Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Joshua te holokolura na Kemadira Reuben, ma Gad mana levuna na Kemana Manasseh.
2Ma gaia te bosa vanira, “Ighau tau goni taonia te aghaa Moses nina tinoni lutu Lord te bosaa vanighau, ghau au taoni udolui na totobo tu veteghau nia.
3Ighau tau mua sanira na balu kema, sakai vamua natalugoni te daro ni bona ngangata me sara mai taeni. Ighau tau rightaoni ngangataa mau tauiania vetena Lord me sara mai tana dani taeni.
4Mi taeni a Lord nimiu na God te vahera na aheahe na lei hoghomiu tana balu kema, te vaghaa te bahura nia tua. Mi taeni kau oli tana koumiu tana bona ni pari a Moses, nina tinoni nil utu a ord nimiu na God, te vaheaghau paleva uluna na Tina Jordan.
5Makau bei nia pariparile gean a taoniani na lei vetena, mana vetena Moses te vaheghau tua. Kay dolovia a Lord nimiu na God, makau sakutua tana lei halautuna, makau taonighi nina vetena, makau tabe ngasilia, makau lutu vania nia na tobamiu maa tarungamiu.
6Ma Joshua te vautora vaho ge nira vetena va tana komudira.
7Ma Moses te vahea tua I Bashan paelva uluna na Tina Jordan na levuna nae mana Manaseh. Mana levuna na kema Joshua te vahera pala bokona na Tina Jorda. Mi tana bonate nira vetena tona, gaia te vautora ge bosa vanira.
8“Kau tuvalira na lei hoghomiu tana komu na lei totobo subo tau holai tadira na ghamiu na levunimate. Kay tuvalira nia na buluka, mana silver mana gold manabras, mana halo ma na tivi.”
9Ma gaira rana lei mane tana kemana Reuben mana kemana God mana levuna na kemana Manasseh tara sanira rana Israel I Shiloh taa komu I Canaan Ma gaira tara tona va tana komudira I Gilead, ta didira na bubulo taonia nina vetena Lord itatana Moses.
10Hau va, mi tana tara mua saia mua I Canaan inaghona gekara sogha halavu na Tina Jordan, Reuben, ma Gad, mana levuna na Kemana Manasseh, tara sonia na baravatu sule lilighina na Tina Jordan tana bona tara holoa nia Geliloth.
11Mi tana bona tara rongovira van a srael, tara sonia na baravatu I Gelilot pala okona na Tina Jordan, ilokana na pari ni Canaan, didira na lologho rana Israel.
12Gair tara vaukolu I Shiloh mara gonigonidila gekara va veitotoghoni itadira.
13Mara diki nira vetena a ovu ni mane te idevira Phinehas dalena Eleazar na priest. Gaira ara sogha halavua na tina gekara kokoe kolura nakemadira Reuben ma Gad, mana levuna a Kemana Manasseh.
14Mi lokana na ovu eni, gairaara hangavulu na mane nagho ni Israel, sakai ta sakai na kema itadira ara hangavulu na kema.
15Mi tana bonatara va sa ra I Gilead, gaira tara bosavanira na kemadira Reuben ma Gad, mana levuna na kemana Manasseh.
16“Na vuresubo nina Lord tara liona gekara ghilalaa ivei tea ge au peroa God ni Israel. Ivei te ghaghua ge au ririu keha sania Lord mu sonia na baravatu gekau tughuru keha ta nina malei haba?
17Ivei tea emua manana mua na paluda I Peor? Ighita ta mua va marabou haliua mua me sara mai taa dani taeni, sakaivamua imurina te ale udolua na totoro nina ovu ni tinoni Lord.
18Hau va mi taeni ighau tau ririu keha mau mua taonia Lord. Ke vaghaa kau hughuhughu kolua ord taeni ke, ma gaia ke rutu vanighita iropo.

19Me ke vaghaa kau liona na baravatu, na pukuna nimiu na pari te meto ke, makau mai righighai ta nimami na levu tan a levu ni tina, te kabu kolughai ga Lord ta nina Vaevale Tapole mi geva kai tuvalighau s ta nimami na pari. Makau bei hughughu koluana Lord nia na soniana heghemi a sakai na baravatu. A sakai vamua napuku ni baravatu te utuni nina Lord dida na God.
