Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yosiua

Yosiua 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fa:nodafa, Isala:ili dunu da ilima ha lai dunu huluane hasali dagoloba, Hina Gode da ilima olofosu helefisu i. Amo esoha, Yosiua da da:idafa hamoi dagoi.
2Amaiba:le, e da Isala:ili dunu huluane, asigilai, ouligisu dunu amola fofada:su dunu amo huluane gilisili, ilima amane sia:i, “Na da wali da:idafa hamoi dagoi.
3Dilia Hina Gode da dili fidima:ne, dilima ha lai dunuma hamoi, amo dilia da ba:i dagoi. Hina Gode, Hi fawane da dili fidima:ne, dilimagale gegenanu.
4Na da dilia gaguma:ne, soge huluane ninia dunu fi da doagala:le lai (soge da eso mabadi la:idi Yodane Hano alalo asili eso dabe la:idi da Medidela:inia Hano Wayabo Bagade) amo dilima ilegei dagoi. Amola dunu fi ninia wali hame hasali, amo ilia soge dili gaguma:ne, na da ilegei dagoi.
5Dilia da amo dunuma gegemusa: ahoasea, dilia Hina Gode da amo dunu sefasimu. Dilia Hina Gode Ea ilegele sia:i defele, dilia da ilia soge lalegagumu.
6Amaiba:le, hamoma:ne sia:i huluane Mousese Sema Buga ganodini dedei amo nabawane hamoma. Afae mae fisima!
7Amasea, dilia da Ga:ina:ne soge dunu hame bogoi esala, ilima hame gilisimu. Dilia da ilia ogogosu ‘gode’ liligi ilia dio hame sia:mu amola ilegele sia:musa: dawa:sea, ilia dioba:le hame sia:mu amola amo ogogosu ‘gode’ liligi ilima hame sia:ne gadomu amola ilima hame begudumu.
8Be amo hou fisili, dilia da musa: amoganini wali hou defele, Hina Godema dafawaneyale dawa:le fa:no bobogema.
9Hina Gode da dili hasalima:ne, gasa bagade dunu fi amo sefasi dagoi. Dunu afae da dilima bu gegemu hamedei ba:i.
10Dilia dunu afae da gegebeba:le, eno 1000 agoane da hobeasa. Bai Hina Gode Ea ilegele sia:i defele, dili fidima:ne gegenana.
11Amaiba:le, dawa:ma! Dilia Hina Godema asigima!
12Dilia da houdafa fisili, amola Ga:ina:ne fi dunu dilia gilisisu ganodini esala ilima gilisisia, amola ilia uda lasea,
13noga:le dawa:ma! Dilia Hina Gode da amo dunu sefasisu amo fisimu. Be amo dunu da dilima sani agoane amola fegasu efe amola aya: gaga:nomei dilia si wadela:musa: amola amoga dilia se bagade nabimu. Amasea, dilia da se nabalu, asili, dilia dunu afae amo soge noga:i dilia Hina Gode da dilima i, amo ganodini da hamedafa ba:mu.
14Wali, na bogomu eso da doaga:i dagoi. Dilia huluane dilia dogo ganodini amola dilia asigi dawa:su ganodini dawa:. Dilia Hina Gode da liligi ida:iwane dilima imunu ilegele sia:i, amo huluane dilima i dagoi. Ea sia:i liligi huluane E da hamoi dagoi. Ea ilegele sia:i liligi afae da hame fisi.
15Be E da Ea ilegele sia:i liligi huluanedafa amo hamoi, amo defele Ea sisasu huluane E da hamomu.
16Dilia da gousa:su amo dilia Hina Gode da dili nabawane hamoma:ne sia:i, amo wadela:sea, amola dilia da eno ogogosu ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosea amola hawa: hamosea, Hina Gode da ougili dilima se imunu amola dilia dunu afae amo noga:i soge E da dilima i, amo ganodini esalebe hamedafa ba:mu.”