Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Malaki

Malaki 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi waliyiya falani ito ti Isirayila kaane xa Malaki xɔn.
2Alatala naxa, “N bata ɛ xanu.” Koni ɛ naxa, “I ya xanuntenyaan yitaxi nxu ra di?” Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “Esayu xunyɛn xa mi yi Yaxuba ra ba? Anu n bata Yaxuba xanu,
3koni n bata Esayu raɲaxu. N bata a geya yirene findi tonbonne ra, n yi a kɛɛn lu kankone xa.”
4Xa Edɔn kaane a fala, e naxa, “Nxu bata halagi, koni nxu mɔn nxɔ taa kalaxine tima nɛn!” Nayi, n tan Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, “E na e ti, n mɔn yi e rabira. Muxune mɛnna xilima nɛn, ‘Bɔxɔ Ɲaxina,’ Alatala xɔlɔxi yamaan naxan ma habadan!
5Ɛ na toma nɛn, ɛ yi a fala, ɛ naxa, ‘Alatala gbo hali Isirayila yamanan fari ma!’ ”
6“Diina a fafe binyama nɛn. Walikɛɛn fan a kuntigin binyama nɛn. Xa n tan nan ɛ fafe ra, na binyen sifan minɛn yi? Xa ɛ mangan nan n na, na binyen sifan minɛn yi?” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini. “Ɛ tan saraxaraline, ɛ tan nan n xinla rayelefuma. Ɛ mɔn yi a fala, ɛ naxa, ‘Nxu i xinla rayelefuxi di?’
7Ɛ fama donse haramuxin nan na, ɛ yi a dɔxɔ saraxa ganden fari. Ɛ mɔn yi a fala, ɛ naxa, ‘Nxu i ya sariɲanna kalaxi di?’ A luxi nɛn alo ɛ a falama nɛn, ɛ naxa, ‘Alatalaa saraxa ganden tɔnɔ mi na’
8ɛ na fa xuruse yɛɛtaren na saraxan na. Fe ɲaxin xa mi na ra ba? Ɛ na fa xuruseen na, a sanna giraxi hanma a furaxi, fe ɲaxin xa mi na fan na ba? Xa i na fi i ya yamana kanna ma, na go? A sɛwɛ i ra ba? A i yisuxɛ a faɲin na ba?” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
9“Nayi, iki, ɛ kata ɛ Ala mafan alogo a xa hinan en na! Ɛ to na se sifane fima a ma, a a tuli matiyɛ ɛ ra ba?” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
10“Hali ɛ tan nde kedenna yi Ala Batu Banxin dɛɛn nagalɛ nun alogo ɛ nama tɛɛn nadɛgɛ fuuni n ma saraxa ganden fari! N mi n sɛwa fe yo toxi ɛ yi,” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini. “N mi ɛ saraxane rasuxuma.
11N xinla binyama nɛn siyane birin yɛ keli sogeteden ma han a biradena. E wusulanna nun kise sariɲanxine bama saraxan na n xinli yiren birin yi. N xinla binyama nɛn siyane birin yɛ.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
12“Koni ɛ tan nan n ma sariɲanna kalama, ɛ to a falama, ɛ naxa, ‘Marigina saraxa ganden haramuxi, en donseen naxan sɔtɔma a fari na yelefu.’
13Ɛ a falama, ɛ naxa, ‘Fitinan ni ito ra!’ Ɛ yi ɛ kutun maraɲaxuni.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini. “Anu, ɛ fama xuruse muɲaxine ra n xɔn saraxan na, naxanye madɔnxi hanma naxanye furaxi. N tan tinɲɛ ne rasuxɛ ɛ ra ba?” Alatala naxa na kiini.
14“Dangan na yanfantenna xa xuruse xɛmɛ radaxaxin naxan ma kuruni, a yi a kɔlɔ a so feen na n yii, a fa fa a madɔnxin na Marigin xɔn saraxan na. Bayo manga gbeen nan n na. N xinla magaxu siyane yɛ.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.