Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nomipā

Nomipā 10

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
2“Ke ke ngaohi maʻau ʻae meʻalea ʻe ua ʻaki ʻae siliva, ko e konga pe taha ke ke ngaohi ʻaki ia: koeʻuhi ke ke ui ʻaki ia ʻae fakataha, pea mo e fononga ʻoe ngaahi ʻapitanga.
3Pea ʻoka nau ka ifi ia ʻe fakataha ʻae kakai kotoa pē kiate koe ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.
4Pea kapau tenau ifi ʻaki ʻae meʻalea pe taha, ʻe toki fakataha ai kiate koe ʻae houʻeiki, ʻaia ʻoku ʻeiki ki he ngaahi toko afe ʻo ʻIsileli.
5Pea ka mou ka ifi fakakaila, ʻe toki hiki atu ʻae ngaahi ʻapitanga ʻoku nofo ʻi he potu hahake.
6Pea ka mou ka ifi fakakaila ʻo tuʻo ua, ʻe toki hiki atu ʻae ngaahi ʻapitanga ʻoku nofo ʻi he potu tonga: ʻe ifi fakakaila ia ke teu honau fononga.
7Ka ʻi he tānaki ʻo fakataha ʻae kakai te mou ifi, ka ʻe ʻikai te mou ifi fakakaila.

8“Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElone, ko e kau taulaʻeiki, tenau ifi ʻae ongo meʻalea; Pea ʻe tuku ia ko e talatuku ki homou ngaahi toʻutangata ʻo lauikuonga.
9Pea kapau te mou ʻalu ʻi homou fonua ke tau ki he fili ʻoku fakamālohi kiate kimoutolu, te mou toki ifi fakakailaʻaki ʻae ongo meʻalea: pea ʻe manatuʻi ʻakimoutolu ʻi he ʻao ʻo Sihova ko homou ʻOtua, pea ʻe fakamoʻui ʻakimoutolu mei homou ngaahi fili.
10“Pea ko e ʻaho foki ʻo hoʻomou fiefia, pea mo homou ngaahi ʻaho tapu, ʻi he ʻuluaki ʻo homou ngaahi māhina, te mou ifi ʻaki ʻae ongo meʻalea ʻi hoʻomou feilaulau tutu, pea mo e feilaulau ʻi hoʻomou feilaulau fakalelei; koeʻuhi ke tuku ia ko e fakamanatu kiate kimoutolu ʻi he ʻao ʻo homou ʻOtua: Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua.”

11Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻaho uofulu ʻo hono ua māhina, ʻi hono ua ʻoe taʻu naʻe toʻo hake ʻae ʻao mei he fale fehikitaki ʻoe fakamoʻoni.
12Pea naʻe fononga atu ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei he toafa ʻo Sainai; pea naʻe tuʻu ʻae ʻao ʻi he toafa ʻo Palani.
13Pea naʻa nau tomuʻa fononga ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova ʻi he nima ʻo Mōsese.
14Pea naʻe muʻomuʻa ʻae fakaʻilonga ʻoe fakataha ʻoe fānau ʻa Siuta ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau: pea ko Nasoni ko e foha ʻo ʻAminitapi naʻe pule ia ki heʻene kautau.
15Pea ko Netanili ko e foha ʻo Sua, naʻe pule ia ki he kau tau ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIsaka.
16Pea ko ʻIliapi ko e foha ʻo Heloni, naʻe pule ia ki he kau tau ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Sepuloni.
17Pea naʻe vete hifo ʻae fale fehikitaki; pea ko e ngaahi foha ʻo Kesoni mo e ngaahi foha ʻo Melali naʻa nau hiki atu, ʻo fua ʻae fale fehikitaki.

