Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mãwãnacarea Josueba Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶ada, Gad̶eba yõped̶ad̶ada, idjab̶a ʌ̃cʌrʌ Manased̶eba yõped̶ad̶a sid̶a trʌ̃cuasia.
2Ãdjirãa nãwã jarasia: –Ãcõrẽ nezoca Moiseba obi jarad̶ara bãrãba jũma ĩjã osid̶aa. Mʌ̃a jarad̶a sid̶a jũma ĩjã osid̶aa.
3Dairãra bãrã djabarã bẽrã, bãrãra dairãare dãrã djõsid̶aa. Id̶i bid̶a wad̶i mãwã panʌa. Dadji Ãcõrẽba obi jarad̶ara jũma osid̶aa.
4Dadji Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca dairã, bãrã djabarãra naʌ̃ ẽjũãne necai b̶ʌsia. Jãʌ̃be bãrãra jẽda diguid̶aa wãnadua Ãcõrẽ nezoca Moiseba Jordaʌ̃ do quĩrãrẽ ẽjũã diad̶amaa.
5Baribʌrʌ Ãcõrẽ nezoca Moiseba ley diad̶ara quĩrãcuita jũma ĩjã od̶adua. Maʌ̃ leyba nãwã jara b̶ʌa: dadji Ãcõrẽra quĩrĩãnadua. Idji quĩrãpita jipa nĩbad̶adua. Idjia obi b̶ʌra ĩjã od̶adua. Ewariza idjira ẽpẽnadua. Jũma bãrã sod̶eba, jũma bãrã jaured̶eba bid̶a idjia jara b̶ʌra od̶adua.–
6Mãwã jaraped̶a Josueba ãdjirãra nãwã bia jara b̶ʌsia: –Jãʌ̃be bãrã diguid̶aa jẽda wãnadua. Bãrã dji quĩrũ nebiara edaped̶ad̶a bẽrã id̶ibʌrʌ bio ne bara panesid̶aa. Animarãda, oroda, paratada, bronceda, jiorroda, cacuad̶e jʌ̃bada sid̶a zocãrã edasid̶aa. Maʌ̃ra bãrã djabarãa jed̶ecad̶adua.– Mãwã jaraped̶a Josueba ãdjirãra wãbisia. Ara maʌ̃da jẽda ãdji druad̶aa diguid̶aa wãsid̶aa. (Naẽna Moiseba Basaʌ̃ druara ʌ̃cʌrʌ Manased̶eba yõped̶ad̶arãa diasia. Mãwãnacarea Josueba waabema Manased̶eba yõped̶ad̶arãa Jordaʌ̃ dod̶eba ʌ̃mãdau b̶aebariare b̶ʌ ẽjũãda diasia ãdji djabarã israelerã tãẽna.)
9Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶ara, Gad̶eba yõped̶ad̶ara idjab̶a ʌ̃cʌrʌ Manased̶eba yõped̶ad̶a sid̶a waabema israelerã ume Canaaʌ̃ druad̶e pananada Silo purud̶eba ãdji drua Galad̶aa jẽda wãbʌrʌsid̶aa. Gala druara ãdjirãba naẽna edasid̶aa Ãcõrẽba Moised̶eba jarad̶a quĩrãca.
10Gala druad̶aa wãbʌdad̶e Jordaʌ̃ dod̶e jũẽne wãsid̶aa. Mama Canaaʌ̃ orroare Jordaʌ̃ do icawa mõgarada waib̶ʌa ʌ̃tʌ pã buesid̶aa animarã babue diabada quĩrãca.
11Mãwã oped̶ad̶ara waabema israelerãba ũrĩsid̶aa.
12Maʌ̃ba ãdjirãba crĩchasid̶aa Galad̶e panʌba Ãcõrẽra igarasid̶ada. Maʌ̃ carea Silo purud̶e jũma ãbaa dji jʌresid̶aa Galad̶e panʌ ume djõne wãni carea.
13Baribʌrʌ djõne wãni naẽna sacerdote Eleaza warra Piné abadada Gala druad̶aa na diabuesid̶aa Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶arã ume, Gad̶eba yõped̶ad̶arã ume, idjab̶a mama panʌ Manased̶eba yõped̶ad̶arã ume bed̶eamãrẽã.
