elalubao.
11Tialima, dago te golgo au dobage meba nigiyu, te gasa au dobage dabe te silvago nigibadi elama, tama dago nagebolo mawaibao.
12Eno king bidi aga betide pila muyu, tama agai eno au yali wiegi yai sanda denami odobao.
13Eno abagi, eno godolo mu ebao, pauda me deli wiegi yai denami ebo tiwai ebaso, te ena baude ugadu pila mubao.
14Tama aga te wiegi yai denami ebo plaua dabe tiwai elalubaso, te Engedi wain gi dabe pedalubo tiwai ebo dao.
15Nage gasa sawi yai we mu bidibaso, eno nage godolo mu ebao. Tama nago me nago ena godolo eyu, te nago ena dali gedu ebao.
16Eno abagi, nage wiegi yai mu bidibao. Nago sawi yali gasa ugadu mu igulalio, tama eno nage wiegi yai pemene mu ebao. Te wiegi yai nosai te da sigo pibo bet sai tiwai elalubao.
17Te sida ni dabe te nologo dabe me te dago be tobolu mubo pilo me walawala ni tiwai elalubao. Tama te ni pain dabe te bego pedu ni tiwai dao.