Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang nadungog kini ni Jabin, nga hari sa Asor, nagpadala siya ug mensahe ngadto kang Jobab, nga hari sa Madon, ngadto sa hari sa Simron, ug ngadto sa hari sa Acsaf.
2Nagpadala usab siya ug mensahe ngadto sa mga hari nga anaa sa mga kabungtoran nga anaa sa amihanan, ngadto sa walog sa Suba sa Jordan sa habagatang bahin sa Cinerot, ngadto sa mga kapatagan, ug sa mga kabungtoran sa Dor nga anaa sa kasadpan.
3Nagpadala usab siya ug mensahe ngadto sa mga Canaanhon nga anaa sa sidlakan ug kasadpan, sa mga Amorihanon, sa mga Hitihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Jebusihanon nga anaa sa kabungtoran, ug sa mga Hebihanon sa Bukid sa Hermon sa yuta sa Mispa.
4Nagkatigom ang tanan nilang mga kasundalohan uban kanila, daghan kaayo nga mga kasundalohan, sama sa gidaghanon sa balas sa baybayon. Daghan kaayo sila ug mga kabayo ug mga karwahe.
5Sa gitakda nga panahon nagtagbo kini nga mga hari, ug nagkampo sila daplin sa katubigan sa Merom aron makiggubat sa Israel.
6Si Yahweh miingon kang Josue, “Ayaw kahadlok sa ilang presensiya, tungod kay ugma sa sama niining taknaa ihatag ko silang tanan sa Israel ingon nga mga patay. Imong pungkolan ang ilang mga kabayo, ug imong sunogon ang ilang mga karwahe.”
7Miabot si Josue ug ang tanan nga mga kalalakin-ang manggugubat. Kalit sila nga miabot ngadto sa mga katubigan sa Merom, ug gisulong ang kaaway.
8Gihatag ni Yahweh ang mga kaaway ngadto sa kamot sa Israel, ug gitigbas nila sila pinaagi sa ilang mga espada ug gigukod nila sila hangtod sa Sidon, Misrefot Maim, ug hangtod sa walog sa Mispa nga anaa sa sidlakan. Gipanigbas nila sila hangtod nga wala nay nabilin.
9Gibuhat ni Josue kanila ang giingon ni Yahweh kaniya. Giputlan niya ug tiil ang mga kabayo ug gisunog ang mga karwahe.
10Mibalik si Josue niana nga takna ug gisakop ang Hasor. Iyang gitigbas ang hari niini pinaagi sa espada. (Ang Hasor maoy labaw niini nga mga gingharian.)
11Gitigbas nila pinaagi sa espada ang tanang mga buhing binuhat nga anaa didto, ug gigahin niya sila aron laglagon, busa wala gayoy buhing binuhat nga nahibilin. Unya iyang gisunog ang Hazor.
12Nailog ni Josue ang tanang mga siyudad niini nga mga hari. Gidakop usab niya ang tanan nilang mga hari ug gitigbas sila pinaagi sa espada. Gilaglag gayod niya sila sa hingpit pinaagi sa espada, sama sa gimando ni Moises nga sulugoon ni Yahweh.
13Wala gisunog sa Israel ang mga siyudad nga natukod sa mga bungtod, gawas lamang sa Hasor. Kadto lamang ang gisunog ni Josue.
14Gipanguha sa mga kasundalohan sa Israel alang sa ilang mga kaugalingon ang tanan nga inilog nga mga butang gikan niini nga mga siyudad uban sa mga kahayopan. Gipamatay nila ang tanang katawhan pinaagi sa espada hangtod nga ang tanan nangamatay. Wala silay gibilin nga buhing binuhat.
15Sama nga gimandoan ni Yahweh ang iyang sulugoon nga si Moises, gimandoan usab ni Moises si Josue. Busa wala gayoy bulohaton nga wala gitapos ni Josue gikan sa tanan nga gimando ni Yahweh kang Moises nga buhaton.
16Giilog ni Josue kadtong tanan nga mga yuta, ang kabungtoran, ang tanan sa Negeb, ang yuta sa Gosen, ang tiilan sa mga bungtod, ang walog sa Suba sa Jordan, ang kabungtoran sa Israel, ug ang mga kapatagan.
17Gikan sa Bukid sa Halak nga duol sa Edomea, ug ngadto sa amihanan paingon sa Baal Gad sa walog nga duol sa Lebanon ubos sa Bukid sa Hermon, iyang gisakop ug gipamatay ang tanan nilang mga hari.
18Nakiggubat si Josue sa dugay nga panahon uban sa tanan nga mga hari.

19Wala gayoy siyudad nga nakighigala sa kasundalohan sa Israel gawas lamang sa mga Hebihanon nga nagpuyo sa Gibeon. Giilog sa Israel ang tanang mga siyudad diha sa gubat.
20Kay si Yahweh man ang mipagahi sa ilang mga kasingkasing aron nga mosulong ug makiggubat sila batok sa Israel, aron nga malaglag niya sila sa hingpit, ug aron nga dili sila kaluy-an sama sa iyang gisugo kang Moises.
21Unya miabot si Josue niana nga takna ug gilaglag niya ang Anakim. Gibuhat niya kini sa kabungtoran, diha sa Hebron, Debir, Anab, ug sa tanan nga kabungtoran sa Juda, ug sa tanan nga kabungtoran sa Israel. Gilaglag gayod sila ni Josue lakip na ang ilang mga siyudad.
22Wala gayoy kaliwat ni Anak nga nahibilin sa yuta sa Israel gawas lamang sa anaa sa Gaza, Gat, ug Asdod.
23Busa nasakop ni Josue ang tibuok yuta, sama sa giingon ni Yahweh kang Moises. Gihatag kini ni Josue ingon nga panulondon sa Israel, nga gigahin sa matag tribo. Unya, mipahulay na ang yuta gikan sa mga panaggubat.