Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israelerã dji quĩrũ ume djõ pananada Ãcõrẽba necai b̶ʌd̶acarea dãrãbʌrʌd̶e Josuera drõãda b̶esia.
2Maʌ̃ne idjia israelerã dji drõãrãda, dji bororãda, dji cawa obadarãda, dji dromarã sid̶a jũma trʌ̃biped̶a nãwã jarasia: –Mʌ̃ra drõãda b̶ʌ bẽrã dãrã droaẽ́a.
3Bãrãba unusid̶aa sãwã dadjirã Boro Ãcõrẽra dadjirãare djõsida. Idjia carebasia naʌ̃ druad̶e b̶ea purura poyad̶amãrẽã.
4Mãwãnacarea mʌ̃a ãdji ẽjũãra dadji Israeld̶eba yõped̶ad̶a puru doce panʌ́a jũma jed̶ecasia. Maʌ̃ awara dadjirãba wad̶i edad̶aẽ́ panʌ ẽjũã sid̶a mʌ̃a jarasia sãwã jed̶ecad̶ida panʌda. Jordaʌ̃ dod̶eba ab̶a ʌ̃mãdau b̶aebariare b̶ʌ Pusa Droma Mediterraneo abadad̶aa mʌ̃a jarasia sãwã ẽjũãra jed̶ecad̶ida panʌda.
5Dadji Boro Ãcõrẽba maʌ̃ ẽjũãne b̶ea ẽberãrãra bãrã quĩrãpitabemada jũma ãyã jʌrecuaya. Mãwã bãrãba ãdji ẽjũã sid̶a jũma edad̶ia idjia jarad̶a quĩrãca.
6Quĩrãcuita b̶ead̶adua. Ãcõrẽ ley Moiseba cartad̶e b̶ʌd̶ara jũma ĩjã o pananadua. Ni maãrĩ bid̶a ãĩ orãnadua.
7Ẽberãrã wad̶i naʌ̃ druad̶e b̶ea ume ãbaa b̶earãnadua. Ãdji ãcõrẽ b̶eara ẽpẽrãnadua. Maʌ̃rã quĩrãpita chĩrãborod̶e copanenaped̶a bia bed̶earãnadua idjab̶a iwid̶irãnadua. Wãrãneba jarad̶ibʌrʌ ãdji trʌ̃neba mãwã orãnadua.
8Ewariza ab̶a dadjirã Ãcõrẽdrʌ ĩjã pananadua id̶i ĩjã panʌ quĩrãca.
9Dadji Ãcõrẽba puru droma mẽsrã b̶eada bãrã quĩrãpitabemada ãyã jʌretacuasia. Ab̶a id̶i bid̶a ni ab̶aʌba bãrãra droad̶aẽ́ panʌa.
10Dadjirãnebema ab̶aʌba ãdjirã mil panʌra ãyã mĩrũ pirabibaria Ãcõrẽra dadjirãare djõ b̶ʌ bẽrã idjia jarad̶a quĩrãca.
11Maʌ̃ bẽrã quĩrãcuita b̶ead̶adua. Dadji Ãcõrẽra bio quĩrĩãnadua.
12Idjira igararãnadua. Maʌ̃ awara naʌ̃ druad̶ebemarã wad̶i dadjirã tãẽna b̶ea ume ãbaa b̶earãnadua. Bãrãba ãdji caurãda edad̶ibʌrʌ wa bãrã caurãda ãdjirãa diad̶ibʌrʌ, bio cawad̶adua dadji Ãcõrẽba ãdjirãra bãrã quĩrãpitabemada waa ãyã jʌretaẽ́da. Ãtebʌrʌ jʌ̃caraba animarã jidabada quĩrãca ãdjirãba bãrãra biẽ́ b̶ʌd̶ia. Soaba bãrã ẽcarrad̶e ubʌda quĩrãca wa ʌrʌ bãrã daud̶e b̶ʌ quĩrãca ãdjirãneba bãrãra bio mĩga panania ab̶a naʌ̃ ẽjũã bio bia b̶ʌ Ãcõrẽba diad̶ad̶e bãrã jũma quinibʌdad̶aa.
14Dãrãẽ́ne mʌ̃ra beuya. Mãwãmĩna bãrãba sod̶eba, jaured̶eba bid̶a cawa panʌa dadji Ãcõrẽba dadjirã itea oyad̶a ad̶ara wãrãda jũma osida. Ni maãrĩ bid̶a ãĩ oẽ́ basía.
15Dadji Ãcõrẽba dadjirã itea ne bia oyad̶a ad̶ara wãrãda osimĩna idjida igarad̶ibʌrʌ idjia dadjirã biẽ́ b̶ʌi jarad̶a sid̶a wãrãda oya. Mãwã naʌ̃ ẽjũã bio bia b̶ʌ idjia diad̶ad̶e dadjirãra jũma quinibiya.
16Ãcõrẽba dadjirã ume bed̶ea b̶ʌd̶ada bãrãba ĩjã od̶aẽ́bʌrʌ, dewara ãcõrẽ b̶eada ẽpẽnaped̶a ãdji quĩrãpita chĩrãborod̶e copanenibʌrʌ, dadji Ãcõrẽra bãrã ume bio quĩrũya. Maʌ̃ba bãrãra dãrãẽ́ne naʌ̃ ẽjũã bio bia b̶ʌ idjia diad̶ad̶e jũma quininia.–