Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HAHEMAORO TAUDIA

HAHEMAORO TAUDIA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosua ena mase murinai Israel taudia ese Iehova e nanadaia, eto, Daika ese baine gunalaimai, Kanaan taudia baia tuari henidia negadia ai.
2Iehova eto, Iuda ese baine gunalaimui; a itaia, tano na ia imana ai vada na atoa.
3Bena Iuda vevena ese Iuda kakana Simeon vevena e hamaorodia, eto, Ai baia abia tanona aitala, bena Kanaan taudia baita tuari henidia; gabeamo umui bavabia tanona baitala. Taunabunai, Simeon taudia na idia ida ela.
4Bena Iuda na eha tuari. Bena Iehova ese Kanaan taudia bona Perisi taudia na idia imadia ai e atodia: gerebu ta e hadareredia Besek ai.
5Una Besek ai idia ese Adoni-besek e davaria, bena e tuari henia, Kanaan taudia bona Perisi taudia e hadareredia.
6A Adoni-besek e heau; bena idia ese e ḡavaia ela bona e abia mauri; bena imana sinabadadia bona aena sinabadadia e utudia oho.
7Bena Adoni-besek eto, Pavapava hitu-ahui imadia sinabadadia bona aedia sinabadadia na utudia oho, bena egu pata henunai aniani momorudia e ani; lau ese na kara henidia heḡereḡerena, Iehova ese unu vada e kara henigu toma. Bena idia ese Ierusalem e laohaia: unuseni ai e mase.
8Bena Iuda taudia ese Ierusalem e tuari henia, e abia, hanua taudia na dare amo e aladia ore, bena hanua e doua.
9Una murinai Iuda taudia e hekei ela, Kanaan taudia e tuari henidia, ororo kahadia ai bona diho kahana ai bona taora kahadia ai.
10Iuda taudia danu ela, Kanaan taudia Heberon ai (una hanua ladana gunana be Kiriat-araba) e tuari henidia. Bena idia ese Sesai bona Ahiman bona Talmai e hadareredia.
11Unu amo ma ela, Debiri taudia e tuari henidia. (Debiri ladana gunana na Kiriata-sefere).
12Kaleb eto, Kiriata-sefere baine tuari henia bona baine abia tauna na natugu kekenina Aksa baina henia, baine adavaia.
13Bena Otoniele, Kaleb tadina Kena natuna, ese e abia; bena Kaleb ese natuna kekenina Aksa na e heni; l, bena ia ese e adavaia.
14Bena hahine na adavana dekena ela, lalona e ania, tamana enai tano ta baine noia eto. Ma ela, bena ena doniki amo e diho negana ai, Kaleb ese e nanadaia, eto, Emu ura be dahaka?
15Ia ese e noia, eto, Emu herahia do ba henigu. Egu noho gabuna vada o henigu tano kaukauna ai, diho kahana ai; harihari ranu gabudia ma ba henigu. Taunabunai, Kaleb ese atai ranu gabudia bona henu ranu gabudia e henia.
16Kene taudia, Mose ravana vevena, na Iuda taudia ida pamu audia hanuana vada e rakatania, Iuda tano-ḡaḡaena ai vada ela, Arada diho kahana ai; idia na ela, una gabu taudia ida e hanoho.
17Bena Iuda taudia na tadidia Simeon taudia ida ela, Kanaan taudia Sefata ai e nohova na e hadareredia, bona edia hanua e habuaia tari; taunabunai una hanua ladana e gwauraia Horoma.
18Iuda danu Gasa mai tanona idoinai, bona Askelono mai tanona idoinai, bona Ekron mai tanona idoinai, e abidia.
19Iehova ese Iuda taudia e bamodiava, bena idia ese ororo kahadia iboudiai e abidia; a asi edia dala taora ai e nohova taudia bae luludia lasi, badina be idia na mai edia auri kariotadia.
20Bena Heberon na Kaleb e henia, Mose ena hereva heḡereḡerena; bena Kaleb ese Anak natuna tatoiosi na unu amo e luludia lasi.
21A Beniamina taudia ese Iebusu taudia Ierusalem ai e nohova na asie luludia lasi; taunabunai, Iebusu taudia na Beniamina taudia ida vada e noho hebou Ierusalem ai, ema bona hari dina.
22Iosef vevena ese Betele e tuari henia; bena Iehova na idia ida.
23Iosef taudia ese haida e siaidia, Betele bae hasinadoa. (Una hanua ladana gunana be Lusu.)
24Hasinadoa taudia ese tau ta hanua amo e raka lasi e itaia, bena e hamaoroa, eto, Mani emu kara, hanua ivareaina dalana ba hadibamai, bena baia bogamu hisi.
25Bena ia ese bae vareai dalana e haheitalaidia. Bena idia ese hanua e abia, hanua taudia na dare isena amo e aladia ore; a una tau mai ena ruma taudia iboudiai ida e kahudia nege.
26Una tau na Hiti taudia edia tano ela, unuseni ai hanua ta e hadaia, ladana e hatoa Lusu; una hanua na unu e hatoa toma ema bona hari dina.
27Manase taudia ese danu Bete-seana taudia, mai ena hanua maraḡidia taudia ida, bona Taanak taudia, mai ena hanua maraḡidia taudia ida, bona Doro taudia, mai ena hanua maraḡidia taudia ida, bona Ibleam taudia, mai ena hanua maraḡidia taudia ida, bona Megido taudia, mai ena hanua maraḡidia taudia ida, asie luludia lasi; Kanaan taudia na dounu e nohova, una tano ai.
28Gabeai, Israel taudia e goadava negana ai, idia ese Kanaan taudia e abidia, edia hesiai taudia ai e halaodia, a asie luludia lasi.
29Efraim taudia ese danu Kanaan taudia Gesere ai e nohova na asie luludia lasi; Kanaan taudia na idia bogaragidiai e nohova Gesere ai.
30Sebulun taudia ese danu Kitron taudia bona Nahalolo taudia na asie luludia lasi; Kanaan taudia na idia bogaragidiai e nohova bona isiaidia e lao heniva.
31Asere taudia ese danu Ako taudia bona Sidono taudia bona Alab taudia bona Aksib taudia bona Helba taudia bona Afik taudia bona Rehob taudia na asie luludia lasi.
32Asere taudia na Kanaan taudia bogaragidiai e nohova una tano ai; asie luludia lasi.
33Napatali taudia ese danu Bete-semese taudia bona Bet-anata taudia asie luludia lasi. Idia ese Kanaan taudia bogaragidiai e nohova una tano ai; ḡau tamona idia ese Bete-semese bona Bet-anata taudia e abidia, edia hesiai taudia ai e halaodia.
34Amoro taudia ese Dan taudia na e luludia lou ororo kahadia, bona e laodia ahu, taora ai basie diho.
35Amoro taudia na dounu e nohova Here ororona ai bona Aialono ai bona Saalbim ai, a Iosef taudia imadia vada e metau latadiai; idia ese Iosef taudia isiaidia e lao heni.
36Amoro taudia edia tano hetoana na Akrabim gabaena amo e laova, Sela amo e dae ela.