Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Iosua dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Israela taudia do oi hamaoroa, heau mauri hanua haida do idia abia hidi, lau ese Mose dekena amo umui lau hadibaia hegeregerena.
3Sedira tau ta ese ma tau ta ia alaia kava, ia ura lasi ia alaia, to ia marere kerere dainai unai mase ia vara kava. Vadaeni unai bamona ia karaia tauna ese unai heau mauri hanua ta dekenai ia heau diba. Unai gabu dekenai mase tauna ena varavara, davana henia tauna, ese unai heau tauna ia alaia diba lasi.
4“Unai heau tauna be inai hanua ta ena magu iduara kota dekenai do ia gini, bona ia dekenai ia vara kerere ena sivarai be hanua tau badadia dekenai do ia gwauraia. Vadaeni tau badadia ese hanua lalonai do idia hakaua vareai, gabu ta do idia henia, unuseni do ia noho.
5Bema mase tauna ena varavara tauna, davana henia totona ia lulua mai, bona unai hanua dekenai ia ginidae, hanua taudia ese heau tauna do idia henia lasi. Idia ese unai heau tauna do idia naria, badina be ia ese tau ta, ia badu henia lasi tauna ia alaia kava, ia diba lasi dainai.
6“Unai tau be unai hanua dekenai do ia noho, ela bona kota ena vairanai do ia gini, bona iena kota hereva do idia gwauraia vadaeni. Bona ia ese unai hanua dekenai do ia noho ela bona unai nega ena Hahelagaia Tauna Badana be do ia mase vadaeni. Unai neganai unai tau ese iena hanua korikori dekenai, bona iena ruma korikori dekenai do ia giroa lou diba. Guna taunimanima dekena amo ia heautania gabuna be unai.”
7Unai dainai Ioridane Sinavai ena dina diho kahanai be Kedesi, Galilea tano, Napatali ororo tano dekenai idia abia hidi. Sekema, Eparaima ororo tano dekenai danu idia abia hidi. Ma Heberona danu idia abia hidi, Iuda ena ororo tano dekenai.
8Ioridane Sinavai ena dina daekau kahana dekenai Besere hanua idia abia hidi, Rubena iduhu dekena amo. Besere be ororo ena tano palaka, Ieriko ena dina daekau kahanai ia noho, tano kaukau gabuna dekenai. Ma Gado iduhu dekena amo be Ramoto hanua, Gileada tano dekenai idia abia hidi. Bona Manase ena iduhu ena tano dekena amo be Golana hanua idia abia hidi. Golana be Basana tano lalonai.
9Inai heau mauri hanuadia idia gwauraia, be Israela taudia ibounai totona, bona idau bese taudia, Israela edia huanai idia noho taudia, totona. Vadaeni bema tau ta ese ma tau ta, ia badu henia lasi tauna, ia alaia kava neganai, unai hanua ta dekenai ia heau mauri diba, mase tauna ena varavara tauna, davana henia tauna, do ia alaia garina. Unuseni idia alaia diba lasi, ela bona kota biaguna ese iena hereva ia gwauraia.