Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miingon si Yahweh kang Josue,
2“Sultihi ang katawhan sa Israel, 'Nga magpili ug mga siyudad nga dalangpanan diin akong gisulti kanimo pinaagi sa kamot ni Moises.
3Buhata kini aron nga ang usa nga nakapatay nga wala tuyo-a makaadto didto. Kini nga mga siyudad mahimong dapit nga dalangpanan gikan sa tanan nga nagapangita sa pagpanimalos sa dugo sa usa ka tawo nga gipatay.
4Modagan siya sa usa niadtong mga siyudara ug mobarog didto sa pultahan sa ganghaan sa siyudad, ug ipasabot ang iyang sala ngadto sa mga kadagkoan niana nga siyudad. Unya dalhon nila siya ngadto sa siyudad ug hatagan ug dapit aron magpuyo uban kanila.
5Ug kung adunay moabot aron sa pagpanimalos sa dugo sa tawo nga gipatay, dili kinahanglan itugyan sa mga tawo niana nga siyudad ngadto sa mga panggamhanan ang tawo nga nakapatay kaniya. Kinahanglan dili nila kini buhaton, tungod kay wala niya gituyo ang pagpatay sa iyang silingan ug wala man siyay kasuko kaniya sa wala pa kini nahitabo.
6Kinahanglan magpabilin siya niana nga siyudad hangtod nga moatubang siya sa panagtigom alang sa paghukom, hangtod sa kamatayon sa tawo nga nagbarog ingon nga labawng pari niadtong mga adlawa. Unya ang tawo nga nakapatay nga wala gituyo mamahimo na nga mobalik sa iyang kaugalingon nga lungsod ug sa iyang kaugalingong panimalay, ngadto sa lungsod nga iyang gibiyaan.
7Busa gipili sa mga Israelita ang Kedes sa Galilea didto sa kabungtoran sa Neftali, ang Siquem didto sa kabungtoran sa Efraim, ug ang Kiriat Arba (sama sa Hebron) didto sa kabungtoran sa Juda.
8Unahan sa Jordan sidlakang bahin sa Jerico, gipili nila ang Bezer didto sa kamingawan ngadto sa kapatagan gikan sa tribo ni Reuben; ang Ramot Gilead, gikan sa tribo ni Gad; ug ang Golan sa Bashan, gikan sa tribo ni Manases.
9Mao kini ang mga siyudad nga gipili alang sa tanan nga katawhan sa Israel ug sa mga langyaw nga nagpuyo uban kanila, aron nga ang tanan nga nakapatay ug tawo nga wala gituyo makadangop kanila nga layo sa kadaot. Kini nga tawo dili mamatay pinaagi sa kamot sa tawo nga gusto manimalos sa dugo nga naula, hangtod nga ang gipasanginlan nga tawo mobarog na pag-una sa atubangan sa panagtigom.