Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose bona Arona ia oda henia, ia gwau,
2“Levi taudia dekena amo Kohata iduhu bona edia bese taudia edia ladana do umui torea, bona duahia.
3Tau ibounai, edia mauri lagani be 30 ela bona 50, Lohiabada ena Palai Dubu lalonai idia gaukara diba taudia ibounai do umui duahia.
4Kohata iduhu taudia edia gaukara be, helaga bada gaudia do idia naria.”
5Palai Dubu do idia naria namonamo totona, Lohiabada ese Mose ia hadibaia inai bamona: “Kamepa do umui kokia gwauraia neganai, Arona mai ena natuna tau ese Palai Dubu do idia raka vareai, Taravatu Maua vairanai ia noho koua dabua helagana do idia abia diho, bona ia dekena amo Taravatu Maua do idia koua.
6Ma inai koua dabua ena latanai davara boromakau edia kopina do idia atoa. Ma inai kopina ena latanai, dabua, ena kala bulu do idia atoa, Taravatu Maua do idia koua momokani. Unai murinai Taravatu Maua ena huaia audia be edia gabu dekenai do idia toia vareai.
7“Vadaeni Lohiabada dekenai henia beredi ena patana ena latanai, dabua, ena kala bulu do idia atoa, do idia koua. Inai bulu dabua ena latanai disi, bonana namo muramura urodia, kapusi, bona uaina henia totona urodia do idia atoa. Ma Lohiabada dekenai henia beredi danu be pata dekenai do ia noho.
8Inai gau ibounai edia latanai dabua ena kala kakakaka do idia atoa, vadaeni pata ena huaia audia be edia gabu dekenai do idia toia vareai.
9“Ma dabua ta, ena kala bulu dekena amo, lamepa dogoatao gauna, mai ena lamepa, lamepa hagoevaia auri gaudia, momoru udaia mereki, bona oela ena kavabu ibounai do ia koua.
10Unai gaudia ibounai be davara boromakau, rui, edia kopina dekenai do idia kumia, bona huaia totona gauna ena latanai do idia atoa.
11“Golo patana be bulu dabua dekena amo do idia koua, vadaeni davara boromakau edia kopina dekenai do idia kumia, bona huaia audia be pata huaia totona rini dekenai do idia toia vareai.
12Unai murinai Helaga Gabuna ena kohu ibounai be bulu dabua dekenai do idia kumia, ma inai ibounai be davara boromakau, rui, edia kopina dekena amo do idia koua, bona huaia totona gauna ena latanai do idia atoa.
13“Unai murinai boubou patana ena kahu do idia negea, bona boubou patana be dabua, ena kala sisina kakakaka dekena amo do idia koua.
14Vadaeni unai dabua edia latanai boubou patana ena kohu ibounai do idia atoa, gaudia inai: Lahi huaia auri gaudia, foka, sipeidi, rara udaia urodia, kahu udaia urodia. Unai gaudia ibounai be davara boromakau, rui, edia kopina dekenai do idia koua, bona huaia audia be boubou patana ena rini dekenai do idia toia vareai.
15“Arona mai ena natuna danu be inai Helaga Gabuna mai ena kohu helagadia ibounai idia koua namonamo murinai, bona Israela taudia ese edia palai ruma do idia huaia gwauraia neganai, Kohata iduhu taudia ese unai helaga gaudia huaia totona do idia raka mai. To idia ese unai helaga gaudia ta do idia dogoatao lasi, do idia mase garina. “Inai gaudia ibounai be Kohata iduhu taudia ese do idia huaia lao, Palai Dubu idia kokia negadia ibounai.
16“Hahelagaia tauna Arona ena natuna Eleasara ese do ia naria gaudia be inai: Lamepa ena oela, bona bonana namona muramura, bona boubou edia paraoa, bona dehoro helagana. Ia ese danu Palai Dubu mai ena kohu helagadia ibounai, bona Helaga Gabuna mai ena kohu helagadia ibounai do ia itaia namonamo.”
