Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ãcõrẽba Josuéa nãwã jarasia:
2–Israelerãa jaradua mĩrũbada puruda b̶ʌcuad̶amãrẽã mʌ̃a Moised̶eba bãrãa jarad̶a quĩrãca.
3Mĩã beai crĩchaẽ́ b̶ʌd̶e ab̶aʌba djãrãda beaibʌrʌ, dji beud̶a ẽberãrãba idji bead̶i naẽna maʌ̃ purud̶aa mĩrũ wãida b̶ʌa.
4Mama jũẽped̶a ed̶a wãi naẽna purud̶e ed̶a wãbadama dji bororãa jũma nẽbʌrʌida b̶ʌa sãwãsida. Dji bororãba cawasid̶ara maʌ̃ ẽberãba jara b̶ʌra wãrãda, idjira purud̶e idu ed̶a wãbid̶aped̶a jarad̶ida panʌa sãma b̶eida b̶ʌda.
5Maʌ̃ne dji beud̶a ẽberãrãba idjida bead̶i carea maʌ̃ purud̶e iwid̶id̶e wãnibʌrʌ, dji bororãba idjira diacara panʌa mĩã beai crĩchaẽ́ b̶ʌd̶e bead̶a bẽrã idjab̶a quĩrũbid̶eba mĩã bead̶aẽ́ bẽrã.
6Baribʌrʌ idjira mamaʌba ãyã wãcara b̶ʌa ab̶a dji cawa obadarãba jũmarã quĩrãpita wãrãda bed̶ead̶e b̶ʌẽ́ana abʌdad̶aa. Maʌ̃ awara ãyã wãcara b̶ʌa ab̶a sacerdote dji dromaara b̶ʌda jaid̶abʌrʌd̶aa. Mãwãnacarea wayacusa idji purud̶e b̶ad̶e wãida b̶ʌa.–
7Mãwã jarad̶a bẽrã israelerãba mĩrũbada puruda b̶ʌcuasid̶aa. Neptali ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e Quedé puruda b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ purura Galilea druad̶e b̶ʌa. Epraiʌ̃ ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e Siqueʌ̃ puruda b̶ʌsid̶aa. Juda ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e Quiriat-arbá puruda b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ purura idjab̶a Hebroʌ̃ abadaa.
8Jordaʌ̃ quĩrãrẽ Jericod̶eba ʌ̃mãdau odjabariare mĩrũbada puruda ũbea b̶ʌsid̶aa. Rubeʌ̃ ẽjũãne eya boro jewed̶ad̶e Beser puruda b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ purura ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e b̶ʌa. Ga ẽjũãne Ramo puruda b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ purura Gala druad̶e b̶ʌa. Manase ẽjũãne Golaʌ̃ puruda b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ purura Basaʌ̃ druad̶e b̶ʌa.
9Maʌ̃ mĩrũbada puruda b̶ʌcuasid̶aa israelerã, drua ãĩbema ãdjirã tãẽna panʌ sid̶a poya mĩrũnamãrẽã. Mĩã beai crĩchaẽ́ b̶ʌd̶e ab̶aʌba djãrãda beasira mama mĩrũ b̶aida b̶asia ab̶a dji cawa obadarãba puru quĩrãpita wãrãda bed̶ea neẽ́ b̶ʌad̶a abʌdad̶aa.