Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yosiua

Yosiua 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Hina Gode da Yosiuama amane sia:i,
2“Isala:ili dunuma amane sia:ma, ‘Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade amo Na da Mousese e da dilima alofele olelema:ne sia:i, amo ilegema.
3Nowa dunu da mae ougili giadofale eno dunu fane legesea, e da maga:me dabe iasu dunu amoga medole legesa:besa:le, amo Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagadega hobeamu da defea.
4E da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade afae amoga hobeale asili, fofada:su sogebi amo moilai bai bagade ea logo holeiga asili, moilai bai bagade ouligisu dunu ilima hou da ema doaga:i olelemu. Amasea, ilia da ema logo doasili, e amo moilai bai bagade ganodini esaloma:ne, ea golasu hogomu.
5Be maga:me dabe lamu dunu da ema fa:no bobogele, amo moilai bai bagadega doaga:sea, Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade fi dunu da gaga:i dunu amo dabe lamu dunuma hame imunu. Ilia da amo dunu gaga:mu. Bai e da mae ougili, hame dawa:iwane amo dunu mae ougili giadofale medole legei.
6E da amo Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade ganodini esalu, dunu huluane ba:ma:ne fofada:sea amola Gobele salasu Ouligisu dunu da bogosea, e da hi moilai amoga e da hobea:i, amoga buhagimu da defea.’”
7Amaiba:le, ilia da Yodane Hano eso dabe la:idi, Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade udiana ilegei. Amo da Gidese (Ga:lili soge ganodini Na:fadalai agolo sogega galu), Siegeme (Ifala:ime agolo soge ganodini) amola Hibalone (Yuda agolo soge ganodini.)
8Yodane Hano eso mabadi la:idi, ilia hafoga:i soge Yeligou eso mabadi la:idiga galu, amoga Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade udiana ilegei. Amo da Bise (Liubene ea soge ganodini), La:imode (Gilia:de soge ganodini - amo da Ga:de fi ilia soge) amola Goula:ne (Ba:isa:ne sogebi ganodini - amo da Ma:na:se fi ilia soge).
9Amo da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade ilegei, Isala:ili dunu o ga fi ilia fi ganodini esalu amo gaga:musa:. Nowa dunu da mae hanaiwane, mae ougili dunu eno giadofale fane legesea, e da maga:me dabe iasu dunuma gaga:musa: amo moilaiga masa:mu. Amo dunu da maga:me dabe iasu dunu amoga medole legemu da hamedei. E da dunu huluane ba:ma:ne fofada:sea, hi da hi hanaiga medole legei amo ba:sea fawane hame gaga:mu.