Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Salomↄↄ lɛ

Salomↄↄ lɛ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lɛↄ mide pↄ́ Salomↄↄ dà.
2Lɛ́pɛ ma lɛ́wa, asa n yeamazi na dɛmɛɛ vɛ̃ɛa.
3N tulaleↄ gĩ na. N tↄ́ na lán tulale lɛ́kulɛa gĩwa. Bee yã́ mɛ́ tò wɛ̃́ndiaↄ yenzi.
4Ma sɛ wà ta kpakpa. Kí, gɛ̃manↄ n kpɛ́u. Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ Kí, wálɛ pↄnakɛ n yã́ musu, wálɛ yasenapa, wá n yeańzi na bo dɛ vɛ̃ɛa. Nↄɛ Aaìↄ yenzi a zɛ́wa.
5Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ, má sia mɛ́ má kɛfɛũ. Má sia lán Kedaa zwã̀akpɛↄwa, má kɛfɛũ lán Salomↄↄ kpɛ́ zwãaↄwa.
6Ásu àↄ ma gwa ma siakɛ yã́io, ĩatɛ̃ mɛ́ ma lɛ. Ma dãↄↄ pↄ pàmaziɛ, ↄ̃ aa ma da vɛ̃ɛbugwaa zĩu. Mi e ma azĩa pↄ́ kɛ̀kɛo.
7N gbɛ̃́ pↄ́ ma nisĩna yenzi, ǹ n sãↄ dã́dãkɛkĩi omɛɛ. Mákĩi ni to aa ĩatɛ̃ dɛui? Bↄ́yãi máↄ ku n gbɛ̃́ↄ sã waiↄ saɛ sã́sãai?
8N gbɛ̃́ pↄ́ n nↄankɛ dɛ nↄɛↄla píi, tó ń gupi dↄ̃o, tɛ sãↄ iai, ní n blenɛↄ dã sãdãnaↄ bòo saɛ.
9Ma gbɛ̃na, ń kɛfɛũmɛɛ lán Falaↄ̃ↄ sↄ̃da pↄ́ ì godↄnɛ́ↄ dowa.
10N gɛɛↄ maa, n swã́liↄ n sɛ, n ↄ̃nɛɛↄ kↄ̃sì ń n nↄɛo.
11Wá swã́liↄ pinɛ ń vuao, wí ã́nusu pɛ́lɛpɛlɛu.
12Gↄↄ pↄ́ kía gɛngɛsɛkɛa, ma tulale gĩ dↄ.
13Ma yenzide dɛmɛɛ lí'ↄ gĩnana pↄ́ looa ma yↄ̃́ taau ũ.
14Ma yenzide dɛmɛɛ ãyã ligↄ̃n vude pↄ́ wà bↄ̀ò Ɛ̃ngɛdi vɛ̃ɛbua ũɛ.
15Ma gbɛ̃na, ń kɛfɛũ fá! N wɛ́ kɛfɛũ lán felen wɛ́wa.
16Ma yenzide, ń kɛfɛũ fá! N zɛa maa! Wá wúlɛkĩiá sɛ̃̀bↄlↄɛ,
17wá kpɛ́ zaↄá sɛdɛ líↄnɛ, wá kpɛ́ bala líↄá pɛ̃liↄnɛ.