Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ang ikaduha nga pagripa sa yuta napadulong kang Simeon ug gigahin kini ngadto sa matag usa sa ilang mga kabanay. Ang ilang panulondon anaa sa tungatunga sa panulondon nga nasakop sa tribo ni Juda.
2Lakip sa ilang panulondon ang Beersheba, Sheba, Molada,
3Hazar Shual, Bala, Ezem,
4Eltolad, Betul, ug ang Horma.
5Nakuha usab ni Simeon ang Ziklag, Bet Marcabot, Hazar Susa,
6Bet Lebaot, ug ang Sharuhen. Kini napulog duha ka mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
7Nakuha usab ni Simeon ang Ain, Rimon, Eter, ug ang Ashan. Upat kini ka mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
8Lakip usab niinang mga baryo nga nakapalibot niini nga mga siyudad hangtod sa Baalat Beer (sama sa Rama didto sa Negev.) Mao kini ang panulondon sa tribo ni Simeon, nga ihatag ngadto sa ilang mga kabanay.
9Lakip sa panulondon sa tribo ni Simeon ang pipila ka bahin sa nasakopan sa tribo ni Juda. Tungod kay ang bahin sa yuta nga gigahin ngadto sa tribo ni Juda luag kaayo alang kanila, nakadawat ang tribo ni Simeon sa ilang panulondon gikan sa tungatunga sa ilang nasakopan.
10Ang ikatulo nga pagparipa sa yuta napadulong sa tribo ni Zebulun, ug gihatag kini sa ilang mga kabanay. Ang utlanan sa ilang panulondon nagsugod didto sa Sarid.
11Ang utlanan sa ilang panulondon mitungas padulong sa Marala ug nalakbitan ang Dabeshet; unya nadugangan kini ngadto sa sapa nga atbang sa Jokneam.
12Gikan sa Sarid ang utlanan niini miliko padulong sa sidlakan ug miabot ngadto sa utlanan sa Kislot Tabor. Gikan didto mipadulong kini ngadto sa Daberat ug unya patungas ngadto sa Jafia.
13Gikan didto mitabok kini padulong sa sidlakan ngadto sa Gat Hefer, ug unya ngadto sa Etkazin; sunod miabot kini sa Rimon ug miliko kini padulong sa Nea.
14Miliko ang utlanan niini ngadto sa amihan sa Hanaton ug nahuman didto sa walog sa Ifta El.
15Lakip niini nga mga rehiyon ang mga siyudad sa Katat, Nahalal, Shimron, Idala, ug ang Betlehem. Adunay napulog duha ka mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
16Mao kini ang panulondon sa tribo ni Zebulun, nga gihatag ngadto sa ilang mga banay—ang mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
17Ang ikaupat nga pagripa sa yuta napadulong kang Isacar, ug gihatag kini ngadto sa ilang mga kabanay.
18Lakip sa ilang nasakopan ang Jezreel, Kesulot, Shunem,

19Hafaraim, Sion, ug ang Anaharat.
20Lakip usab niini ang Rabit, Kision, Ebez,
21Remet, Enganim, Enhada, ug ang Betpazez.
22Ang ilang utlanan usab nakaabot sa Tabor, Shahazuma, ug sa Be Shemes, ug nahuman didto sa Jordan. Adunay 16 ka mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
23Mao kini ang panulondon sa tribo ni Isacar, ug gihatag kini sa ilang mga kabanay—ang mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
24Ang ikalima nga pagripa sa yuta napadulong sa tribo ni Asher, ug gihatag kini ngadto sa ilang mga kabanay.
25Lakip sa ilang nasakopan ang Helkat, Hali, Beten, Aksaf,
26Alamelek, Amad, ug ang Mishal. Sa kasadpan miabot pa gayod ang utlanan ngadto sa Carmel ug sa Sihor Libnat.
