Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon tigulang ka na kaayo si Josue sa dihang miingon si Yahweh kaniya, “Tigulang na kaayo ka, apan daghan pa kaayo ang yuta nga ilogon.
2Mao kini ang yuta nga nahibilin pa: ang tanang rehiyon sa mga Filistihanon, ug ang tanan nga didto sa Gesurihanon,
3(gikan sa Sihor, nga sidlakang bahin sa Ehipto, ug sa Amihanan ngadto sa utlanan sa Ekron, nga diin gipanag-iyahan sa mga Canaanhon; ang lima ka mga magmamando sa mga Filistihanon, niadtong anaa sa Gaza, Asdod, Ascalon, Gat, ug sa Ekron—ang yuta nga gipanag-iyahan sa mga Abihanon.
4Sa habagatan nga bahin, aduna pay nahibilin nga mga yuta sa mga Canaanhon, ug ang Maara nga gipanag-iyahan sa mga Sidonihanon, paingon sa Apek, ngadto sa utlanan sa mga Amorihanon;
5ang yuta sa mga Gebalihanon, ang tibuok Lebanon padulong sa sidlakang bahin, gikan sa Baal Gad paubos sa Bukid sa Hermon paingon sa Lebo Hamat.
6Usab, ang tanang lumolupyo sa kabungtoran gikan sa Lebanon paingon sa Misrefot Maim, lakip ang tanang katawhan sa Sidon. Papahawaon ko sila atubangan sa kasundalohan sa Israel. Siguroha nga mabahinbahin ang yuta ngadto sa Israel ingon nga panulondon sumala sa akong gisugo kanimo.
7Bahinbahina kini nga yuta ingon nga panulondon sa siyam ka tribo ug sa katunga sa tribo ni Manases.”
8Uban sa katunga sa tribo ni Manases, ang Reubenhanon ug ang Gadihanon nakadawat sa ilang panulondon nga gihatag ni Moises kanila sa sidlakang bahin sa Jordan,
9gikan sa Aroer, nga anaa sa tumoy sa pangpang sa suba sa Arnon (lakip na ang siyudad nga anaa sa taliwala sa pangpang), ngadto sa tanang patag sa Medeba paingon sa Dibon;
10ang tanang mga siyudad ni Sihon, hari sa mga Amorihanon, nga nagdumala sa Hesbon, padulong na sa utlanan sa mga Amonihanon;
11ang Gilead, ug ang rehiyon sa Gesurihanon ug sa Maacatihanon, ang tanang bukid sa Hermon, ang tibuok Basan paingon sa Saleca;
12ang tanang gingharian ni Og nga anaa sa Basan, nga naghari sa Astarot ug sa Edrei—mao kini ang mga salin sa nahibilin sa mga Refaim—gibuntog sila ni Moises ug gipapahawa sila.
13Apan wala gipapahawa sa katawhan sa Israel ang Gesurihanon o sa mga Maacatihanon. Hinuon, mipuyo uban sa mga Israelita ang katawhan sa Gesur ug ang Maacat niining adlawa.
14Ang mga tribo lamang ni Levi ang wala hatagi ni Moises ug panulondon. Ang mga halad kang Yahweh, ang Dios sa Israel, nga sinunog sa kalayo, mao ang ilang panulondon, sumala sa giingon sa Dios kang Moises.
15Gihatag ni Moises ang panulondon sa tribo ni Reuben, banay sa banay.
16Gikan sa Aroer ang yuta nga ilang gisakopan, nga anaa sa tumoy sa pangpang sa Suba sa Arnon, ug ang siyudad nga anaa sa taliwala sa walog, ug ang tanang patag sa Medeba.
17Nadawat usab ni Reuben ang Hesbon, ug ang tanang siyudad nga anaa sa kapatagan, sa Dibon, ug ang Bamot Baal, ug ang Bet Baalmeon,
18ug ang Jahas, ug ang Kedemot, ug ang Mefaat,

19ug ang Kiriataim, ug ang Sebma, ug ang Seretsahar nga anaa sa bungtod sa walog.
20Nadawat usab ni Reuben ang Bet Peor, ang mga bakilid sa Pisga, ang Bet Jesimot,
21ang tanang siyudad sa kapatagan, ug ang tanang gingharian ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon, nga naghari sa Hesbon, nga nabuntog ni Moises kauban sa mga pangulo sa Midian, sa Evi, sa Rekem, sa Zur, sa Hur ug sa Reba, ang mga prinsipe sa Sihon, nga nagpuyo didto sa yuta.
22Gipatay usab sa katawhan sa Israel pinaagi sa espada si Balaam nga anak nga lalaki ni Beor, nga nagapanagna, uban niadtong ilang gipatay.
23Ang utlanan sa tribo ni Reuben mao ang Suba sa Jordan; mao kini ang ilang utlanan. Mao kini ang panulondon sa tribo ni Reuben, nga gihatag sa ilang mga banay, uban sa ilang mga siyudad ug sa mga baryo niini.
24Mao kini ang gihatag ni Moises ngadto sa tribo ni Gad, banay sa banay:
25Ang ilang yutang gipanag-iyahan mao ang Jazer, ang tanang mga siyudad sa Gilead ug katunga sa yuta sa mga Amonihanon, ngadto sa Aroer, sa sidlakang bahin sa Raba,
26gikan sa Hesbon paingon sa Rama Mispe ug sa Betonim, gikan sa Mahanaim paingon sa yutang gisakopan sa Debir.
27Ngadto sa walog, gihatag ni Moises kanila ang Bet Haram, ang Bet Nimra, ang Sucot, ug ang Sapon, ang uban pa nga gingharian ni Sihon nga hari sa Hesbon, ug ang Jordan ingon nga utlanan, ngadto sa kataposang bahin sa Dagat sa Cineret paingon sa sidlakang bahin sa Jordan.
28Mao kini ang panulondon sa tribo ni Gad, banay sa banay, uban sa mga siyudad ug mga baryo niini.
29Gihatagan ni Moises ug panulondon ang katunga sa tribo ni Manases. Gihatagan ug bahin ang katunga sa tribo sa katawhan ni Manases, sumala sa ilang mga banay.
30Ang ilang yutang gisakopan gikan sa Mahanaim, ang tibuok Basan, ang tibuok gingharian ni Og ang hari sa Basan, ug ang tibuok lungsod sa Jair, nga anaa sa Basan, nga 60 ka mga siyudad;
31ang katunga sa Gilead, ug ang Astarot ug ang Edrei (ang harianong mga siyudad ni Og sa Basan). Gigahin kini ngadto sa banay ni Maquir nga anak nga lalaki ni Manases—katunga sa mga katawhan ni Maquir, nga gihatag sa ilang matag pamilya.
32Mao kini ang mga panulondon nga gigahin ni Moises ngadto kanila didto sa kapatagan sa Moab, unahan sa Jordan sa silangan nga bahin sa Jerico.
33Wala gihatagan si Moises ug panulondon ang mga tribo ni Levi. Si Yahweh, ang Dios sa Israel, mao ang ilang panulondon, sumala sa iyang giingon kanila.