17Vadaeni Lohiabada ese Mose bona Arona ia hamaoroa, ia gwau,
18“Kohata taudia do umui naria namonamo, idia ese sibodia do idia hamasea, bona Levi orea dekena amo idia boio garina.

19Badina be bema Kohata taudia ese inai helaga gaudia dekenai idia raka kahirakahira kava neganai do idia mase. “Inai bamona do ia vara garina Arona mai ena natuna tau be do idia raka vareai guna, bona Kohata taudia ta ta edia gaukara, edia gaukara do idia henia, bona ta ta edia maduna, edia maduna danu do idia henia.
20To bema idia raka vareai kava, bona helaga gaudia do idia itaia, idia do koua lasi neganai, idia be do idia mase momokani.”
21Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
22“Levi taudia dekena amo, Geresone iduhu bona edia bese taudia edia ladana do umui torea, bona duahia.
23Tau ibounai, edia mauri lagani be 30 ela bona 50, Lohiabada ena Palai Dubu lalonai idia gaukara diba taudia ibounai do umui duahia.
24Geresone iduhu taudia edia gaukara be inai gaudia do idia huaia:
25“Palai Dubu, Palai Dubu ena guhi ruaosi, lalona gauna, bona murimurinai gauna, bona davara boromakau, rui, edia kopina guhina danu, Palai Dubu ena iduara dekenai ia noho koua dabua,
26Palai Dubu ia hagegea koua dabua badana, bona boubou patana ena koua dabua, mai edia varo ibounai, bona inai gaudia haginia gaukara karaia totona gaudia ibounai danu. “Geresone iduhu taudia ese unai kohu huaia totona gaukara idauidau ibounai do idia karaia.
27“Geresone taudia edia gaukara bona edia kohu huaia kara ibounai be Arona mai ena natuna danu ese do idia hadibadia. Bona oi Mose ese danu inai Geresone taudia edia kohu huaia gaukara ta ta ibounai do oi hadibaia bona gwauraia.
28“Inai gaukara ibounai be Geresone iduhu taudia ese do idia karaia, Palai Dubu do idia naria namonamo totona. Idia edia gaukara be hahelagaia tauna Arona ena natuna Itamara ese do ia naria bona hadibaia.”
29Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Levi taudia dekena amo, Merari iduhu bona edia bese taudia edia ladana do umui torea, bona duahia.
30Tau ibounai, edia mauri lagani be 30 ela bona 50, Lohiabada ena Palai Dubu lalonai idia gaukara diba taudia ibounai do umui duahia.
31Merari iduhu taudia edia gaukara be, inai gaudia do idia huaia: Palai Dubu ena haba turia, reirei latadia, du, du edia henunai maua ibounai,
32Palai Dubu ia hagegea koua dabua badana ena du, du edia maua, ikoko bona varo, bona inai gaudia haginia gaukara karaia totona gaudia ibounai danu. Merari iduhu taudia ta ta dekenai dahaka bona dahaka do idia huaia do oi hadibaia, vadaeni inai be Merari iduhu sibona ena gaukara.
33“Inai gaukara ibounai be Merari iduhu taudia ese do idia karaia, Palai Dubu naria namonamo totona. Idia edia gaukara be hahelagaia tauna Arona ena natuna Itamara ese do ia naria bona hadibaia.”
34Vadaeni Mose bona Arona ese Lohiabada ena oda idia kamonai, bona Israela gunalaia taudia ese Levi iduhu toi, Kohata, Geresone bona Merari idia duahia, edia iduhu bona edia bese ta ta dekena amo. Tatau ibounai edia mauri lagani 30 ela bona 50, Lohiabada ena Palai Dubu lalonai idia gaukara diba taudia edia ladana idia torea bona idia duahia. Edia momo be inai: Kohata Iduhu 2,750 Geresone Iduhu 2,630 Merari Iduhu 3,200 Ibounai: 8,580
49Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena, inai tatau ta ta ibounai dekenai gaukara ta ta ia henia, bona maduna ta ta ia henia. Bona unai tatau ibounai be Mose ese edia ladana ia torea, bona ia duahia, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena.