Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nega daudau vada ela. Iehova ese Israel taudia na laḡa-ani e henidia, inaidia iboudiai e tuidia. Iosua vada e buruka, ena mauri laḡanidia na hoho.
2Bena Iosua ese Israel besena idoinai e boiridia, edia tau-badadia bona edia hanua Iohiadia bona edia hahemaoro taudia bona edia heitatao taudia e hereva henidia, eto, Lau vada na buruka, egu maun laḡanidia na hoho.
3Vada o itaia, Iehova, emui Dirava, ese ini bese ibolidiai ede vada e karadia toma umui daimui ai; badina be Iehova, emui Dirava, ese umui daimui ai vada e tuari.
4A kamonai: dounu nonoho besedia edia tano na vada na habuadia tari besedia edia tano ida vada na henimui, Ioridane sinavaina amo eIa bona Davara Badana, lahara kahana ai.
5Iehova, emui Dirava, ese baine doridia lao, vairamui ai baine luludia lasi; edia tano do bavabia, Iehova, emui Dirava, ese e gwau henimui hamata heḡereḡerena.
6Taunabunai ba haheauka, Mose ena taravatu bukana ai e tore herevadia iboudiai ba badinadia; iena amo basio raka siri, idiba kahana ai eiava lauri kahana ai.
7Ini bese haida, doini bogaragimui ai e nohomu, ida basio hetura; edia dirava ladadia basio hato, Iadadia ai basio gwau hamata, isiaidia basio Iao heni, bona basio toma henidia diho.
8A Iehova, emui Dirava, ba badinaia, gunaguna ema bona harihari vada o badinaia hegereḡerena.
9Badina be Iehova ese bese badadia bona goadadia na umui vairamui ai vada e luludia lasi: tau ta ese se laomui ahu diba, ema bona hari dina ai.
10Umui ta ese daha ta iluludia mai dibana; badina be Iehova, emui Dirava, ese umui daimui ai e tuarimu, e gwau henimui hamata heḡereḡerena.
11Taunabunai, nahuamui ba toho; Iehova, emui Dirava, ba lalokau henia.
12Badina be boma raka muri, ini bese kwabukwabudia doini bogaragimui ai e nohomu ida boma hetura, edia ulato boma adavadia, bona emui ulato boma henidia bae adavadia,
13ba diba momokani Iehova, emui Dirava na ini bese basine luludia lasi vairamui ai; do bae noho, idoa eiava rikiriki na heheto, emui ai, eiava ikwadi ḡauna ohemui ai eiava ginigini matamui ai na heheto, ela bona ina tano namona, Iehova, emui Dirava, ese vada e henimui tanona, lalona amo ba boio.
14Lau na tanobada taudia iboudiai e lao bubunimu dalana amo ba laomu. Umui iboumui ai vada o diba, lalomui ai bona laumamui ai Iehova, emui Dirava, ese ena gwau-hamata namodia iboudiai emui ai vada e hamomokanidia, ta se reaia. Iboudiai vada e momokani, ta se moru.
15A Iehova, emui Dirava, ena gwau-hamata namodia emui ai vada e momokani heḡereḡerena, Iehova ese ḡau dikadia danu latamui ai baine hadihodia diba, ela bona baine habuamui tari, ina tano namona, Iehova, emui Dirava, ese vada e henimui tanona, lalona amo ba boio.
16Iehova, emui Dirava, ese vada e henimui taravatuna na boma tataia utu, dirava idaudia isiaidia boma lao heni bona boma toma henidia diho, ia ese unu baine karamui toma: Iehova ena badu emui ai baine ḡaraḡara, bena vada e henimui tanona namona amo ba boio haraḡa.