Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MADASII

MADASII 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di mpɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ tìnti Mɑdɑsii Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í.
2Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N di dɔ́mu kɛ̀ di nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú: Bɑ mbɛnkú ti Yiɛ̀ Kuyie nti dɔ́mɛ̀? Dɛ̀ í dò nhEsɑyuu weè kòtí Sɑkɔbɑɑ? Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ n dɔkɛ Sɑkɔbu kɛ nii Esɑyuu.
3Kɛ pɔ̀ntɛ o kó kutempɛ̃ nkó yɛhɛkɛ̀ kɛ duɔ́ nkɛ̀ yɛ̀ dɔúnko, kɛ nɑɑ́ nsikpɑmɔɔ́ kó diɑ̃rì.
4Kɛ̀ dɛ̀ dò nhEdɔmmu ɛì kɔbɛ bo yĩ́, bɛ̀ mɛ̀ nti pɔ̀ntɛmɛ̀ ti bo mɑɑ́, kɛ̀ bɛ̀ mɑɑ́ m borɛ̀ pɔ̀ntɛ, mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i! M bo bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛ dɔ̀: Mɛyɛi nhɛì, m miɛkɛ pɛ́ì bɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ bɛ ɛì.
5Díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ dí dɛ̀ yɑ̀, kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò m mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n dɛu kɛ í pĩ ndíì mɑ́ɑ̀ kó yɛhɛkɛ̀ mutɔ̃mmú.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́innɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛbirɛ ɔ̃ ndému dɛ cicɛ kɛ̀ kudɑɑkù yìé nku yiɛ̀ nkpɛti. Kɛ̀ n tu di cicɛ dɛ̀ nɛ́ yĩmɛ kɛ̀ di í n dé? Kɛ̀ n tu di yiɛ̀, dɛ̀ nɛ́ yĩmɛ kɛ̀ di í yíé n kpɛti? Di n sènkɛ̀rìmu kɛ nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ti kù sènkɛ̀rì bɑ mmiɛkɛ?
7Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di m pɑ̃ɑ̃ n ci dɛ̀, kɛ dɛ̀ dɑkù n wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀? Di cɑɑ̀ri n yètìrì ndi, di wèńtɛ́ n wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nyɛ dɛtetìrɛ̀. Kɛ nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú ti sĩ̀nkùnnɛ ɔ̃̀mmɛ botí ku wũɔ̃tɔ̀rɛ̀?
8Di n feu dìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ ìì ɑ̃ inuɔ nyìmɑ́ɑ̀ ìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ ìì tu yɛkpĩɛ̃̀ nnɛ̀ ìì mɔ, di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ wennimɑɑ̀? Kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ wennimu dí dɛ̀ pɑ̃ di kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀, kɛ́ nsɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo ò nɑrikɛ kòo dì cɔutɛ́. Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i!
9Di bo dɔɔ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́deè kɛ nɛ́ nni nyu, mí nKuyie nkɛ tú n di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ̀ n tì kèèɑ̀? Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ m bɑ́ɑ́ tì kèè bìtì!
10Kòò mɔù di miɛkɛ do nkpetínnɛ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀ dɛ̀ nɑ ntɔ̃ũmu, kɛ̀ di bɑ́ ncɔ́unko n wũɔ̃tɔ̀nnì dɛtetìrɛ̀. N di wúó ndɛ̀ í n nɑɑti, nyí cɔú di m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ ketíkɛ.
11Titentì timɔu duɔ́mɛ̀ n yètìrì feímu tipíìtì timɔu. Kɛ̀ bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀, kɛ n tuɔ̀ ntihúúntì. Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yètìrì feímu titentì timɔu miɛkɛ.
12Kɛ̀ díndi nɛ́ cɑɑ̀ri n yètìrì kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò n kó diwũɔ̃tɔ̀nnì tu cɛ̃́nkoo kpɛri, kɛ̀ di bo nɑ kɛ́dɑɑ́ ndìì ĩ́nkɛ̀ di cɛ̃́nkɛ nìntɛ dɛ̀.
13Kɛ̀ dɛ̀ di dònnɛ̀ muwɛ̃rímú. Di sènkɛ̀rìmu mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, kɛ m pɑ̃ɑ̃ nyiwũɔ̃ di yùúkú ì yoo ìì tú yɛkpĩɛ̃̀, yoo ìì mɔ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɑ́ɑ́ cɔutɛ́ dɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀.
14Di yuukumu díndi bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mmɔkɛ iwũɔ̃ sɑ̀ɑ̀yì di dò nkɛ́ m pɑ̃ ì kɛ nɛ́ n féútɛ́ fɛ̀ɛ̀ ɑ̃ kuyɛ̀nkù. Dɛ̀ yɛmbɛ̀ díndi di bo yɑ̀. N tú okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè nwe, kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu yɛ̃́ n kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i.