27Unya miliko kini sa sidlakang bahin padulong sa Bet Dagon ug miabot hangtod sa Zebulun, ug unya ngadto sa walog sa Iftahel, ug sa amihanang bahin padulong sa Betemek ug sa Neiel. Unya milahos kini ngadto sa Cabul padulong sa amihan.
28Unya miabot kini sa Ebron, Rehob, Hamon, ug sa Kana, hangtod sa Bantogang Sidon.
29Mibalik ang utlanan ngadto sa Rama, ug unya ngadto sa lig-on nga siyudad sa Tiro. Unya miliko ang utlanan ngadto sa Hosa ug nahuman kini didto sa dagat, sa rehiyon sa Akzib,
30Uma, Afek, ug sa Rehob. Adunay 22 ka mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
31Mao kini ang panulondon sa tribo ni Asher, ug gihatag kini ngadto sa ilang mga kabanay—ang mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
32Ang ikaunom nga pagripa sa yuta napadulong sa tribo ni Neftali, ug gihatag kini ngadto sa ilang mga kabanay.
33Miabot ang ilang utlanan gikan sa Helef, gikan sa kakahoyan didto sa Zaananim, ngadto sa Adaminekeb ug sa Jabneel, hangtod sa Lakum; nahuman kini didto sa Jordan.
34Miliko ang utlanan padulong sa kasadpang bahin ngadto sa Aznot Tabor ug miabot ngadto sa Hukok; miabot kini sa Zebulun ngadto sa habagatang bahin, ug miabot ngadto sa Asher padulong sa kasadpang bahin ug sa Juda padulong sa sidlakang bahin didto sa Suba sa Jordan.
35Ang lig-on nga mga siyudad mao ang Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret,
36Adama, Rama, Hazor,

37Kedes, Edrei, ug ang En Hazor.
38Aduna Yiron, Migdalel, Horem, Bet Anat, ug Bet Shemes usab. Adunay 19 ka mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
39Mao kini ang panulondon sa tribo ni Neftali, ug gihatag kini ngadto sa ilang mga kabanay—ang mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
40Ang ikapito nga pagripa napadulong sa tribo ni Dan, ug gihatag kini sa ilang mga kabanay.
41Ang ginsakopan sa panulondon niini naglangkob sa Zora, Estaol, Ir Shemes,
42Shaalabin, Ayalon, ug sa Itla.
43Gilangkoban usab niini ang Elon, Timna, Ekron,
44Elteke, Gibeton, Baalat,
45Jehud, Bene Berak, Gat Rimon,
46Me Jarkon, ug ang Rakon uban sa nasakopan nga tabok gikan sa Jopa.
47Sa dihang ang nasakopan sa tribo ni Dan nawala gikan kanila, gisulong ni Dan ang Leshem, nakig-away siya kanila, ug gikuha kini pagbalik. Gipamatay nila ang tanan pinaagi sa espada, ug gipanag-iyahan nila kini, ug mipahimutang dinhi. Gipulihan nila ang Leshem, ginganlan ug gitawag kini ug Dan sunod sa ilang katigulangan.
48Mao kini ang panulondon sa tribo ni Dan, ug gihatag kini sa ilang mga kabanay—ang mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
49Sa dihang nahuman na sila sa pagbahinbahin sa yuta ingon nga panulondon, ang mga tawo sa Israel naghatag ug panulondon gikan sa ilang mga kaugalingon ngadto kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun.
50Pinaagi sa mando ni Yahweh gihatagan nila siya ug siyudad nga iyang gipangayo, ang Timnat Sera didto sa kabungtoran sa Efraim. Nagtukod siya ug siyudad ug nagpuyo didto.
51Mao kini ang mga panulondon nga gibilin nila Eleazar nga pari, Josue ang anak nga lalaki ni Nun, ug sa mga pangulo sa matag tribo sa pamilya sa ilang mga katigulangan ngadto sa katawhan sa Israel pinaagi sa pagripa didto sa Silo, sa atubangan ni Yahweh, didto sa agianan sa tolda nga tagboanan. Busa nahuman nila ang pagbahinbahin sa yuta.