Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Malaquías

Malaquías 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1We-gayaburba Bab-Jehová-gayaburbad. Israel-dulemarga Malaquíasʼba soglenoni gusad.
2Bab-Jehová soged: “An bemar-sabgusad. ”Bemardi anga sogmalad: ‘¿Igi be anmar-sabgusa?’ ” Bab-Jehová sogbalid: “¿Ar Esaúʼde, Jacob-e-ia-sursi? Deyobdo. Degi-inigwele, Jacob bur an sabgusad.
3Esaúʼdi an isdar daksad. Esaú-yarmar nega-dulesulidganga an imaksad. E-nainumar achu-sapur-chacalʼye-nugad-e-negga an imaksad.”
4Edom-dulemar soged: “Ar anmar-obergus-inigwele, anmar gannar neggwebur-ayarisad-birgi negmar sobbaloed.” Ar Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikaddi soged: “Ar Edom-dulemar sunna gannar negmar-sobed. Degi-inigwele, amba an gannar e-ibe obelobaloed. E-yar-naidi, yar-isganaye onugsalegoed. A-dulemargi, Bab-Jehová degisadegu urwemai guoed.
5Bemar-sunnagwad be dakmaloed, geb be sogdemaloed: ‘Bab-Jehová-e-nug Israel-yarginbi odummolesurye, bela yar-baigansik e-nug odummolebarye.’ ”
6Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad dule-irwa-ese-gormaladga soged: “Mimmigan, e-bab-nug odummoged, degi, maimar e-dummadgi binsaed-nikaa damalad. Emide, an bemar-bab-guele, degite, ¿ibiga geg be an-nug odummomarsunna? An bemar-dummad-gubalile, degite, ¿ibiga geg be angi-binsaed-nikaa damarbarsunna? Bemar an-nug oichodimalad. ”A-ukinbali, be sogmarbalid: ‘¿Ibigi an be-nug oichodimala?’
7”Bemar, anga mas-ise-gullemalad ibmar-ogumakar-ukleged-ailase-seardamaladgi, be an-nug oichodimalad. ”Amba be sogmarbalid: ‘¿Ibigi an begi dodosmala?’ ”Be angi dodosmalad, ar bemar binsasad, Bab-Jehová-e-mas-gullegedi ibmar baisur-daklegedye.”
8Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad weyob soged: “Bemar, ogumakar-ukega ibdurgan-ibyasurmalad seardamalad. Ar bemar binsaed, wede ibmar-ichakwasurye. Bemar, ogumakar-ukega ibdurgan-muya-muyamalad, degi, boni-nikamalad oburgwedamalad. Ar bemar binsaed, wede ibmar-ichakwasurye. Ar deyob be binsamalale, degite, ¿ibiga geg be-saila-dummad-negdakmaidga ibdurgan-deyobmaladi ukmarsunna? Be ebinsamargua, ¿be-saila-dummad-negdakmaidde yeer-itosar be insae? ¿Nabir be-daksamalar be insae? Suli.
9”Be sogmalad: ‘Degisoggu, emigindi, anmar Bab-Dummadse gormala, adi, Bab-Dummad wile anmar-dakegar.’ ” Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad weyob soged: “Bemar anga weyob ibdurgan-daklemalad-uked-sorbali, ¿an yeer bemar-dako be insae?”
10Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad weyob sogbalid: “Bitigi be-dule-wargwen anse-goled-neg ediena gadin, adi, mer binsarsunna anga-ibmar-ukleged-ailagi soo-ogamalagar. Ar an bemar-yeer daksulid, deginbali, an bipisaagwale bemar-anga-ibmar-uked abingaosurbalid.”
11Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogbalid: “Dad-nakwiardaed-akale, dad-argwanedsega, bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad-abargi, an-nug dummarbaa gued. Bela yar-baid-baidgine an-nugga ina-wawadikid ukmalad, degi, an-nugga ibmar-ukleged-swilidikid ukmarbalid. Ar bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad-abargi, an-nug dummarbaa gued.”
12Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogbalid: “Ar bemardi an-nug oichodimalad. Ar bemar sogmargu: ‘Bab-Jehováʼga-ibmar-ogumakar-ukleged-aila swilidiksurye, degi, e-masgulleged gwen-nabirsurye.’ ”
13Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogbalid: “Be sokardamarbalid: ‘Bela we-ibmarmar anmar budarsunna dakgusad.’ Weyob bemar soged-ilibali be isdarsunna an-dakmalad. Ar ibdurgan-atursalegarmalad, ibdurgan-muya-muyamalad, degi, ibdurgan-bonigwakwamalad, be anga ogumakar-ukega-sedanidamalad, ¿an be-abin abingao be ebinsamala? Suli.”
14Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi sogbalid: “Dule anga ise-sogar-sogedi an bega sibad-wawaad-machered-nued ukoye, degi-inigwele, aka a-anale anga ibdurgan-bonigwaled-ukdaedi, we-dule ukabsalesun. Ar ani an Rey-Dummadid. Ar bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamaladi an-nuga dobmalad.”