Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosua ia mase murinai Israela taudia ese Lohiabada idia nanadaia, idia gwau, “Aiemai huana dekenai edena iduhu ese Kanana taudia do idia tuari henia guna?”
2Lohiabada ia haere, ia gwau, “Iuda iduhu taudia do idia lao guna, badina be lau ese tano idia dekenai do lau henia, mai kwalimu danu.”
3Vadaeni Iuda taudia ese Simeona iduhu taudia idia hereva henia, idia gwau, “Do ai abia tano dekenai do ita lao, Kanana taudia do ita tuari henia. Gabeai, be do umui abia tano dekenai do ita lao, ma Kanana taudia do ita tuari henia.” Vadaeni Simeona taudia be idia danu idia lao.
4Vadaeni Iuda ese Kanana taudia bona Perisi taudia idia tuari henia. Bona Lohiabada ese kwalimu Iuda taudia dekenai ia henia, idia ese Kanana bona Perisi taudia 10,000 idia alaia, Beseka dekenai.
5Unai Beseka hanua dekenai be king Adoni Beseka idia davaria, mai ena orea danu. Vadaeni Israela taudia ese ma Kanana bona Perisi idia halusia.
6Adoni Beseka ia heau, to idia lulua, idia abia mauri, bona iena imana kwakikwaki badadia, bona aena kwakikwaki badadia idia utua oho.
7Vadaeni Adoni Beseka ia gwau, “King ibounai 70 edia imana kwakikwaki badadia, bona aena kwakikwaki badadia lau utua oho, bona egu pata henunai aniani momoru idia ania. Idia dekenai lau karaia hegeregerena, be harihari Dirava ese lau dekenai ia karaia vadaeni.” Idia ese Ierusalema dekenai idia abia lao, unuseni ia mase.
8Vadaeni Iuda taudia ese Ierusalema hanua idia tuari henia, idia abia, hanua taudia ibounai idia alaia mase, bona lahi dekenai hanua idia gabua.
9Unai murinai Iuda taudia ma idia diho lao, Kanana taudia idia tuari henia, ororo gabudia dekenai, Negebe tano kaukau dekenai, bona tano palaka dekenai.
10Iuda taudia danu idia lao, Kanana taudia Heberona dekenai idia tuari henia. Heberona ena ladana gunana be Kiriata Araba. Unuseni, Iuda taudia ese Sesai bona Ahimana bona Talamai bese taudia idia halusia.
11Heberona dekena amo, Iuda taudia ma idia raka lao, Debiri hanua taudia idia tuari henia. Debiri ena ladana gunana be Kiriata Sepere.
12Kaleba ia gwau, “Kiriata Sepere do ia tuari henia, bona do ia abia tauna dekenai lauegu natuna kekeni Akisa do lau henia, do ia adavaia totona.”
13Vadaeni Otoniele, Kaleba ena tadina Kena ena natuna, ese unai hanua ia abia. Vadaeni Kaleba ese iena natuna kekeni Akisa be Otoniele dekenai ia henia, bona idia headava.
14Idia headava murinai, Otoniele ese iena hahine Akisa dekenai ia hereva goada, Akisa ese iena tamana do ia noia, tano ta do ia henia totona. Vadaeni Akisa be iena tamana Kaleba dekenai ia lao. Iena doniki dekena amo ia diho neganai Kaleba ese ia nanadaia, ia gwau, “Oiemu ura be dahaka?”
15Hahine be ia haere, ia gwau, “Lau ura harihari gauna ta lau dekenai do oi henia. Guna oi ese Negebe ena tano ta lau dekenai oi henia, to ranu be lasi. Lau ura, harihari ranu gabudia danu lau dekenai do oi henia.” Vadaeni Kaleba ese ranu gabudia ia henia, atai kahanai bona henuna kahanai ranu gabudia ia henia.
16Keni taudia, Mose ena ravana ena bese taudia ese Ieriko, pama audia idia noho hanua, idia rakatania, bona Iuda taudia danu idia raka hebou. Vadaeni Iuda ena tano kaukau dekenai idia lao, bona unai gabu ladana Negebe dekenai noho taudia danu idia noho, Arada kahirakahira.
