Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MALAKI

MALAKI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã kɛ̀ Dii ò Isarailinↄnɛ Malaki gãzĩn yɛ̀.
2Mamↄma Dii ma bè má yeazi, ben a bè ma yeazi diamɛ? Mamↄma Dii ma bè Isau nɛ́ Yakubu vĩ̀inloo? Baa kↄ̃n beeeo Yakubun má yezi
3ma gi Isauzi, ben ma à gusĩsĩdee lì gugbagaaga ũ, ma à bùsu kɛ̀ gbáa gbɛ̃ngboonↄ kúkii ũ.
4Ɛdↄmu gbɛ̃ pìnↄ bè wà ń wɛ́tɛnↄ dúgu zↄ̃̀, weé ɛara wà ń bɛzĩnↄ fɛɛ. Ben mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: Tó wà kɛ̀kɛ wà kàɛ, mɛ́ gboro, weé beńnɛ Bùsu Zaa gbɛ̃nↄ, gbɛ̃ kɛ̀ Dii pɛ̃tɛ̃ kɛ̀ńzi ai gurↄ pínginↄ!
5É wɛ́ɛ si yã pìlɛ à be Dii bíta ai Isarailinↄ bùsu baa kãa kpa.
6Nɛ́ è a de kpe da bensↄ̃ zↄ̀bleri è a dii kpe da. Kɛ̀ má dɛ a De ũ, ée ma kpe daaↄ́? Kɛ̀ má dɛ a Dii ũ, á ma vĩa vĩↄ́? Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe mɛ́ɛ a laa. A sa'orinↄ ámbe ée kya kaamagu. Eè be: Dian wa kya kàngu nà?
7Kɛ̀ a kya kà ma teebun yãnzimɛ. Eè mↄ́ ma gbãgbãkiia kↄ̃n pↄ́ble gbãsĩo. Eè be: Dian wa n gbãgbãkii gbãsĩ lɛ̀?
8Kɛ̀ a mↄ saa oma kↄ̃n pↄ́kãde vĩ̀anↄ, yã zaaan gweroo? Kɛ̀ a saa òma kↄ̃n pↄ́ ɛrɛnↄ kↄ̃n à gyãreenↄ, yã zaaan gweroo? À gá kpá bùsu gbɛ̃nsia à gwa, tó a yã é kánɛ à a sáabu kpá. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe mɛ́ɛ a laa.
9À agbaa kpámɛ mà a wɛ̃nda gwa. Mↄde tó pↄ́ beee takanↄↄ kú a ↄzĩ, mɛ́ síↄ́? Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe mɛ́ɛ a laa.
10Wà be a gbɛ̃ke gàa à ma ua zɛ́ tàta yã, lɛ wàton gɛ̃ wà tɛ́ pɛkↄ̃rɛ ma gbãgbãkiia pãro. Beee sã̀ↄ. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò. A yã e kɛɛmɛ nnaro, mɛ́ a gba síro.
11Zaa ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa ai à gɛ̃kiia ma tↄ́ égↄ̃ bíta boriinↄ tɛ́. Weé tuaetiti kpátamɛ weé mↄ́mɛ kↄ̃n gba gbãsĩsainↄ gu píngia, zaakɛ ma tↄ́ égↄ̃ bíta boriinↄ tɛ́. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò.
12Mↄde apinↄ eè dↄkɛ kↄ̃n ma tↄ́o eè be ma teebu gbãsĩ vĩ, ben eè saa oa kↄ̃n pↄ́kãde ginanↄ.
13Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: Eè be a kpasao kↄ̃n yã pìo, ben eè lɛ́zukii kɛa. Tó a mↄ ma gbãgbã kↄ̃n pↄ́ kↄ̃̀ↄkũnanↄ kↄ̃n pↄ́ ɛrɛnↄ kↄ̃n pↄ́ gyãreenↄ, mɛ́ beeenↄ síↄ́? Mamↄma Dii mámbe mɛ́ɛ a laa.
14Mↄnafikidee kɛ̀ pↄ́ kyà vĩ a kpàsan kɛ̀ à lɛ́ gbɛ̃̀mɛ, ben à gàa à ma gbãgbã kↄ̃n pↄ́ seedeeo à gɛ̃ɛ ũ, ma láari kɛ̀ adeea. Zaakɛ mámbe Kína bíta ũ, ma tↄ́ è boriinↄ naasi kũ. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò.