Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Brojevi

Brojevi 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Još reèe Gospod Mojsiju govoreæi:
2Naèini sebi dvije trube od srebra, kovane da budu; njima æeš sazivati zbor i zapovijedati da polazi vojska.
3Kad obje zatrube, tada neka se skuplja k tebi sav zbor na vrata šatora od sastanka.
4A kad jedna zatrubi, tada neka se skupljaju k tebi knezovi, glavari od tisuæa Izrailjevijeh.
5A kad zatrubite potresajuæi, tada neka se kreæe oko koji leži prema istoku.
6A kad zatrubite drugi put potresajuæi, onda neka se kreæe oko koji je prema jugu; potresajuæi neka se trubi kad treba da poðu.
7A kad sazivate zbor, trubite, ali ne potresajuæi.
8A neka trube u trube sinovi Aronovi sveštenici; to da vam je uredba vjeèna od koljena do koljena.
9I kad poðete na vojsku u zemlji svojoj na neprijatelja koji udari na vas, trubite u trube potresajuæi; i Gospod Bog vaš opomenuæe vas se, i saèuvaæete se od neprijatelja svojih.
10Tako i u dan veselja svojega i na praznike svoje i poèetke mjeseca svojih trubite u trube prinoseæi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, i biæe vam spomen pred Bogom vašim. Ja sam Gospod Bog vaš.
11I u dvadeseti dan drugoga mjeseca druge godine podiže se oblak iznad šatora od svjedoèanstva.
12I poðoše sinovi Izrailjevi svojim redom iz pustinje Sinajske, i ustavi se oblak u pustinji Faranskoj.
13Tako poðoše prvi put, kao što Gospod zapovjedi preko Mojsija.
14I poðe naprijed zastava vojske sinova Judinijeh u èetama svojim; i nad vojskom njihovom bješe Nason sin Aminadavov;
15A nad vojskom plemena sinova Isaharovijeh Natanailo sin Sogarov;
16A nad vojskom plemena sinova Zavulonovijeh Elijav sin Helonov.
17I složiše šator, pa poðoše sinovi Girsonovi i sinovi Merarijevi noseæi šator.
18Potom poðe zastava vojske sinova Ruvimovijeh u èetama svojim, a nad njihovom vojskom bješe Elisur sin Sedijurov,
19A nad vojskom plemena sinova Simeunovijeh Salamilo sin Surisadajev,
20A nad vojskom plemena sinova Gadovijeh Elisaf sin Raguilov.
21I poðoše sinovi Katovi noseæi svetinju, da bi oni podigli šator dokle ovi doðu.
22Potom poðe zastava vojske sinova Jefremovijeh u èetama svojim, a nad vojskom njihovom bješe Elisama sin Emijudov,
23A nad vojskom plemena sinova Manasijinih Gamalilo sin Fadasurov,
24A nad vojskom plemena sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev.
25Najposlije poðe zastava vojske sinova Danovijeh u èetama svojim, zadnja vojska, i nad vojskom njihovom bješe Ahijezer sin Amisadajev,
26A nad vojskom plemena sinova Asirovijeh Fagailo sin Ehranov,
27A nad vojskom plemena sinova Neftalimovijeh Ahirej sin Enanov.
28Tijem redom poðoše sinovi Izrailjevi u èetama svojim, i tako iðahu.
29A Mojsije reèe Jovavu sinu Raguilovu Madijaninu, tastu svojemu: idemo na mjesto za koje reèe Gospod: vama æu ga dati. Hajde s nama, i dobro æemo ti uèiniti, jer je Gospod obeæao Izrailju mnogo dobra.
30A on mu reèe: neæu iæi, nego idem u svoju zemlju i u rod svoj.
31A Mojsije reèe: nemoj nas ostaviti, jer znaš mjesta u pustinji gdje bismo mogli stajati, pa nam budi voð.
32I ako poðeš s nama, kad doðe dobro koje æe nam uèiniti Gospod, uèiniæemo ti dobro.
33I tako poðoše od gore Gospodnje, i iðahu tri dana, i kovèeg zavjeta Gospodnjega iðaše pred njima tri dana tražeæi mjesto gdje bi poèinuli.
34I oblak Gospodnji bješe nad njima svaki dan kad polažahu s mjesta, gdje bijahu u okolu.
35I kad polažaše kovèeg, govoraše Mojsije: ustani Gospode, i neka se razaspu neprijatelji tvoji, i neka bježe ispred tebe koji mrze na te.
36A kad se ustavljaše, govoraše: uvrati se, Gospode, k mnoštvu tisuæa Izrailjevijeh.