Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Niadtong panahona gitawag ni Josue ang mga kaliwat ni Reuben, ang mga kaliwat ni Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manases.
2Miingon siya kanila, “Gibuhat ninyo ang tanan nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Yahweh. Gituman ninyo ang akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo.
3Wala ninyo biyai ang inyong mga kaigsoonan niining daghang mga adlaw, ug hangtod karong adlawa. Ug natuman ninyo ang mga buluhaton nga gikinahanglan pinaagi sa kasugoan ni Yahweh nga inyong Dios.
4Karon gihatagan ni Yahweh nga inyong Dios ug kapahulayan ang inyong mga kaigsoonan, sama sa iyang gisaad kanila. Busa balik kamo ngadto sa inyong mga tolda sa yuta nga inyong gipanag-iyahan, nga gihatag kaninyo ni Moises nga alagad ni Yahweh sa tabok sa Jordan.
5Pagbantay lamang gayod sa pagtuman sa mga kasugoan ug balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Yahweh, sa paghigugma kang Yahweh nga inyong Dios, sa paglakaw diha sa iyang mga dalan, sa pagtipig sa iyang mga kasugoan, sa pagpakighiusa ug pagsimba kaniya sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa tibuok ninyong kalag.”
6Busa gipanalanginan sila ni Josue ug gipalakaw sila, ug unya namalik sila sa ilang mga tolda.
7Karon ngadto sa katunga sa tribo ni Manases, gihatagan sila ni Moises ug panulondon sa Basan, apan ngadto sa katunga, gihatagan sila ni Josue ug panulondon tapad sa ilang mga kaigsoonan sa yuta sa kasadpan sa Jordan. Gipauli sila ni Josue ngadto sa ilang mga tolda; gipanalanginan niya sila
8ug miingon kanila, “Balik sa inyong mga tolda uban sa daghan kaayo nga salapi, ug sa daghan mga binuhing mananap, ug uban sa plata ug bulawan, ug uban sa tumbaga ug puthaw, ug uban sa daghang mga bisti. Bahina uban sa inyong mga kaigsoonan ang mga inilog ninyo gikan sa inyong mga kaaway.”
9Busa ang mga kaliwat ni Reuben, mga kaliwat ni Gad, ug katunga sa tribo ni Manases namauli sa ilang mga panimalay, gibiyaan ang katawhan sa Israel didto sa Shilo, nga anaa sa yuta sa Canaan. Mibiya sila aron moadto sa rehiyon sa Gilead, ngadto sa ilang kaugalingong yuta, nga ilang gipanag-iyahan, ingon nga pagtuman sa kasugoan ni Yahweh, pinaagi sa kamot ni Moises.
10Sa dihang miabot sila sa Jordan nga anaa sa yuta sa Canaan, ang mga kaliwat ni Reuben ug ang kaliwat ni Gad ug ang katunga sa tribo ni Manases nagtukod ug halaran tapad sa Jordan, usa ka dako kaayo ug inila nga halaran.
11Nadungog kini sa katawhan sa Israel ug miingon, “Tan-awa! Ang katawhan ni Reuben, Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manases nagtukod ug halaran atubangan sa yuta sa Canaan, didto sa Gelilot, sa rehiyon duol sa Jordan, sa dapit nga nahisakop sa katawhan sa Israel.”
12Sa dihang nadungog kini sa katawhan sa Israel, nagtigom ang tibuok katawhan sa Israel didto sa Shilo aron sa pagtungas ug sa pagpakiggubat kanila.
13Unya nagpadala ug mensahero ang katawhan sa Israel ngadto sa mga kaliwat ni Reuben, sa kaliwat ni Gad, ug sa katunga sa tribo ni Manases, sa yuta sa Gilead. Gipadala usab nila si Pinehas ang anak nga lalaki ni Eleazar nga pari,
14ug uban kaniya ang napulo ka mga pangulo, usa ka tawo gikan sa kaliwat nga mga pamilya sa Israel, ug ang matag-usa kanila mao ang pangulo sa banay taliwala sa katawhan sa Israel.
15Miadto sila sa mga katawhan ni Reuben, ni Gad, ug sa katunga sa tribo ni Manases, sa yuta sa Gilead, ug misulti sila ngadto kanila:
16“Miingon ang tibuok panagtigom ni Yahweh niini, 'Unsa man kining dili pagkamatinud-anon nga inyong gibuhat batok sa Dios sa Israel, sa pagtalikod karong adlawa sa pagsunod kang Yahweh pinaagi sa pagtukod ug halaran alang sa inyong kaugalingon ingon nga pagsupak batok kang Yahweh?
17Dili pa ba igo alang kanato ang atong sala didto sa Peor? Ug karon wala pa gani nato nahinloan ang atong mga kaugalingon gikan niini. Kay tungod niadto nga sala miabot ang hampak sa panagtigom ni Yahweh.
18Kinahanglan ba nga motalikod usab kamo sa pagsunod kang Yahweh karong adlawa? Kung mosupak usab kamo kang Yahweh karong adlawa, masuko siya sa tibuok panagtigom sa Israel ugma.

