Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - JUECES

JUECES 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Quema ya mictoya Josué, nopa israelitame quitlatzintoquilijque TOTECO tlaque ipaquilis para quimatise catlique hueyi familia isoldados achtihui ma yaca para quinhuilanatij nopa cananeos.
2Huan TOTECO quinnanquili: “Achtihui monequi yase tlahuilanatij nopa soldados ipan nopa hueyi familia Judá. Huan inijuanti tlatlanise pampa nijtlalijtoc ininmaco nopa tlali.”
3Huan nopa tlayacanani ipan nopa hueyi familia Judá quinnotzque nopa tlayacanani ipan nopa hueyi familia Simeón huan quinilhuijque: “Xihualaca huan techpalehuica para tiquinhuilanatij nopa cananeos catli itztoque ipan nopa tlali catli techtocaros. Huan teipa timechpalehuise tiquinhuilanatij catli itztoque campa elis amoaxca.” Huan isoldados Simeón nimantzi motemacaque para quinpalehuitij.
4Huan isoldados Judá tlayacantiyajque huan TOTECO quichijqui ma quintlanica nopa cananeos huan ferezeos. Huan san ipan altepetl Bezec, quinmictijque 10 mil tlacame.
5Quipantitoj Tlanahuatijquetl Adoni Bezec ipan altepetl Bezec quema tlahuilanayayaj,
6pero yaya cholo. Huan isoldados Judá huan Simeón quitoquilijque huan quiitzquitoj huan quitzontequilijque ihueyi macpilhua huan ihueyi xocpilhua.
7Huajca Tlanahuatijquetl Adoni Bezec quiijto: “Na niquintzontequilijtoc 70 tlanahuatiani ininhueyi macpilhua huan ininhueyi xocpilhua, huan niquinchihualti ma quicuaca san nopa pan tlatlapatztli catli huetzqui nomesaitla, huan ama Toteco Dios nechcuepilijtoc. Techchihuilijtoque san se quen na niquinchihuili sequinoc.” Huan teipa nopa soldados quihuicaque altepetl Jerusalén huan nopona mijqui.
8Isoldados Judá nojquiya quinmictijque miyac Jerusalén ehuani ica machete. Quitlanque nopa altepetl huan quitlatijque.
9Teipa isoldados Judá yajque quinhuilanatoj nopa cananeos catli itztoyaj ipan tepeme huan ipan tlali Neguev. Nojquiya quinhuilanatoj campa nopa tlamayamitl nechca hueyi atl.
10Huan nojquiya yajque quinhuilanatoj nopa cananeos catli itztoyaj ipan altepetl Hebrón. (Achtihuiya Hebrón itoca eltoya Quiriat Arba.) Huan nojquiya quinmictijque nopa huejcapantique tlacame Sesai, Ahimán huan Talmai.
11Teipa quihuilanatoj nopa altepetl Debir catli achtihuiya quitocaxtiyayaj Quiriat Sefer.
12Huan Caleb quinilhui: “Yaya catli tlayacanas para quihuilanati huan quitlanis altepetl Debir, na nijmactilis noichpoca Acsa para ma eli isihua.”
13Huan tlayacanqui para tlatlaniti Otoniel catli eliyaya icone Cenaz catli eliyaya iicni teipan ejquetl Caleb. Huajca Caleb quimactili Otoniel iichpoca para ma eli isihua.
14Huan quema nopa ichpocatl Acsa yohuiyaya ihuaya Otoniel, quicamanalhui ihuehue pampa moilhui cuali ma quitlajtlanijtehua itata se quentzi más tlali. Huajca teipa nopa ichpocatl iseltzi temoc tlen iburro huan quinechcahuito itata. Huan quema Caleb quiitac iichpoca, quitlatzintoquili: ―¿Tlaque tijnequi?
15Huajca nopa ichpocatl quiilhui itata: ―Tijpixtoc hueyi moyolo nohuaya huan techmacatoc se tlali campa nopa huactoc tlali Neguev. Pero se favor, nojquiya techmaca se quentzi tlali campa meya atl. Huajca Caleb quimacac nopa amelme catli eltoya ica tlatzintla huan ica huejcapa.
16Huan quema isoldados nopa hueyi familia Judá calajque ipan nopa huactoc tlali ica tlatzintla campa itoca Arad, nojquiya yohuiyayaj ininhuaya iteipan ixhuihua imonta Moisés catli inintoca ceneos. Pampa nopa ceneos quistejque campa quipixtoyaj ininchajchaj ipan nopa altepetl tlen apachi cuame huan yajque mocahuatoj ininhuaya imasehualhua nopa hueyi familia Judá ipan inintlal.