18Pea naʻe hiki atu ʻae fakaʻilonga ʻoe fakataha ʻo Lupeni ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau: pea ko ʻIlisua ko e foha ʻo Setiua naʻe pule ia ki heʻene kautau.
19Pea ko Selumieli ko e foha ʻo Sulisatai, naʻe pule ia ki he kautau ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Simione.
20Pea ko ʻIliasafi ko e foha ʻo Teuili, naʻe pule ia ki he kautau ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Kata.
21Pea naʻe hiki atu ʻae kau Kohate, ʻonau fua ʻae faletapu: pea naʻe fokotuʻu ʻe he kau Kesoni mo e kau Melali ʻae fale fehikitaki ʻi he teʻeki ai ke nau haʻu.

22Pea naʻe hiki atu ʻae fakaʻilonga ʻoe fakataha ʻoe fānau ʻa ʻIfalemi, ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau: pea ko ʻIlisama. Ko e foha ʻo ʻAmihuti naʻe pule ia ki heʻene kautau.
23Pea ko Kāmelieli ko e foha ʻo Petasuli, naʻe pule ia ki he kautau ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Manase.
24Pea ko ʻEpitani ko e foha ʻo Kitione, naʻe pule ia ki he kautau ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Penisimani.

25Pea naʻe hiki atu ʻae fakaʻilonga ʻoe fakataha ʻoe fānau ʻa Tani, ʻaia naʻe muimui ʻi he kongakau kotoa pē ʻi heʻenau ngaahi kautau: pea ko ʻEhiesa ko e foha ʻo ʻAmisatai, naʻe pule ia ki heʻene kautau.
26Pea ko Pakieli ko e foha ʻo ʻOkilani, naʻe pule ia ki he kautau ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻAseli.
27Pea ko Heila ko e foha ʻo ʻEnani, naʻe pule ia ki he kau tau ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Nafitali
28Pea naʻe pehē ʻae ngaahi fononga ʻoe fānau ʻa ʻIsileli ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau, ʻi heʻenau hiki atu ke ʻalu.

29Pea naʻe pehē ʻe Mōsese kia Hopapi, ko e foha ʻo Lakueli ko e Mitiane, ko e tamai ʻa Mōsese ʻi he fono, “ʻOku mau fononga ki he potu ʻaia kuo pehē ki ai ʻe Sihova, Te u foaki ia kiate kimoutolu: haʻu ke tau ō, pea te mau fai lelei kiate koe: he kuo folofola lelei ʻa Sihova ki ʻIsileli.”
30Pea naʻa ne pehēange kiate ia, “ʻE ʻikai te u ʻalu; ka te u foki au ki hoku fonua, pea mo hoku kāinga.
31Pea naʻe pehē ʻe ia, “ʻOku ou kole kiate koe, ʻoua naʻa ke ʻalu ʻiate kimautolu; koeʻuhi ʻoku ke ʻilo ʻae anga ʻo ʻemau nofo ʻi he toafa, pea te ke ʻiate kimautolu ʻo hangē ko homau mata.
32Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻo kapau te tau ō mo koe, ʻio, ʻe hoko ʻo pehē, ko e angalelei ʻe fai ʻe Sihova kiate kimautolu, ko ia pe te mau fai kiate koe.”

33Pea naʻa nau ʻalu mei he moʻunga ʻo Sihova ʻo fononga ʻi he ʻaho ʻe tolu: pea naʻe muʻomuʻa ʻiate kinautolu ʻae puha ʻoe fuakava ʻo Sihova ʻi he fononga ʻi he ʻaho ʻe tolu ko ia, ke kumi ha mālōlōʻanga moʻonautolu.
34Pea naʻe ʻiate kinautolu ʻae ʻao ʻa Sihova ʻi he ʻaho, ʻi heʻenau hiki mei he ʻapitanga.
35Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻI heʻene hiki atu ʻae puha, naʻe pehē ʻe Mōsese, “ʻE Sihova, Tuʻu hake, pea tuku ke movetevete ho ngaahi fili; pea ke tuku ʻakinautolu ʻoku fehiʻa ki hoʻo ʻafio ke vilingia ʻi ho ʻao.”
36Pea ʻi heʻene nofo ia, naʻa ne pehē, “ʻE Sihova, ke ke foki mai ki he ngaahi toko afe fakamanavahē ʻo ʻIsileli.”