19Kung mahugawan ang yuta nga inyong gipanag-iyahan, kinahanglan mosaylo kamo sa yuta nga gitukoran sa tabernakulo ni Yahweh ug pagkuha alang sa inyong kaugalingon ug kabahinan nga among gipanag-iyahan. Ayaw lamang pagsupak kang Yahweh, o pagsupak batok kanamo pinaagi sa pagtukod ug halaran alang sa inyong kaugalingon gawas sa halaran ni Yahweh nga atong Dios.
20Dili ba si Acan nga anak nga lalaki ni Zera, miguba man sa pagtuo mahitungod sa mga butang nga gigahin alang sa Dios? Ug dili ba kapungot ang miabot sa katawhan sa Israel? Kanang tawhana wala namatay nga nag-inusara alang sa iyang sala.'”
21Unya ang mga tribo ni Reuben, ni Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manases mitubag sa mga pangulo sa kabanayan sa Israel:
22“Ang Makagagahom, ang Dios, nga si Yahweh! Ang Makagagahom, ang Dios, si Yahweh! —Nasayod siya, ug tugoti nga masayod usab ang Israel! Kung pagsupak kini o pagsalikway sa pagtuo batok kang Yahweh, ayaw kamig palingkawasa karong adlawa
23tungod sa pagtukod ug halaran aron sa pagtalikod gikan sa pagsunod kang Yahweh. Kung gitukod namo kana nga halaran aron sa paghalad niini ug halad nga sinunog, mga halad nga trigo, o halad sa pakigdait, hinaot nga pabayron kami ni Yahweh alang niini.
24Wala! Gibuhat namo kini tungod sa kahadlok nga sa umaabot nga panahon tingalig moingon ang inyong mga anak sa among mga anak, 'Unsa may labot ninyo kang Yahweh, nga Dios sa Israel?
25Kay gihimo ni Yahweh nga utlanan ang Jordan taliwala kaninyo ug kanamo. Kamo nga mga katawhan ni Reuben ug katawhan ni Gad, wala kamoy labot kang Yahweh.' Kay tingalig paundangon sa inyong mga anak ang among mga anak sa pagsimba kang Yahweh.
26Busa miingon kami, 'Magtukod kita ug halaran, dili alang sa mga halad sinunog o alang sa mga sakripisyo,
27apan aron mahimong saksi taliwala kaninyo ug kanamo, ug taliwala sa atong mga kaliwatan, nga among buhaton ang pag-alagad kang Yahweh sa iyang atubangan, uban sa among mga halad sinunog ug sa among mga sakripisyo ug sa among mga halad sa pakigdait, aron ang inyong mga anak dili moingon sa among mga anak sa umaabot nga panahon, “Wala kamoy bahin kang Yahweh.”'
28Busa miingon kami, “Kung mao kini ang isulti kanamo o sa among mga kaliwatan sa umaabot nga panahon, moingon kami, “Tan-awa! Mao kini ang kopya sa halaran ni Yahweh, nga gihimo sa among mga katigulangan, dili alang sa mga halad sinunog, ni alang sa mga sakripisyo, apan ingon nga saksi taliwala kaninyo ug kanamo.”
29Hinaot nga mahilayo gikan kanamo nga mosupak kami kang Yahweh, ug motalikod gikan sa pagsunod kaniya karong adlawa pinaagi sa pagtukod ug halaran alang sa halad nga sinunog, alang sa halad nga trigo, o alang sa sakripisyo, gawas sa halaran ni Yahweh nga atong Dios nga anaa sa atubangan sa iyang tabernakulo.'”
30Sa dihang nadungog ni Pinehas nga pari ug sa mga pangulo sa katawhan, nga mao ang mga pangulo sa kabanayan sa Israel nga uban kaniya, ang mga pulong nga gisulti sa katawhan ni Reuben, ni Gad, ug ni Manases, nga maayo kini sa ilang panan-aw.
31Miingon si Pinehas nga anak ni Eleazar nga pari ngadto sa katawhan ni Reuben, ni Gad, ug ni Manases, “Karong adlawa nasayod kami nga anaa si Yahweh sa atong taliwala, tungod kay wala ninyo gibuhat ang pagsalikway sa pagtuo batok kaniya. Karon giluwas ninyo ang katawhan sa Israel gikan sa kamot ni Yahweh.”
32Unya si Pinehas nga anak ni Eleazar nga pari, ug ang mga pangulo mibalik gikan sa mga kaliwat ni Reuben ug kaliwat ni Gad, gikan sa yuta sa Gilead, balik ngadto sa yuta sa Canaan, ngadto sa katawhan sa Israel, ug misulti ngadto kanila.
33Ang ilang balita maayo sa panan-aw sa katawhan sa Israel. Gidayeg sa katawhan sa Israel ang Dios ug wala na magsulti mahitungod sa pagpakiggubat sa mga kaliwat ni Reuben ug sa kaliwat ni Gad, aron sa pagguba sa yuta nga ilang nahimutangan.
34Ginganlan sa mga kaliwat ni Reuben ug sa mga kaliwat ni Gad ang halaran ug “Saksi,” kay miingon sila, “Mao kini ang saksi tali kanato nga si Yahweh mao ang Dios.”