Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À gↄrↄ pla kɛ̀ kũ Dikiri tò Isarailanↄ kámma bò ń ibɛrɛ kũ ò lìkańyĩnↄ yã musu, akũsↄ̃ Yↄsua zĩ kũ̀ yúkuyuku.
2Akũ à Isarailanↄ sìsi, ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ ń mìdenↄ kũ ń yãkpatɛkɛrinↄ kũ ń don'arɛdenↄ ń pínki, à pìńnɛ: Ma zĩ kũ̀ yúkuyuku.
3Á wɛ́ è yã kũ Dikiri á Luda kɛ̀ buri dínↄnɛ á yãi. Dikiri á Luda mɛ́ à zĩ̀i kàárɛ.
4Ma buri kũ ò gↄ̃̀ Yoda dagura kũ ifãlɛtɛ kpa ísira zↄ̃kↄ̃ↄonↄ bùsuu kpàatɛ á burinↄnɛ túbi ũ kũ buri kũ ma ń kákatɛnↄ pↄ́o.
5Dikiri á Luda ni ń yĩpaárɛ ani pɛ́ḿmaárɛ, áni ń bùsunↄ síḿma de àgↄ̃ vĩ lákũ à a lɛ́ sɛ̀árɛ nà.
6À zɛ gbãna manamana. À laakari kɛ àgↄ̃ zĩ kɛ yã kũ à kú Musa doka takada gũnwa. Àsun pãnɛ ↄplai ke ↄzɛiro.
7Á bàka súngↄ̃ kú kũ buri kũ ò gↄ̃̀ á tɛ́ pìnↄoro, àsun ń tãnanↄ tↄ́ sísiro, àsun la da kũńworo. Àsun donyĩ à kútɛńnɛro.
8Àgↄ̃ na Dikiri á Ludai ado lákũ átɛn kɛ nà ari kũ a gbãrao.
9Dikiri buri zↄ̃kↄ̃ gbãnadenↄ yĩ̀paárɛ, gbɛ̃ke dí fↄ̃ à á gã̀ fĩ̀ro ari kũ a gbãrao.
10Á gbɛ̃ mɛ̀n do dì gbɛ̃nↄn wàa sↄↄronↄ fu, kũ Dikiri á Luda tɛn zĩ̀ káárɛ lákũ à a lɛ́ sɛ̀árɛ nà yãi.
11À laakari kɛ manamana àgↄ̃ ye Dikiri á Ludai.
12Tó a kpɛ lìnɛ, akũ a na buri kũ ò gↄ̃̀ á tɛ́ pìnↄa, tó a ń nↄgbɛ̃nↄ sɛ̀ akũsↄ̃ a kakara kũńwo,
13àgↄ̃ dↄ̃ sãnsãn kũ Dikiri á Luda ni pɛ́árɛ buri pìnↄa doro. Oni gↄ̃árɛ tankutɛ ke mↄ̀ ũ ke flã̀nↄ ũ á kpɛdagura kesↄ̃ kↄ̀kↄnↄ ũ á wɛ́n ari a gɛ lákao bùsu mana kũ Dikiri á Luda kpàáwa dí gũn.
14À gwa! Ma ka gɛna gbɛ̃ sĩnda pínki gɛ́kia tera sà. Á dↄ̃ á nɛ̀sɛn kũ á laasunnwo pínki kũ sa mana kũ Dikiri á Luda òárɛnↄ gũn, bee mɛ̀n do dí kɛ pãro. À pàpa pínki, ń ke dí lɛ́tɛ pãro.
15Lákũ sa mana kũ Dikiri á Luda òárɛ pàpa a musu nà pínki, tó a Dikiri á Luda bàka kunna kãáo yã kũ à dìtɛárɛ gbòro, a gɛ a do tãnanↄi a kutɛńnɛ, Dikiri ni tó sa vãni kũ à òo pìnↄ pínki á le ari à gɛ́ à á kakatɛo bùsu mana kũ à kpàáwa dín. Dikiri ni pↄfɛ̃ kipaáwa, áni láka gↄ̃̀nↄ bùsu mana kũ à kpàáwa dí pìn.