Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यहोसु

यहोसु 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु शुश नाक्‍त नोले परमप्रभु यावेमी इस्राएली आन कली आन जोरी सत्रु रे पा प्रोंइशा, नाइश्‍शा बाक्‍चा गेप्‍तु। मेना यहोसु खाल्‍पा दुम्‍शा, शुश बर्स दुम्‍शो बाक्‍‍त। यहोसु २१:४४
2मिनु यहोसुमी इस्राएली नेल्‍ल आन खाल्‍पा, आन ठेयब मुर, आन निसाफ पाइब नु मेको आन सासन पाइब आन कली ब्रेत्‍ताक्‍व। मिनु मेकोमी मेको आन कली “गो मुल खाल्‍पा दुम्‍ती। शुश बर्स यो दुम्‍ती।
3परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको रागी रागी ङा मुर आन कली गे इन पर्बम मार मार पवा, गेपुकीमी मेको नेल्‍ल ताइतीनी। परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन पचा ङा लडाइ आंमान पाप्‍तु।
4गोम योक्‍शा, लीशो रागी इन थर थर ङा मुर आन कली गेता। मिनु गो यर्दन रे पच्‍छिम गे ङा ठेयब समुन्‍द्र सम्‍म रागी नेल्‍ल ग्राती।
5परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको लीशो मुर आन कली इन ङोंइती रे ग्रुंइब। मिनु मेकोमी मेको आन कली इन ङोंइती रे खेरब। मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी देंशो खोदेंशो पा, मेको आन रागी इन के सेल्‍नीनी।
6गे थम बोल्‍यो दुमीन। मिनु मोसा आ ब्रेक्‍शो अरेशो लोव़ होस पा टिने। गे ग्‍युरा पेरा गे गेनायो मलने। ब्‍यवस्‍था ५:२९
7गे इन दातेमी बाक्‍शो अर्को रागी ङा मुरपुकी नु मब्‍वांइसीन। मेको आन देवता आन नें मथिने। मेको आन नेंमी कसम मजने। मेको आन कली पूजा मपने। मिनु मेको आन ङोंइती बाप्‍शा सेउ मपने। प्रस्‍थान २३:१३-२४
8तन्‍न गेपुकी मुलाक्‍त ङा नाक्‍त सम्‍म पशो खोदेंशो पा परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नु ला बाक्‍कीन।
9परमप्रभु यावेमी इन ङोंइती रे ठेयब सक्ति पाइश्‍शो रागी ङा मुर आन कली खेरशो बाक्‍ब। मिनु मुलाक्‍त सम्‍म मेको रागी ङा मुर सुइमी यो गे इन कली ग्राने मचाप्‍शो बाक्‍तेक्‍म। लेवी २६:७-८; ब्‍यवस्‍था २८:७
10इन मुर कामी मेको आन के हजार का मुर आन कली खेरने चाप्‍ब। मारदे हना आ देंशो खोदेंशो पा इन लडाइ पचा ङा परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी पाइब।
11मोपतीके गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली दाक्‍तीन। मिनु होस पने।
12तन्‍न गे नोले शोंइसाक्‍नी हना नु मेको रागी ङा इन दातेमी लीशो मुरपुकी नु गारपाइक्‍तीनी हना, गे इन तमी मेको आन तौ कली गेतीनी हना, इन तौ कली मेको आन तमी चाक्‍तीनी हना नु मेको मुरपुकी नु गारशा गेय पाइतीनी हना,
13परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको रागी ङा मुर आन कली इन ङोंइती रे मखेरब, दे तुइक्‍तीन। तन्‍न मेकोपुकी इन कली ग्‍याइल नु ब्‍वारद दुम्‍नीम। मेकोपुकी इन ची कली युक्‍तीक नु इन मिक्‍च कली चू दुम्‍नीम। परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली गेशो रिम्‍शो रागी रे गे मबेक्‍नी सम्‍म मोदेंशो दुम्‍ब। गन्‍ती ३३:५५; ब्‍यवस्‍था ७:१६; न्‍यायाधीस २:३
14नेनीन, गो मुल मुर नेल्‍ल खोदेंशो पा बेक्‍चा चिक्‍ताक्‍ङ। मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली देंशो रिम्‍शो लोव़ मारेइ मली। मेकोमी नेल्‍ल इन कली खाप्‍शो बाक्‍ब। मिनु का सम्‍म यो मख्राइक्‍थु पाप्‍तु, दे गे इन थुं ङा मिम्‍तीकेमी तुइक्‍नीनी। यहोसु २१:४५
15दोपा परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली देंशो रिम्‍शो लोव़ नेल्‍ल खाप्‍बा, मोपा परमप्रभु यावेमी गे आ अरेशो लोव़ मटीतीनी हना, इन कली देंशो हिंच कोंइतीक लोव़ यो खाप्‍ब। मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली एको रिम्‍शो रागी रे खेरशा, खतम सेल्‍ब। ब्‍यवस्‍था २८:१५-४७
16गेपुकी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ कबल कली प्रोंइशा, अरु देवी देवता आन कली ठेयब सेल्‍थ लाइतीनी हना नु मेको आन कली बाप्‍शा सेउ पाइतीनी हना, परमप्रभु यावे शुश चुरशा, मेकोमी इन कली एको रिम्‍शो रागी रे रीब पा खेरशा खतम सेल्ब” देंत।