Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Deuteronomio

Deuteronomio 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naisolat sin libro ay nay din inbagbagan Moses sin Israelita sin kawada da sin tanap ay magay omili sin lak-am di Moab ay naibanda si belaan di agew sin ginawang ay Jordan. Din kosto ay kad-an da yan asag-en ed Suf ay nan-gawaan di Paran, Tofel, Laban, Hazerot ya Dizahab.
2Sinpo ya esa ay agew di pandad-anan manipod sin dontog ay Sinai enggana ed Kades Barnea mo idan sin kadondontogan ay ili ed Edom.
3Sin damo ay agew di maikasinpo ya esa ay bowan sin maikaopatapolo ay tawen manipod sin kinmaanan da ed Egipto, inbagan Moses din amin ay inbilin Diyos ay ibaga na en daida.
4Napasamak na idi nakdeng ay inabak da Moses da Ari Sihon ay Amorreo ay mangituray ed Hesbon ya si Og ay ari ed Basan ay mangituray ed Astarot ya Edrei.
5bDadlon inpalawag Moses da nan linteg Diyos ay nangwani,
6“Sin kawada tako sin dontog ay Sinai, kanan Yahweh ay Diyos tako, ‘Aped na ay nabayag di nantean yo sin kad-an di dontog ay sana.
7Topien yo din tolda yo ta manlobwat kayo. Emey kayo sin kadondontogan ay panbeeyan di Amorreo ya siya abe sin nandinmang ay il-ili: din tanap ed Jordan, din kadondontogan ya nababa ay bilbilig, din abagatan di Canaan ya din benget di baybay ay Mediterranean. Emey kayo abe ed Canaan, ed Lebanon enggana sin dakdake ay ginawang ay Eufrates.
8Sak-en ay Diyos yo et insapatak ay idawat ko am-in din daga ay nay sin ap-apo yo ay da Abraham en Isaac ya si Jacob ya siya abe sin poli da. En kayo et okaen.’”