Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Cantar de los Cantares

Cantar de los Cantares 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Salomón we-namakleged-birigined narmaksad.
2¡Bitigi be an-wagar-usana gadina! Be-sabgued vino-goblegedbali, bur bule yeer itoleged.
3Be-ina-wawadikid-e-yapannedi, nue-yeer yapanned. Ar be-sunnadi, ina-wawadikidyob gued. ¡Agala, yagana nue-bebina sogmalad!
4¡Be an-nide! ¡Gwae beba be an-nide! ¡An-rey, be-gabednegse be an-sede! Anmar wergumarsun, anmar yeer-itomarsun. Be-sabguedgi, vino-goblegedbali, bur bule anmar egi wergue. ¡Agala, bebina nue sogmalad!
5¡Jerusalén-neggwebur-bunamala! An uka sichii gued, an yeer dakleged. Cedar-dulemar-dordoneg-sichigan-bubukwadyob an-uka sichii dakleged. Salomón-mor-dummaganyob an yeer dakleged.
6Mer an-uka-sichigwadgi be atakmala, ar dad-ibeler-gaedba, deyob an gusad. An-susmar anse ulusmalad, e-uva-dub-nainu-akwega an-imaksamalad. A-ulale, an-uva-dub-nainu bar an nue akwissurgusad.
7¡An-sui-nue-sabesailad! Anga be soge, be-sibadmar-gagangi-omanaegala, ¿bia be omanaddae? ¿Bia yorukudba be obunnogega seddae? ¿Ar ibiga an dule-negsuligudidaeyobi, be-aimar-sibad-bukwad-abargi an be-amidii guoe?
8Omegan-yeerdaklemaladba, bur be yeer dakleged. Be-sui-nue-sabesailad-amiegala, sibad-gannarba be nae. Be-sibad-burwigan masgi-omanae, dule-sibad-edarbemalad-e-dordoneg-dikarba be omanae.
9Be, an-ome-nue-sabesailadid. Bee be Faraón-ur-ebipimalad-moli-omegan-nuegan-yeerdaklegedyob be gued.
10Ibiyob be-wagar yeerdaklege, be-wagar oluamar-abargi yeer dakleged. Ibiyob be-dukar yeerdaklege, wingwamar-naid-abargi yeer be-dukar dakleged.
11Anmar bega oluamar-olobiid soboed, oluamargi manimar-nanai bega imakoed.
12Rey e-megedgi yollekwaa megisale, an-ina-wawad, wawadik-oburmakdedaed.
13An-sui, ina-wawadikid binasgargi-atinnar-sagu-bipigi-seledidaedyob, anba gabdiid.
14An-sui, Engadiʼye-neg-nugadgi dutu-nuegan-nigwichiyob, anga gued.
15An-ome-nue-sabesailad, ¡ibiyob be yeer daklege! ¡Doggus nued be dakleged! ¡Be-ibyamar, nuumaryobi gued!
16¡An-sui-nue-sabesailad! ¡Ar ibiyob be yeer daklege! ¡Machered-nued be daed! Sui-nue-sabgulediid namaked Gaganmar-aramakmamaidi anmar-gabedga guoed,
17anmar-neg-nagubirmar urwarmar mamaid, anmar-neg-uas ciprés-e-urgomar mamaid.