Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - मलाकी

मलाकी 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मलाकीमी इस्राएली आन कली परमप्रभु यावे आ पशो लोव़ देंत।
2परमप्रभु यावेमी “गो इन कली दाक्‍ताक्‍ङ। गेपुकीमी चहिं ‘दोपा आंइ कली दाक्‍तीनी ङा? मार, एसाव याकूब आ लोक्‍ब ममाइ ङा?’ देंनीनी। मिनु परमप्रभु यावेमी गो याकूब कली शुश दाक्‍ताक्‍ङ। उत्‍पत्ती २५:२३; रोमी ९:१३
3तन्‍न एसाव कली काइ मदाक्‍तु। मोपतीके मेको आ बाक्‍तीक पहाड कली गोरशो रागी सेल्‍ता। आ थेरशो रू सिवार आन बाक्‍तीक दुम्‍पाइक्‍ता” देंत। यसैया ३४:१३
4मिनु एदोम ङा मुरपुकीमी “गोपुकी ब्रुंइसाक्‍व हना यो, गो लेंशा मेको ब्रेश्‍शो नेल्‍ल सेल्‍नीकी” देंतेक्‍म। मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी “मेकोपुकीमी सेल्‍तेक्‍म हना यो, गो प्रेत्‍नुङ। मिनु अरु मुरपुकीमी मेको आ पर्बम ‘एको ठीक मपाइब रागी का बाक्‍ब। परमप्रभु यावे मेको रागी तशा, गेना हना यो गाइक्‍ब’ ” देंनीम।
5गेपुकीमी मेको नेल्‍ल तशा “तेइ तेइ रागी ङा मुरपुकीमी परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍नीम” दे लोव़ पाइनीनी।
6मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी आ नें आइक्‍च सेल्‍ब चढ़ेब आन कली “तौपुकीमी आन आफ कली मान पाइनीम। मिनु गेय पाइबपुकीमी आन होव़प कली यो मान पाइनीम। गो इन आफ नङ हना, मारदे आं कली मान मपाइनीनी? गो इन होव़प नङ हना, मारदे आं कली मान पा महिंनीनी?” देंत। मिनु गेपुकीमी “गो दोपा इन नें आइक्‍च सेल्‍का?” देंतीनी। प्रस्‍थान २०:१२
7परमप्रभुमी “गेपुकी आं कली ग्रांग्रा दिचा ङा थोव़क आं चढ़ेतीकेमी चढ़ेनीनी। मिनु गेपुकीमी ‘दोपा इन कली ग्रांग्रा दिपाइक्‍का?’ दे लोव़ पाइनीनी। परमप्रभु यावे आ टेबल कली मारेइ खोइ मलाक्‍नीनी।
8गेपुकीमी मिक्‍च मताइब बस्‍तु चढ़ेथ चाक्‍नीनी। मिनु मेको दूली मबाक्‍ब देंनीनी। खोइल मदुक्‍ब नु रोइ पशो बस्‍तु चढ़ेचा दूली मबाक्‍ब देंनीनी। मिनु इन रागी ङा ठेयब मुर कली मोदेंशो गेनीनु, मार, मेको ग्‍येरशा ताक्‍शा, इन कली दाक्‍बा ङा?” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। लेवी २२:२०,२३
9मिनु “परमप्रभु आंइ कली शिशी पन” दे पुनीन। “गेपुकीमी मोदेंशो मरिम्‍शो थोव़क चढ़ेशा मरिम्‍शो पाइतीनी। मिनु इन कली दोपा शिशी पाइनुङा?” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत।
10मिनु लेंशा “गेपुकीमी आं चढ़ेतीकेमी मो मी मुइक्‍चा क्‍येङा का लशा लाप्‍चो चोक्‍नी हना, रिम्‍शो दुम वा। गो इन कली तशा मग्‍येरसीशो बाक्‍नुङ। मिनु इन चढ़ेशो यो मताक्‍नुङ” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। मलाकी २:१३; यसैया १:१३
11“नां दाप्‍तीक रे नां पेरतीक सम्‍म रागी रागी ङा मुर आन दातेमी आं नें ठेयब बाक्‍ब। रागी नेल्‍ल ङा मुरपुकीमी आं कली धूप चोशा, रिम्‍शो थोव़क चढ़ेनीम। मारदे हना रागी रागी ङा मुर आन दातेमी आं नें ठेयब बाक्‍ब” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। यसैया ६०:१-७
12मिनु “गेपुकीमी ‘परमप्रभु आ टेबल ग्रांग्रा दिचा ङा बाक्‍ब, मेक बाक्‍शो थोव़क यो ठीक दुम्‍चा ममाल्‍ब’ दे आं नें कली आइक्‍च सेल्‍नीनी।
13मिनु गेपुकीमी ‘एको गिश श्‍येत बाक्‍बा’ दे आं कली चढ़ेतीक आ पर्बम इन नें क्रुप्‍नीनी। गेपुकीमी रोइश्‍शो बस्‍तु चाक्‍नीनी। खोइल मदुक्‍ब नु रोइ पशो बस्‍तु चढ़ेथ चाक्‍नीनी। मार, गो इन चढ़ेशो ग्‍येरशा ताक्‍चा माल्‍नुङा ङा?” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
14“सु सुमी आंम बस्‍तु आन बगाल रे पा ‘रिम्‍शो बस्‍तु चढ़ेनुङ’ देंनीमी, तन्‍न नोले मरिम्‍शो चढ़ेनीमी, मेको जोल पाइब सराप राइनीम। मारदे हना गो ठेयब पिप नङ। आं नें रागी रागी नेल्‍ल ङा मुर आन दातेमी हिंचा ङा बाक्‍ब” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। लेवी २२:१९