Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaasu haiqqidoogaappe guyyiyan, Israa7eela asai, “Kanaane biittaa asaa olanau nu zaretuppe koirottidi kiyanai oonee?” yaagidi GODAA oichchiis.
2Oichchin GODAI, “Yihudaa zareti koirottidi kiyona. Taani biittaa eta kushiyan aattada immaas” yaagiis.
3Yihudaa asai bantta dabbota, Simoona zareta, “Nuuni Kanaanetuura olettana mala, nuna shaakkin gakkidasaa nunaara hinddite. Hegaappe guyyiyan, inttena shaakkin gakkidasaa inttenaara issippe baana” yaagiis. Yaagin Simoona zaretinne Yihudaa zareti olau issippe biidosona.
4Bin GODAI Kanaanetanne Parzzeta eta kushiyan aattidi immiis; immin Bezeeqa giyo kataman tammu sha7u asaa woridosona.
5Bezeeqa kataman Adooni-Bezeeqa demmidi, aara olettidosona; olettidi Kanaanetanne Parzzeta xoonidosona.
6Adooni-Beezeqi baqatidaagaa yedetti oiqqidi, a kushiyaa wogga biradhdhetanne a tohuwaa wogga biradhdheta qanxxidosona.
7Qanxxin Adooni-Beezeqi, “Kushiyaa wogga biradhdhetanne tohuwaa wogga biradhdheta taani qanxxido laappun tammu kawoti ta masoofiyaappe laalettida suuppaa pippaaridi moosona. Taani eta oottidoogaadan, Xoossai tana oottiis” yaagiis. A Yerusalaame ehin, yan haiqqiis.
8Yihudaa asai Yerusalaame olidi oiqqiis; oiqqidi asaa qara bisuwan woridi, katamaa taman xuuggiis.
9Hegaappe guyyiyan, Yihudaa asai gezziyan, Neegeeba Bazzuwaaninne garan de7iya Kanaaneta olanau biis.
10Biidi kase Qiriyaati-Arbbaa7a geetettiya Kebroona kataman de7iya Kanaaneta olidosona; olidi SHeshaaya, Ahimaananne Talmmaaya geetettiya yarata xoonidosona.
11Hegaappe denddidi Yihudaa asai Dabiira giyo kataman de7iya asaa olanau biis. Dabiira katamai kase Qiriyaati-Sefera geetettees.
12Kaaleebi, “Qiriyaati-Sefera olidi oiqqiya uraassi taani ta na7iyo Akiso immana” yaagiis.
13Yaagin Kaaleeba ishaa kaaluwaa Qanaaza na7ai Otini7eeli he katamaa olidi oiqqiis; oiqqin, Kaaleebi ba na7iyo Akiso ayyo immiis.
14Akisa Otini7eela geliyo wode, i aawai iyyo gade immanaadan woossana mala, Otini7eeli o zoriis. Zorin a baquluwaappe wodhdhaasu; wodhdhin Kaaleebi o, “Ai koyai?” yaagidi oichchiis.
15Oichchin a, “Taayyo woituwaa imma. Neeni kase taayyo immido biittai qa77e gidido gishshau, haatta pulttota taayyo immarkkii” yaagaasu. Yaagin Kaaleebi killi pulttuwaakka hirkki pulttuwaakka iyyo immiis.
16Muuse bolluwaa zareti Qeenati Yihudaa asaara Zambbaa Katamaa geetettiya Yarkko katamaappe denddidosona; denddidi Araada giyo katamaappe tohossa baggaara, Neegeeban de7iya Yihudaa Bazzuwaa biidosona; biidi yan de7iya asaa gidduwan uttidosona.
17Yihudaa asai Simoona asaara issippe biidi, Xafaata giyo kataman de7iya Kanaaneta xooniis; xoonidi katamaa muleera xaissiis. Xaissidi Horima yaagidi sunttidosona.
18Yihudaa asai gujjidikka Gaaza, Asqqaloonanne Eqiroona katamata eta yuushuwan de7iya biittatuurakka oiqqiis.

19GODAI Yihudaa asaara de7iyo gishshau, gezze biittaa eti laattidosona; shin dembbaa biittaa asatuyyo birataappe oosettida olaa para gaareti de7iyo gishshau, Yihudaa asai eta yedettanau danddayibeenna.
20Muusee giidoogaadan, Kebroona katamaa Kaaleebayyo immidosona; immin Kaaleebi Anaaqe zare gidiya heezzu yarata yedettidi kessiis.
21SHin Biniyaama zareti Yerusalaamen de7iya Yaabuusata yedettibookkona; yaatin, Yaabuusati Biniyaama zaretuura hachchi gakkanaassi Yerusalaamen issippe de7oosona.
22Yooseefa naatu, Efireemanne Minaase zareti qassi Beeteele katamaa bollan woraajjidosona. Kase he katamai Looza geetettees. Woraajjiyo wode GODAI etaara de7ees. Yooseefa zareti Beeteele katamaa xomoosiya asata kiittidosona.
24Kiittin eti katamaappe kiyiya issi bitaniyaa demmidi, “Katamaa giddo waani gelanau danddayettiyaakko nuna bessa; bessikko, nuuni neeyyo kehana” yaagidosona.
25Yaagin i eta bessiis; bessin kataman de7iya asaa qara bisuwan busakkidosona; shin he bitaniyaanne a so asaa ubbaa ashshidosona.
26Guyyeppe he bitanee Hiitetu biittaa biidi, yan katamaa keexxiis; keexxidi Looza yaagidi sunttiis; sunttin hachchi gakkanaassi he katamai he sunttan xeesettees.
27Minaase zareti Beetishaana, Taa7inaaka, Doora, Yibila7aamanne Magiddo katamatuuninne eta yuushuwan de7iya moottatun de7iya asata kessidi yedettanau danddayibookkona. Yaatin, Kanaaneti yan de7uwaa minttidosona.
28Israa7eela asai minnido wode, Kanaaneta banttau wolqqan ootissidosona; shin eta muleera biittaappe kessidi yedettibookkona.
29Efireema zaretikka Gezeera giyo kataman de7iya Kanaaneta kessidi yedettibookkona; yaatin, Kanaane asati yan etaara issippe de7idosona.
30Zaabiloona zareti Qitiroona katamaaninne Naahilaala kataman de7iya asata kessidi yedettibookkona; yaatin, Kanaaneti yan etaara issippe de7idosona. SHin Zaabiloona zareti eta banttau wolqqan ootissidosona.
31Aseera zaretikka Aakkon, Sidoonan, Ahilaaban, Akiziiban, Helbban, Afeeqaaninne Rahooban de7iya asata kessidi yedettibookkona.
32Kanaaneti kiyennan aggido gishshau, Aseera zareti etaara yan issippe de7idosona.
33Nifttaaleema zaretikka Beeti-SHemesha katamaaninne Beeti-Anaata kataman de7iya asata kessidi yedettibookkona; shin Kanaanetuura yan issippe de7idosona. Beeti-SHemeshanne Beeti-Anaata katamaa asata banttau wolqqan ootissidosona.
34Amooreti Daana zareta pude gezziyau yedettidosona; eti duge dembba biittaa wodhdhennaadan teqqidosona.
35Amooreti Hereesa Deriyaaninne Ayyaaloonanne SHa7albbiima geetettiya katamatun de7uwaa minttidosona; shin Efireemanne Minaase zareti minni minnidi biidi, banttau wolqqan ootissidosona.
36Amooretu biittaa zawai Selaa7a matan de7iya Akirabiima giyo pudettaappe doommidi, huuphessa baggi gakkees.