14Piné ume israelerã bororãda die diabuesid̶aa. Ãdjira dji dromarãda b̶easia. Israeld̶eba yõped̶ad̶a puruzabemada ab̶a ab̶a diabuesid̶aa.
15Maʌ̃gʌrãra Galad̶aa wãsid̶aa Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶arã ume, Gad̶eba yõped̶ad̶arã ume, idjab̶a mama panʌ Manased̶eba yõped̶ad̶arã ume bed̶ead̶amãrẽã. Jũẽnaped̶a nãwã jarasid̶aa:
16–Daira Ãcõrẽ puru trʌ̃neba nãwã bed̶eabʌdaa. ¿Bãrãba cãrẽ cãrẽã dadji israelerã Ãcõrẽra igarasid̶a? ¿Cãrẽ cãrẽã dadji Ãcõrẽ ẽpẽ pananada idu b̶ʌd̶aped̶a mõgarara ʌ̃tʌ pã buesid̶a dewara ãcõrẽa animarã babue diad̶i carea? ¿Cãrẽ cãrẽã idjia jara b̶ʌra ĩjã od̶aẽ́ basi?
17Dadji israelerãba Peor abadad̶e jũmawãyã cadjiruada osid̶a bẽrã zocãrã quinisid̶aa. Maʌ̃ cadjirua oped̶ad̶a carea wad̶ibid̶a bia mĩga panʌa. ¿Ara maʌ̃ba bia b̶ʌẽ́ca?
18Mãwãra ¿bãrãba wayacusa Ãcõrẽra igarad̶ica? Id̶i bãrãba mãwã od̶ibʌrʌ, nu Ãcõrẽra wayacusa jũma dadji israelerã ume bio quĩrũya.
19Bãrãmaa naʌ̃ Gala ẽjũãda Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ b̶ʌbʌrʌ, idji wua de obid̶a druad̶aa zed̶aped̶a dairã tãẽna ẽjũãra edad̶adua. Baribʌrʌ Ãcõrẽba jarad̶ara igararãnadua. Daiba jara panʌ sid̶a igararãnadua. Dadjirãba Ãcõrẽ wua de caita animarã babue diabadada ab̶a eropanʌa. Maʌ̃ bẽrã dewarada orãnadua.
20Quĩrãnebad̶adua Jericod̶e Ãcõrẽba ne jũma babued̶aduad̶a ad̶amĩna Zerá warra Acaʌ̃ba ĩjãẽ́ ʌ̃cʌrʌ mẽrã edasida. Maʌ̃ carea Ãcõrẽra jũma dadji israelerã ume bio quĩrũsia. Acaʌ̃ba cadjirua od̶a carea idji awa beuẽ́ basía ãtebʌrʌ dewararã sid̶a beusid̶aa.–

21Maʌ̃ne Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶aba, Gad̶eba yõped̶ad̶aba idjab̶a mama panʌ Manased̶eba yõped̶ad̶a bid̶a israelerã bororãa nãwã panusid̶aa:
22–Ãcõrẽ dji dromaara b̶ʌba cawa b̶ʌa daiba ĩjã oẽ́ panʌneba ni idji igara panʌneba mãwã od̶aẽ́ basida. Maʌ̃ra jũma Israel puru bid̶a cawad̶ida panʌa. Dairãba Ãcõrẽ igarad̶i carea mãwã osid̶abʌrʌ, wa ĩjã oẽ́ panʌneba mãwã osid̶abʌrʌ, dairãra jũma quenanadua.
23Dairãba Ãcõrẽ igarad̶i carea maʌ̃ mõgarada ʌ̃tʌ pã buesid̶abʌrʌ idjia cawa oya. Maʌ̃ awara dewara ãcõrẽa animarã jũma babue diad̶i carea osid̶abʌrʌ, néud̶ebema babue diad̶i carea osid̶abʌrʌ, waa maʌ̃ ãcõrẽ ume necai b̶ead̶i carea animarã draga babue diad̶i carea osid̶abʌrʌ, Ãcõrẽba cawa oya.
24Wãrãda dairãba maʌ̃ mõgarara ʌ̃tʌ pã buesid̶aa bãrã warrarãba dai warrarã igararãnamãrẽã. Crĩchasid̶aa ewari ab̶a bãrã warrarãba dai warrarãa nãwã jarad̶isicada: “Bãrãra dai israelerã Ãcõrẽ ẽberãrãẽ́a.
