Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mana lei niulu te tona padi tua, ma Lord te vahera na vure ni Israel na aheahe tadira na ghadia na levunimate, ma Josha te tonikama ngangata tua.
2Ma gaia teholokolura na lei kamanagho, mana lei mane uhu-uhuli, mana lei mane ni dete, man lei mane haba ni Israel, ge bosa vaira, “Inau u tonikama tua taeni.
3Ighau tau righi udolui na totobo a Lord nimiu na God te vei vanighau tana tu kabu kolughau tana volagu. A Lord nimiu na God te veitotoghoni vanighau itadira na ghamiu na levunimate.
4Mi nau tut tuvalighi vanighau tan a lei pari tadira na lei kema ta mua lagavlei mua, maia na pari ta lagavulei tua. Te vuni tana Tina Jordan me va sara tana Tahi ni Mediteranean I boko.
5Na pari eni keanimiu, na pukuna a Lord nimiu na God ke ghuru kehara na vure ta ghanara ga itaeni. I ghau kau kabu tughura iga te vaghaa a Lord nimiu na God te bahughau nia.
6Keri ke makau laga! Makau righitaoni ngangatai na lei totobo te bosai ta nina buka ni vetena Moses, makaubei lolola kolura gea a siki vata nitotobo.
7Makau ghilala utoa, kau haidu gea itadira na vure tara ghanara mua tana pari, makau bosai gea na ahani didira na God /tidalo, makau nira paparo gea, makau bei lutu vanira, makau bei tongaghi vanira.
8Makau tughuru ngasi itatana Lord nimiu na God te vagaa ttau nea tua me sara mai taeni.
9Na pukuna a Lord te ghuru horura vanighau tua na kema tara sulemara laga, me taho mua ahei ke laga vuleghau.
10Sakai na tinoni vamua itamiu ke ghurura na togha tanaghamiu na kana, na pukuna a Lord nimui na God te veitotoghoni vnighau te vaghaa te nia baubahu tua.
11Keri ke, kau righituni utoa, kau dolovia a Lord nimiu na God
12Makau ririu keha sania gaia, makau bei taulaghi haghe itadira rahei tara ghanara tana lei kema raini tara kabu tana ghobumiu.
13Kau ghilalaa uto a Lord nimiu na God ke mua ghuru kehava ta nimiu na pari. Mi gera kau hogho ta didira na vugho, mana vahaghitaili tana gehimiu, mana kaukaru ni moli tana matamiu, makai vamusi keha ghau tana pari uto eni aLord nimiu na God te vaheghau.
14Ke mua hau muku mate sanighau, me ke susungasi tana tobamiu, na lei babahu nina Lord niiu na God tara mai utuni, me mua padia sakai tadira!
15Makau gilala utoa, e vaghaa a Lord nimiu na God te vahghau tua na lei totobo uto te nighi baubahu, me ke vagaa ghua ke vaheghau main a lei totobo dika ke vagaa kay diua. Igera ke ghuduri kehaghau tana pari uto eni te vaheghau.
16Makau diua nina vetena a Lord nimiu na God, makau kikinima makau holohabara na lei god /tidalo keha ke, nina rutu ke vavu tana vuvungamiu me ke mina ghuduri kehaghau tana pari uto eni te vaheghau tua.