Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Mɑlɑsi

Mɑlɑsi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gɑri yiniwɑ Yinni Gusunɔ u Isirelibɑ sɔ̃ɔwɑ sɑɑ Mɑlɑsin nɔɔn di.
2Yinni Gusunɔ u nɛɛ, nɑ bɛɛ Isirelibɑ kĩɑ. Mɑ i ɡerumɔ i mɔ̀, mbɑ sɔɔrɑ nɑ bɛɛ kĩɑ. Nɑ nɛɛ, n ǹ Esɑu u sɑ̃ɑ Yɑkɔbun mɔɔ ro? Adɑmɑ nɑ Yɑkɔbu kĩɑ
3mɑ nɑ Esɑu yinɑ. Nɑ derɑ ɡɑ̃ɑnu sɑri win tem ɡuunɔ. Mɑ nɑ derɑ ɡbeeku yɛɛ kɔ̃si yibɑ tem mɛ sɔɔ.
4Esɑun bibun bweseru tɑ̀ n nɛɛ, bɑ ten wusu kɔsukɑ, ɑdɑmɑ tɑ koo sin bɑnsu seeyɑ, nɛ, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni, kon nɛɛ, bɑɑ tɑ̀ n su bɑnɑ, kon wure n su surɑ. Kpɑ bu ten tem soku nuku kɔ̃suruɡibun tem, ben tii mɑɑ bwese te nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ kɑ mɔru sɑ̃ɑ bɑɑdommɑ.
5Bɛɛ Isirelibɑ, bɛɛn nɔni koo ye wɑ. Kpɑ i ɡere i nɛɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ, nɛn kpɑ̃ɑrɑ bɛɛn tem sɑre.
6Bɛɛ yɑ̃ku kowobu, bɛɛ be i mɑn ɡɛmɑ, mɑ i mɔ̀, yen yere sɔɔrɑ i mɑn ɡɛmɑ, wee ye nɛ Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ. Bii u rɑ win tundo bɛɛrɛ wɛ̃. Mɛyɑ sɔm kowo u rɑ mɑɑ win yinni bɛɛrɛ wɛ̃. Nɑ̀ n sɑ̃ɑn nɑ bɛɛn tundo, mɑnɑ bɛɛrɛ yɑ wɑ̃ɑ ye i mɑn wɛ̃ɛmɔ. Nɑ̀ n mɑɑ sɑ̃ɑn nɑ bɛɛn Yinni, mɑnɑ bɛɛrɛ yɑ wɑ̃ɑ ye i mɑn wɛ̃ɛmɔ.
7Wee i yɑ̃kunu mɔ̀ kɑ dĩɑ ni bɑ ku rɑ kɑ yɑ̃kuru ko nɛn yɑ̃ku yerɔ. Mɑ i ɡerumɔ i mɔ̀, yere sɔɔrɑ i mɑn ɡɛmɑ. Nɛn yɑ̃ku yerɑ i ɡɛmɑ.
8Ì n kɑ yɑɑ sɑberu ɡɑru yɑ̃kuru kuɑ te tɑ wɔ̃ko sɑ̃ɑ, ǹ kun mɛ te tɑ kɔ̃rɑ bɑrɔ, ǹ kun mɛ te tɑ ɡesi bɑrɔ, n ǹ sɑ̃ɑ kɔ̃sɑ? Ì n tu bɛɛn tem wiruɡii wɛ̃, u koo bɛɛ siɑrɑ? Nɛ Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
9Yen sɔ̃ tɛ̃, ì n nɛ, Yinni Gusunɔ suuru kɑnɑ n bɛɛn wɔnwɔndu wɑ, i tɑmɑɑ kon bɛɛ kuɑ nɡe mɛ n weenɛ? Aɑwo, domi i kɔ̃sɑ kuɑ. Nɛ Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
10N burɑm bo bɛɛn turo u dɑ u nɛn sɑ̃ɑ yerun ɡɑmbobɑ kɛnɛ. Kpɑ i ku kɑ dɔ̃ɔ sɔ̃re kɑm sɔɔ nɛn yɑ̃ku yerɔ. Nɑ ǹ nuku dobu mɔ bɛɛ sɔɔ. Mɛyɑ yɑ̃ku ni i mɑɑ mɑn kuɑmmɛ nu ǹ mɑn wɛ̃remɔ.
11Domi hɑnduniɑn ɡoonu nnɛ sɔɔ tɔmbɑ nɛn kpɑ̃ɑru yɛ̃. Bɑɑmɑ bɑ mɑn turɑre dɔ̃ɔ dokeɑmmɛ mɑ bɑ mɑn yɑ̃ku ɡeenu kuɑmmɛ bu kɑ mɑn bɛɛrɛ wɛ̃. Kɑ ɡem tɔmbu kpurowɑ bɑ nɛn kpɑ̃ɑru yɛ̃.
12Adɑmɑ bɛɛ, i mɑn ɡɛmɑwɑ, i tɑmɑɑ i ko kpĩ i kɑ dĩɑ ni nu ǹ ɡeɑ sɑ̃ɑ nɑ nɛn yɑ̃ku yerɔ.
13I mɑm ɡerumɔ i mɔ̀, ɑnnɑ ɑ wɑhɑlɑ bɑkɑ wɑ ye i tii mɔ̀. Mɑ i ǹ mɑɑ yɑ̃ku ni mɛɛrɑ ɡɑ̃ɑnu. Adɑmɑ i nɑɑmɔ i mɑn yɑ̃kuru kuɑmmɛ kɑ yɑɑ sɑbe ni i ɡbɛnɑ, ǹ kun mɛ ni nu kɔ̃ri bɑrɔ, ǹ kun mɛ ni nu ɡesi bɑrɔ. I tɑmɑɑ kon yɑ̃ku nin bweseru mwɑ?
14Bɔ̃rurowɑ wi u win sɑbenu sɔɔ kinɛ ɡeeru mɔ, mɑ u dɑ u te tɑ ɑlebu mɔ suɑ u kɑ mɑn yɑ̃kuru kuɑ, u kɑ mɑn nɔni wɔ̃ke. Domi nɑ sɑ̃ɑwɑ sinɑ boko. Tɔmbu kpurowɑ bɑ nɛn dɑm nɑsie. Nɛ Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.