17Vadaeni Iuda iduhu taudia be Simeona iduhu taudia danu idia lao, Kanana taudia Sepata dekenai idia noho idia tuari henia, idia halusia, bona Sepata hanua idia hadikaia ore, bona hanua taudia ibounai idia alaia mase. Unai dainai unai hanua be ladana matamata idia atoa, Horoma, ena anina be “Hadikaia.”
18Iuda taudia danu ese Gasa, Asakelona, bona Ekarona mai edia tano ibounai idia abia.
19Lohiabada be Iuda taudia danu ia noho, vadaeni idia ese ororo kahana ibounai idia abia, to idia be dala lasi tano palaka gabudia idia noho taudia do idia lulua ore, badina idia be mai edia auri kariota.
20Mose ena gwauhamata hegeregerena, Heberona hanua be Kaleba dekenai idia henia. Vadaeni Kaleba ese Anaki ena iduhu toi taudia be Heberona dekena amo ia lulua lao.
21To Beniamina taudia ese Iebusu taudia, Ierusalema dekenai idia noho taudia, idia lulua diba lasi. Unai dainai, Iebusu taudia be Beniamina taudia danu idia noho hebou Ierusalema dekenai, ia mai bona hari dina.
22Iosepa ena bese taudia ese Betele hanua idia tuari henia, bona Lohiabada be idia danu ia noho.
23Iosepa taudia ese edia tau haida idia siaia, hunia dekenai Betele do idia itaia totona. Betele ena ladana gunana be Lusu.
24Unai hasinadoa taudia ese tau ta idia itaia, hanua dekena amo ia raka lao. Vadaeni idia hamaoroa, idia gwau, “Mani emu kara, hanua vareai dalana be ai dekenai do oi hadibaia, vadaeni oi dekenai do ai bogahisihisi henia.”
25Vadaeni ia ese do idia vareai dalana ia hedinaraia idia dekenai. Vadaeni Iosepa ena iduhu taudia ese Betele hanua idia abia, bona hanua taudia be tuari kaia dekenai idia alaia ore. To unai tau mai ena bese taudia ibounai danu idia hamauria.
26Unai tau be Hiti taudia edia tano dekenai ia lao, unuseni hanua ta ia haginia, bona ena ladana ia atoa, Lusu. Unai hanua ena ladana be unai, ia mai bona hari dina.
27Manase taudia ese danu Bete Seana taudia, Tanaka taudia, Doro taudia, Ibileama taudia, bona Megido taudia, unai hanua taudia, mai edia hanua maragidia taudia danu, idia lulua lao lasi. Kanana taudia be idia do noho unai tano dekenai.
28Gabeai, Israela taudia idia goada lao neganai, idia ese Kanana taudia idia abia, edia hesiai taudia idia halaoa, to idia lulua lao lasi.
29Eparaima taudia ese danu Kanana taudia Gesere dekenai idia noho, be idia lulua lao lasi. Kanana taudia be Eparaima taudia edia huanai do noho Gesere dekenai.
30Sebuluno taudia ese danu Kitarona taudia bona Nahalala taudia idia lulua lao lasi. Kanana taudia be idia edia huanai idia noho, bona edia hesiai gaukara idia karaia.
31Asere taudia ese danu Ako taudia bona Sidono taudia, bona Alabo taudia, bona Akasiba taudia, bona Heliba taudia, bona Apika taudia, bona Rehobo taudia idia lulua lao lasi.
32Asere taudia be Kanana taudia edia huanai idia noho unai tano dekenai, idia lulua lao lasi.
33Napatali taudia ese danu Bete Semese taudia bona Bete Anata taudia idia lulua lao lasi. Idia be Kanana taudia edia huanai idia noho unai tano dekenai. To idia ese Bete Semese bona Bete Anata taudia idia abia, edia hesiai taudia idia halaoa.
34Amoro taudia ese Dano taudia idia lulua lao ororo gabudia dekenai, bona unuseni idia koua, tano palaka dekenai idia diho diba lasi.
35Amoro taudia be Here Ororo dekenai, bona Aialono dekenai, bona Salabima dekenai idia noho, to Iosepa iduhu taudia ese idia halusidia, bona edia hesiai taudia idia halaoa.
36Amoro taudia edia tano hetoana be Akarabima ena raka vareai gabuna ia matamaia, Sela dekenai ia kamokau, bona Sela dekena amo mirigini kahana dekenai ia lao.