Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yosue

Yosue 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u Yosue sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2ɑ Isirelibɑ sɔ̃ɔwɔ bu wusu ɡɔsio sìn mi bɑ ko n dɑ kpikiru de nɡe mɛ nɑ rɑɑ Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ.
3Bɛɛn suunu sɔɔ, ɡoo ù n win winsim ɡo u kun kĩ, u koo kpĩ u dɑ u kuke wuu sin teu sɔɔ. Sɑnɑm mɛ, wi u nùn nɑɑ swĩi u ɡo, u kɑ mɔru kɔsiɑ, u ǹ mɑɑ nùn ɡoomɔ.
4Ù n turɑ wuu sin ɡɑɡu sɔɔ, u koo yɔ̃rɑwɑ wuu ɡen ɡbɑ̃rɑ kɔnnɔwɔ mi ɡuro ɡurobu bɑ rɑ siri, kpɑ u tii tusiɑ u ɡere ye yɑ nùn deemɑ. Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ koo nùn wɑ̃ɑ yeru kɑsuɑ wuu ɡe sɔɔ.
5Wi u mɑɑ nùn nɑɑ swĩi mi, ù n tunumɑ wuu ɡen mi, bɑ ǹ mɑɑ wiɔnɔ yɑrɑmɑmɔ u sere nùn ɡo. Domi u ǹ kĩ u kɑ tɔnu wi ɡo.
6Wuu ɡen bukurobu bɑ̀ n nùn siri, miyɑ u ko n wɑ̃ɑ sere yɑ̃ku kowo tɔnwero u kɑ ɡbi. Yen biruwɑ u koo den kpĩ u wurɑ win wuuɔ, u n tii mɔ.
7Mɑ Isirelibɑ bɑ wuu sini ɡɔsɑ mi bɑ ko n dɑ kpikiru we. Siyɑ Kedɛsi ye yɑ wɑ̃ɑ Gɑlileɔ, Nɛfitɑlin ɡuunun berɑ ɡiɑ, kɑ Sikɛmu ye yɑ wɑ̃ɑ Efɑrɑimun ɡuunun berɑ ɡiɑ, kɑ Aribɑn wuu ye bɑ mɔ̀ Heboroni ye yɑ wɑ̃ɑ Yudɑn ɡuunun berɑ ɡiɑ.
8Yuudɛnin ɡuru ɡiɔ bɑ mɑɑ Besɛɛ ɡɔsɑ Yerikon sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ bɑtumɑɔ mi ɡɑ̃ɑnu ku rɑ kpi, Rubɛnibɑn tem sɔɔ, kɑ Rɑmɔti ye yɑ wɑ̃ɑ Gɑlɑdiɔ, Gɑdibɑn tem sɔɔ, kɑ Golɑni ye yɑ wɑ̃ɑ Bɑsɑniɔ Mɑnɑsebɑn tem sɔɔ.
9Wuu siyɑ bɑ ɡɔsɑ mi ɡoo wi u ǹ kĩ u kɑ tɔnu ɡo, u koo kpĩ u kpikiru dɑ, ǹ n Isirelin nɑ, ǹ n mɑɑ tɔn tukon nɑ, bɑ̀ n nùn ɡire bu ɡo. Bɑ ǹ kpɛ̃ bu nùn ɡo bɑ kun nùn siri.