20Ivei tea e mua toroa God n vure ni Israel tana bona Achan, sakai tadira tana vikena Zerah, te palugha tana bona te gitoi na le totobo tara talu kehai vnia Lord? E mua mate heghena vamua aia na pukuna na palu keri.”
21Vaho na vure tana Kemadira Reuben, ma Gad, mana levuna na Kemana Manasseh tara bosa tughu vanira na lei mane kamanagho.
22“A Lord heghena te God! A Lord heghena te God! Ighai tai mua sonia na baravatu gekai hughuhughu koly ta nina malei haba mana maana God. Makai nea te vaghaa keri ke, makau lavi kehai na volamami tana dani eni. Hau va ma Lord tegilalaa, menera ghua na Israel udolu gekara ghilalaa ghua.
23Ighai tai mua sonia na baravatu vanighai heghemami gekai ririukha sania Lord. Ma kai mua nia kere sukaghi, pana sukaghi ni wheat, pana sukaghi ni mabo. Ma gai sonia na baravatu nia na vatei goniani raini k, ma Lord heghena tua ke toroghai.
24Ighai tai sonia na baravatu eni na pukuna tai mataghunira na lei kukuamiu, tana lei bona ke mai nagho kara bosa vanira na lei kukuamami, “Na hava na maana ia tau lghoa ge au holohabaa mau nia kikinima a Lord God ni Israel?”
25A Lord te talua tan a Tina Jordan geke vovoka ighobudira kulamiu na vure maiakulamami na vure. Mau mua loghoa na maana a nimiu naLord, “Mana lei kukuamiu kara betora na lei kukuamami gekara mua nia kikinima makara holohabaa Lord.
26Me vaghaa keri, gai padapada mai sonia na baravatu, na mua vatei kere sukaghi, na vatei ghanaghana oli.
27Ke nera na lei kukuamami mana kukuamiu ge ighai gua tai loghoa na maana na holoha-ana Lord tana bonana te tabu kolua nia nimami kere sukaghi, na lei sukaghi, mana sukaghi ni mabo. Vaho gekara bei bosa gea, na lei kukuamiu vanira na lei kukuamami, “Au mua loghoa a Lord ighau.”
28Makara bosaa te vaghaa keri ke, “Kay righia eni na vaughilalana nina baravatu Lordtara sonia na lei kukumami. Na mua vatei kere sukaghi pana vatei sukaghi; na vatei ghanagana oli tana tamakulani ighita udolu itatana Lord.
29Ma mua itamami gekai hiughuhughu Tatana Lrd makai ririu keha nia na soniana nimami na baravatu heghemami na vatei kere sukaghi, pana sukaghi ni wheat, pana lei vata ni sukaghi. A sakai vamua na baravatu nia Lord God te tughuru tana naghona na vaevale Tapole ka gonighi ga na lei gehegehe kiri.
30Mi tana bona Phinehas na priest maia na lei mane habatara rongovia keri tana kemadira Reuben ma Gad mana levuna na kemana Manasseh. Gaira tara vada.
31Ma Phinehas na priest dalena Eleazar, te bosatughu vanira, “Tana dani eni ighita ta ghilalaa a Lord itatada na pukuna taumua tangotangodika savua Lord te vaghaa tai ghanaghanaa. Hau va, igha tau vavola olia Israel geke mua taghalaghinia Lord.”
32Ma Phinehas na priestdalena Eleazar, maia ara hangavulu na mane haba tara sanira na kemadira Reuben ma Gad I Gilead mara pulohi I Canaan, mara bosaa vanira rana Israel na ava te kale.
33Ma gaira udolu rana Israel te nia uto na liodira mara nia vada, mara mua ghoi bosa olia na veitotoghoni koluadira Reuben ma Gad.
34Mana daledira Reuben ma Gad tara vatua nia na baravatu, “Ghanaghana Oli,” na pukuna tarabosa, na vatei ghanaghana oli ighobudira gaira mi tadira gaira a Lord didira na God ghua gaira.