Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã ò Musanɛ à bè:
2Ǹ kãkãki pi mɛ̀n plaa kↄ̃n kondogi kɛ̀ wà gbɛ̃̀gbɛ̃ maamaaao gbɛ̃nↄ kakↄ̃abↄ ũ lɛ aↄ̃gae bùra fɛɛ.
3Tó wà kãkãki pìnↄ pɛ̀, gbɛ̃nↄ é mↄ́ wà kakↄ̃anzi ń píngi dakↄ̃rɛki kpɛɛlɛa.
4Tó kãkãki mɛ̀n doon wà pɛ̀, Isaraili bori dↄn'aɛdee kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ kí ũunↄ bé wé mↄ́ wà kakↄ̃anzi.
5Tó wà kãkãki pìnↄ pɛ̀ sikↄ̃kɛnao, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bùra kú ↄfãntɛ̃bↄɛ kpaanↄ bé wé bùra fɛɛ káaku.
6Tó wà à gɛ̃̀n plaadee pɛ̀ sikↄ̃kɛnao, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bùra kú sↄↄmɛtɛ kpaanↄ bé wé bùra fɛɛ. Kãkãkipɛna sikↄ̃kɛnao pìn gbɛ̃nↄ dana zɛ́n sèeda ũ.
7Tó wà yezi wà gbɛ̃nↄ kakↄ̃a, wàgae pɛ́ sikↄ̃kɛna sai.
8Aruna nɛ́ sa'orinↄ bé wé kãkãki pìnↄ pɛ́. Eégↄ̃ dɛare doka ũ gurↄ píngi, apinↄ kↄ̃n a boriinↄ.
9Gurↄↄ kɛ̀ a ka a bùsun, tó ée gaa zĩ̀ ká kↄ̃n a ibɛɛ kɛ̀ aↄ̃é gà wà fɛɛaonↄ, àgae kãkãki pìnↄ pɛ́ sikↄ̃kɛnao, lɛ a yã e à dↄ mamↄma Dii a Ludan, mɛ́ a bↄ a ibɛɛ pìnↄ ↄzĩ.
10Gurↄↄ kɛ̀ ée pↄnnaa kɛɛ sↄ̃, zĩbaan yoo, mↄ dufu gurↄ káaku zĩn yoo, àgae kãkãki pìnↄ pɛ́ a sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũnↄa kↄ̃n a sáabukpana sa'opↄnↄ, a yã é dↄmagu. Mámbe Dii a Luda ũ.
11Wɛ̃̀ plaade mↄ plaade gurↄ barodee zĩ, tɛ́luguu gò sèeda kutaala,
12ben Isarailinↄ bùra fɛ̀ɛ Sinai gbáan, aↄ̃ↄe sↄ̃ki kpákpaa ai tɛ́luguu gàa à zɛ̀ Parani gbáan.
13Aↄ̃ bùra fɛɛna káakun gwe. Aↄ̃ↄ kɛ̀ lán Dii dà Musanɛ à òńnɛ nà.
14Yuda zĩ̀kpɛɛnↄ bé wà bùra fɛ̀ɛ gãli kↄ̃n gãlio káaku kↄ̃n ń tuutao. Aminadabu nɛ́ Nasↄ̃n ń dↄn'aɛdee ũ.
15Zua nɛ́ Nɛtanɛlin Isaka zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee ũ.
16Eloni nɛ́ Ɛliabun Zɛbuluni zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee ũ.
17Gɛsↄnu boriinↄ kↄ̃n Mɛrari boriinↄ kutaa pì gbòro, ben aↄ̃ↄ sɛ̀ wà dào zɛ́n.
18Ben Rubɛni zĩ̀kpɛɛnↄ bùra fɛ̀ɛ gãli kↄ̃n gãlio kↄ̃n ń tuutao. Sedeu nɛ́ Ɛlizun ń dↄn'aɛdee ũ.
19Zurisadai nɛ́ Selumiɛlin Simɛↄ zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee ũ.
20Dɛwɛli nɛ́ Ɛliasafan Gada zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee ũ.
21Ben Koa boriinↄ Luda pↄ́nↄ sɛ̀ wà dào zɛ́n. Wà kutaa pì dↄ̀ ai aↄ̃gↄ̃ ká.
22Ben Ɛflaimu zĩ̀kpɛɛnↄ bùra fɛ̀ɛ gãli kↄ̃n gãlio kↄ̃n ń tuutao. Amiudu nɛ́ Ɛlisaman ń dↄn'aɛdee ũ.
23Pedazu nɛ́ Gamaliɛlin Manase zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee ũ.
24Gideoni nɛ́ Abidãn Bɛyãmi zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee ũ.
25Ben Dani zĩ̀kpɛɛnↄ bùra fɛ̀ɛ gãli kↄ̃n gãlio kↄ̃n ń tuutao. Aↄ̃mbe aↄ̃ègↄ̃ tɛ́ kpɛɛ. Amisadai nɛ́ Ayɛzan aↄ̃ dↄn'aɛdee ũ.
26Ɔkↄrana nɛ́ Pagiɛlin Asa zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee ũ.
27Enana nɛ́ Airan Nafatali zĩ̀kpɛɛnↄ dↄn'aɛdee ũ.
28Lán Isarailinↄ è bùra fɛɛfɛɛ wàgↄ̃ tɛ́tɛkↄ̃zi nàn gwe gãli kↄ̃n gãlio.
29Obabun Musa anzure Ruɛli nɛ́ ũ, Midiã boriimɛ. Musa bènɛ: Wée daa zɛ́n gana bùsu kɛ̀ Dii bè é wa gbaan. Ǹ mↄ́ ǹ gáwao, wé yã maaa kɛnnɛ, zaakɛ Dii nnamana gwe lɛ́ gbɛ̃̀we.
30Ben à bènɛ: Mɛ́ gáro, mɛ́ ɛara ma bùsun ma bɛdeenↄ kiiamɛ.
31Musa bè: N yã nna. Ǹton wa tónlo, zaakɛ ń bùrakaɛki maaa dↄ̃ bensↄ̃ ḿbe nɛ́ kɛ wa wɛ́ɛdee ũ.
32Tó n gaawao, wé yã maaa kɛ̀ Dii é kɛwee kɛnnɛ se.
33Isarailinↄ bùra fɛ̀ɛ Dii kpiii saɛ aↄ̃ táa ò gurↄ aagↄ̃. Wà dↄ̀ aɛ kↄ̃n Dii bà kuunańyo àkpatio lɛ à bùrakaɛkii ↄdↄańnɛ.
34Tó aↄ̃ fɛ̀ɛ wà dà zɛ́n, Dii tɛ́luguu pì ègↄ̃ kúńla fãantɛ̃.
35Tó wà dà zɛ́n kↄ̃n àkpatio, Musa è be: Ǹ fɛɛ Dii, lɛ n ibɛɛnↄ fãakↄ̃a, lɛ n zangurinↄ bàa lɛ́nnɛ.
36Tó wà dìɛ, Musa è be: Dii, ǹ ɛara ǹ su Isaraili bↄrↄ ũgbangbanↄa.