17Huan teipa isoldados Judá yajque ininhuaya isoldados nopa hueyi familia Simeón san quen mocajtoyaj huan quinhuilanatoj nopa cananeos catli itztoyaj ipan altepetl Sefat huan quintlamimictijque. Huajca nopa altepetl quitocaxtijque Horma (Horma quinequi quiijtos “tlamimictoque”).
18Huan isoldados Judá nojquiya quintlanque nopa altepeme Gaza, Ascalón huan Ecrón ica nochi nopa pilaltepetzitzi catli mocajqui nechca.
19Huan TOTECO nochipa itztoya ihuaya iteipan ixhuihua Judá, huan yeca quintzontlamiltijque nochi masehualme catli itztoyaj campa tepeyo huan mocuilijque nopa tlali. Pero amo huelque quintojtocaj inijuanti catli itztoyaj ipan tlamayamitl pampa quipixtoyaj tepos carrojme.
20Huan nopa altepetl Hebrón quimactilijque Caleb quen Moisés quiijtojtoya ma quichihuaca. Huan itztoyaj nopona iniixhuihua nopa eyi itelpocahua Anac catli tlahuel huejcapantique, pero Caleb quinmicti.
21Pero iixhuihua Benjamín amo huelque quinquixtíaj ipan Jerusalén nopa jebuseos. Yeca nopa jebuseos huan iixhuihua Benjamín itztoque san sejco nopona hasta ama.
22Nojquiya iixhuihua José quihuilanatoj altepetl Betel huan TOTECO itztoya ininhuaya.
23Huan quintitlanque tlacame ichtacatzi ma tlachiyatij ipan altepetl Betel. (Betel achtihuiya itoca eliyaya Tlahuili.)
24Huan nopa tlacame catli yajque tlapijpiyatij quiitaque se tlacatl catli quisayaya ipan nopa altepetl huan quiilhuijque: “Sintla technextilis quenicatza huelis ticalaquise ipan ni altepetl, amo tleno timitzchihuilise quema tijtlanise.”
25Huan quinnextili canque huelis calaquise ipan nopa altepetl. Huan teipa iixhuihua José calajque huan quintlamimictijque ica machete nochi catli itztoyaj nopona. Pero nopa tlacatl catli quinpalehui quicajque ma yohui ica nochi ifamilia.
26Huan nopa tlacatl yajqui ipan inintlal heteos, huan nopona quipehualti seyoc altepetl huan quitocaxti Tlahuili. Huan hasta ama quej nopa itoca.
27Nojquiya iixhuihua Manasés amo huelque quintojtocaj catli itztoyaj ipan altepeme Bet Seán, Taanac, Dor, Ibleam, Meguido huan pilaltepetzitzi nechca. Yeca nopa cananeos noja mocajque ipan nopa tlali.
28Pero quema nopa israelitame pejque motlananaj huan quipiyaj chicahualistli, quinchihualtijque nopa cananeos ma quintequipanoca san tlapic, pero amo huelque quintojtocaj.
29Nojquiya iixhuihua Efraín amo huelque quintojtocaj nopa cananeos catli itztoyaj ipan altepetl Gezer. Huajca mocajque nopona ininhuaya.
30Nojquiya iixhuihua Zabulón amo huelque quintojtocaj catli itztoyaj ipan altepetl Quitrón, niyon ipan Naalal. Huajca nopa cananeos nopona mocajque ininhuaya, pero nopa israelitame quinchihualtijque ma quintequipanoca san tlapic.
31Nojquiya iixhuihua Aser amo huelque quintojtocaj catli itztoyaj ipan altepeme Aco, Sidón, Ahlab, Aczib, Helba, Afec huan Rehob.
32Huajca iixhuihua Aser mocajque ininhuaya nopa cananeos catli itztoyaj ipan nopa tlali pampa amo huelque quintojtocaj.
33Nojquiya iixhuihua Neftalí amo huelque quintojtocaj catli itztoyaj ipan altepetl Bet Semes, niyon ipan Bet Anat. San mocajque nopona ininhuaya nopa cananeos pero quinchihualtijque ma quintequipanoca chicahuac.
34Nopa amorreos quinchihualtijque iixhuihua Dan ma mocahuaca ipan tepeme huan amo quincahuilijque ma itztoca campa tlamaya.
35Huan nopa amorreos teipa moaxcatijque nopa tepetl Heres, huan altepeme Ajalón huan Saalbim nojquiya. Pero quema iixhuihua José pejque motlananaj, quinchihualtijque nopa amorreos ma quintequipanoca chicahuac.
36Huan ininnepa nopa amorreos pejtejqui campa nopa tlaixtlejcolis catli itoca Acrabim huan yajqui hasta Sela huan más ica huejcapa.