25Dai Ãcõrẽba Jordaʌ̃ dora dadjirã ẽsi b̶ʌsia bãrã Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶ara, Gad̶eba yõped̶ad̶a sid̶a awara b̶ead̶amãrẽã. Maʌ̃ba bãrãra Ãcõrẽ ẽberãrãẽ́a.” Bãrã warrarãba mãwã jarasid̶ara dai warrarãa Ãcõrẽra igarabid̶ia.
26Maʌ̃ carea dairãba mõgarara ʌ̃tʌ pã buesid̶aa. Dewara ãcõrẽa animarã jũma babue diad̶i carea od̶aẽ́ basía, ni dewara sid̶a babue diad̶i carea od̶aẽ́ basía.
27Ãtebʌrʌ jãwã osid̶aa bãrãba, dairãba, dadji warrarã bid̶a quĩrãnebad̶amãrẽã dairã bid̶a Ãcõrẽ de b̶ʌma animarãda babue diad̶ida panʌda, dewara sid̶a babued̶ida panʌda, idjab̶a Ãcõrẽ ume necai b̶ead̶i carea animarã dragada babue diad̶ida panʌda. Mãwãra nocoarebema ewarid̶e bãrã warrarãba dai warrarãa nãwã poya jarad̶aẽ́a: “Bãrãra Ãcõrẽ ẽberãrãẽ́a.”
28Dairãba crĩchasid̶aa ab̶aʌba dairãa wa dai warrarãa bid̶a mãwã jarad̶ibʌrʌ dairãba nãwã poya panunida: “Acʌd̶adua, dai drõãrãba za panʌ mõgara Ãcõrẽa animarã babue diabada quĩrãca b̶ʌda ʌ̃tʌ pã buesid̶aa. Baribʌrʌ animarã Ãcõrẽa babue diad̶i carea od̶aẽ́ basida. Ãtebʌrʌ maʌ̃ra osid̶aa bãrãba, dairã bid̶a quĩrãnebad̶amãrẽã jũma dadjirãra Ãcõrẽ ẽberãrãda.”
29Dairãba Ãcõrẽ igarad̶ira ni maãrĩ bid̶a crĩchad̶acaa. Idji ẽpẽ panʌda idu b̶ʌd̶aẽ́a. Ab̶abe idji wua de b̶ʌma animarãda jũma babue diad̶ia, néud̶ebemada babue diad̶ia, dewara sid̶a babue diad̶ia. Dewara animarã babue diabadada od̶aẽ́a.–
30Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶aba, Gad̶eba yõped̶ad̶aba, idjab̶a mama panʌ Manased̶eba yõped̶ad̶a bid̶a jaraped̶ad̶ara sacerdote Eleaza warra Pinéba, israelerã bororã die panʌ bid̶a bia ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ne Pinéba ãdjirãa nãwã jarasia: –Id̶i cawa panʌa Ãcõrẽra dadjirã ume b̶ʌda. Bãrãba Ãcõrẽra igarad̶aẽ́ panʌ bẽrã idjia dadji israelerãra cawa oẽ́a.–
32Mãwã bed̶eaped̶ad̶acarea sacerdote Eleaza warra Pinéra, israelerã bororã sid̶a jẽda Canaaʌ̃ druad̶aa wãsid̶aa. Maʌ̃be Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶aba, Gad̶eba yõped̶ad̶a bid̶a Gala druad̶e jaraped̶ad̶ara ãdjirãba israelerãa jũma nẽbʌrʌsid̶aa.
33Maʌ̃ra israelerãba bia ũrĩnaped̶a Ãcõrẽa bia bed̶easid̶aa. Mamaʌba ʌ̃taa Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶arã ume idjab̶a Gad̶eba yõped̶ad̶arã ume djõnida waa bed̶ead̶aẽ́ basía. Ãdji ẽjũã jũma ãrĩni sid̶a waa bed̶ead̶aẽ́ basía.
34Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶aba Gad̶eba yõped̶ad̶a ume mõgara ʌ̃tʌ pã bueped̶ad̶ara nãwã trʌ̃ b̶ʌsid̶aa: “Za panʌ mõgara ʌ̃tʌ pã bueped̶ad̶aba bãrãa, dairãa bid̶a quĩrãnebabi b̶ʌa dadjirã Borora Ãcõrẽda.”