Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Josué

Josué 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikasurgus, Bab-Jehová Israel-dulemarga e-isdarmalad-Canaán-dulemarbo neg-bogidikid-nasiksad-sorbali, Josué bato nue selebagusadgi,
2bela Israel-dulemarse, Israel-girmar-dummaganse, Israel-sapin-dummaganse, Israel-igar-nabomaladse, degi, Israel-sordamar-idudimaladse gochad. Geb amarga Josué sogsad: “Bato an nue selebagusad. Bato birgamar angi obingusad.
3Ar bemar-sunnad na be daksamalad, igi Bab-Jehová, bemargi nued-binsaed-ular, we-dulemar-yar-baidgi-bukwamalad imaksagusa. Ar Bab-Jehová bemar-anar bila-onosgusad.
4We-yarmar an bemarga be-dadgan-dummagan-war-wargwengi ibmargi-wilubdaklegar mimisgusad. Unnila an bemarga bato yar-sulesmaladbi mimissulid. An bemarga Jordán-diwar-akar, dad-argwanedsik Demar-Dummadye-nugadse amba yoo-yarmar-sulenaid mimisbalid.
5Anmar-Bab-Dummad-Jehová, dulemar-a-yargi-bukwamaladi bemar-idu onioed. Ar igi bemarga Bab-Dummad-Jehová-sogsagusa, deyobi bemar a-yarmar sumaloed.
6”Degisoggu, an bemarga sogsunnad, bela Moisés-Igar-Narmakar-Mamaidba, be sogedba ibsamalo. Melle bipisaale a-Igar-Maidgi be aibanmalo.
7Melle dule-baigan-amba-bemar-abargi-besmaladba be apurmalo. Melle e-bab-dummagan-nug be odummomalo, melle e-bab-dummagan-nuggi be ise-sogar ibmar sogmarbalo, deginbali, melle bipisaale e-bab-dummagan-nug be obarmarbalo.
8Ar igi bemar, emidse, Bab-Jehová-sogedba nanadii, deyobi bemar Bab-Dummad-Jehová-sogedba nanadii imakmalo.
9Bab-Dummad-Jehová we-neggwebur-dummagan-bebo-ulusmaladi, bega onisad. Emi-ibasega, we-neggweburmar bemargi obindisurmalad.
10Ar igi Bab-Jehová bemarga sogsagusa, deyobi be-dule-wargwen, sunna miligwen (1,000) be-isdarmalad-oduurmakega imaked. Ar Bab-Jehová bemar-ular urwed.
11Degisoggu, na be san-bargaagwale nanadii gumalo, adi, be-Bab-Dummad-Jehová be nue sabgumalagar.
12”Ar bemar Bab-Dummad-Jehováʼgi bangudele, degi, dule-baigan-bemar-abargi-gudimaladba be akadmalale, deginbali, be a-dulemarbo na be muchub-muchub-nikudmaladbali apurudele,
13bemar wisigarmar, Bab-Dummad-Jehová dule-baigan-amba-bemar-abargi-besmaladi, bemar-abargi bar oniosulid. Aka bur a-dulemala bemar-gaega sakiyob guoed, deginbali, bemar-yardakega gumarbaloed. Bab-Jehová bemar-yargan-bibyogega ebugoed, deginbali, be-ibyagi ikogan-maiyob ebubaloed. Anmar-Bab-Dummad-Jehová bemarga-yar-nued-uksadgi be-bela-bergumaladse, deyobi be gumaloed.
14”Andi bato burgwedmosad, bela dulemar we-igargi gwen onogosulid. Bemar na be gwagegi nue-wisid, anmar-Bab-Dummad-Jehová bela anmarga ibmar-nuegan-imakoye-sogsagusadi, bela anmarga imakmaid. Soggwensaale, ibmar-sogsagusadi na iemaisulid, bela anmarga imaksad.
15Ar igi Bab-Dummad-Jehová bemarga ibmar-nuegan-ukoye-sogsagusadi, bela na sogedba imaksa, deyobi, ar bemar eba ibsasulile, bemargi boni-dummagan barmidabaloed. Anmar-Bab-Dummad-Jehová bemarga-yar-uksadgi bemar-war-wargwengi-bergumai-guedse, deyobi neg-guoed.
16Ar bemar Bab-Dummad-Jehová-bemarbo-Igar-Mesisadba be dasurmalale, aka bur be bab-dummagan-baiganba nadmalale, e-nug odummodmalale, degi, e-asabin dulluu imakdemalale, be wisigarmar, Bab-Jehová-e-urwed bemargi gwisgunonikoed. Degidbali, bemar Anmar-Bab-Dummad-Jehová bemarga-yar-uksadgi bela bergumaloed, wargwensaale bemar beosulid.”