Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo da Hina Gode Ea malasu. Dila da soge (dilia aowalalia Hina Gode da dili gesowale fima:ne dilima iaha) amo ganodini esalea, amo malasu amola hamoma:ne sia:i mae yolesili fa:no bobogema.
2Dunu fi amo ilia soge dilia da lamu da ilia ogogosu ‘gode’ liligi amo goumia, eno agologa amola ifa hagudu amoga nodone sia:ne gadosa. Dilia amo sogebi huluane gugunufinisima.
3Ilia oloda huluane goudane gugunufinisima. Ilia sema igi amo goudama. Ilia A:sela ifa momomogoi amo laluga gobema. Ilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ liligi abusa:ma amola ilia ogogosu ‘gode’ ilia dio amo sogebi ganodini bu mae dawa:ma:ne gugunufinisima.
4Dilia da dilia Hina Godema nodone sia:ne gadosea, ilia hou defele mae hamoma.
5Be dilia Hina Gode da dilia fi huluane amo ganodini sogebi afae ilegemu. Amoga E da esalumu amola E da Ea Dio ilegemu. Amo sogebiga, dilia Hina Godema nodone sia:ne gadoma.
6Amoga, dilia laluga gobei iasu, gobele salasu, ‘daide’ (dilia gagui liligi nabuane mogili, afae Godema imunu iasu liligi), dilia imunu ilegele sia:i liligi, dilia hahawane udigili iasu amola dilia ohe fi magobo mano amo huluane gaguli misa.
7Hina Gode da dilima hahawane dogolegesu hou bagade i dagoi. Dilia amola dilia sosogo fi da E ba:ma:ne, ha:i manu noga:iwane dilia hawa: hamobeba:le lai amo manu.
8Amo esoha dilia musa: hou defele mae hamoma. Musa: asili wali dilia da nodone sia:ne gadosu hou dilisu hanaiga hamosu.
9Bai dilia da soge amo dilia Hina Gode da dilima dili olofoiwane esaloma:ne iaha amo ganodini hame golili sa:i.
10Dilia da Yodane Hano degesea, Hina Gode da dili amo soge gesowale fima:ne dili fidimu. E da dilima ha lai ilima dili gaga:mu amola dilia da olofoiwane esalumu.
11Hina Gode da sogebi afadafa amoga dilia da Ema nodosu hou hamoma:ne ilegemu. Amogawi na sia:i liligi huluane Ema gaguli misa. Amo da dilia gobele salasu liligi, dilia ‘daide’, hahawane udigili iasu amola noga:i iasu dilia da Godema imunusa: ilegele sia:i.
12Dilia, dilia mano, dilia hawa: hamosu dunu amola Lifai dunu dilia moilai ganodini esala, amo huluane Gode hahawane ba:ma:ne, hahawane hamoma. Lifai dunu da ilisu soge hame gagubiba:le, ilima dawa:ma.
13Dilia gobele salasu amo udigili dilia hanaiga sogebi enoenoi amoga mae ima.
14Be sogebi afadafa Hina Gode Ea ilegei sogebi, dilia fi afae ilia soge ganodini amoga dilia gobele salasu ima. Amo sogebi dilia gobei iasu ima amola na hamoma:ne sia:i liligi huluane hamoma.
15Be dilia esalebe sogebi amo ganodini dilia ohe fi medole legele manu da defea. Hina Gode E dilima iasu defele manu da defea. Dilia huluane (ledo hamoi dunu amola ledo hame hamoi defele), huluane manu da defea. Amo hu dilia ‘dia’ o ‘a:deloubi’ medole legei defele moma.
16Be ilia maga:me mae moma. Ilia maga:me amo dilia hano agoane osoboga sogadigima.
17Dilia Hina Godema iasu liligi amo huluane dilia esalebe sogebi amoga mae moma. Amo da dilia gagoma ‘daide’, waini, dilia olife susuligi, dilia bulamagau, sibi, magobo mano, dilia Godema hahawane udigili iasu sia:i amola iasu liligi eno huluane.
18Dilia, dilia mano, dilia hawa: hamosu dunu amola Lifai dunu dilia moilai ganodini esala, amo iasu liligi dilia Hina Gode ba:ma:ne Ea ilegei nodone sia:ne gadosu sogebi amo ganodini fawane moma. Amola dilia hamoi huluane dawa:beba:le, dilia amogawi hahawane ba:ma.

19Amola dilia soge amo ganodini esalea, Lifai dunu mae gogolema.
20Dilia Hina Gode da Ea sia:i defele dilia soge bu bagade hamosea, dilia ohe hu hanai galea defele moma.
21Be nodosu sogebi amo Hina Gode da ilegei, amo da dilia sogebi amoga sedade ba:sea, defea, bulamagau o sibi amo Hina Gode da dilima i, amo medole legele dilia diasuga manu da defea. Na da amo dilima sia:i dagoi.
22Dunu huluane, ledo gala o ledo hamedei, huluane manu da defea. Amo hu dilia ‘dia’ o ‘a:deloubi’ medole legei amo defele moma.
23Be hu amo ganodini maga:me diala, amo mae moma. Bai esalusu da maga:me amo ganodini diala amola dilia esalusu amola hu gilisili manu da defea hame.
24Dilia maga:me ha:i manu agoane mae moma. Be amo hano agoane osoboga sogadigima.
25Dilia da amo hamoma:ne sia:i noga:le nabasea, dilia amola diligaga fi da hahawane ahoanumu amola Hina Gode da dilia hou hahawane ba:mu.
26Dilia Hina Godema imunu ilegele sia:i liligi amo huluane ilegei nodosu sogebi amoga gaguli masa.
27Amogawi gobele salasu liligi ima. Dilia amo liligi Hina Gode Ea oloda da:iya gogo gobele salima. Amola gobele salasu eno amo dilia ohe hu manu amola maga:me oloda da:iya sogadigimu amo amola ima.
28Dilia mae yolesili, na hamoma:ne sia:i huluane noga:le nabawane hamoma. Amasea, dilia amola diligaga fi da hahawane esalumu. Bai Hina Gode da amo moloidafa hou hahawane ba:sa.
29Dilia da amo dunu fi ilia sogega golili dasea, dilia Hina Gode da amo fi huluane gugunufinisimu. Amasea, dilia amo sogega osobo dogone fimu.
30Hina Gode da amo dunu fi huluane gugunufinisi dagosea, dawa:ma! Dilia da bogosu ba:sa:besa:le, ilia sia:ne gadosu hou mae lalegaguma. Ilia ogogosu ‘gode’ ilima sia:ne gadosu hou amo dilia hamomusa:, mae hogoma.
31Dilia Hina Godema sia:ne gadosea amola nodosea, ilia hou defele mae hamoma. Bai ilia sia:ne gadosu amo ganodini ilia wadela:idafa hou (Gode da amo hou higasa) amo hamosa. Ilia hou afae da ilia da ilila: manolali oloda da:iya laluga gobele sala.
32Na sia:i huluane noga:le nabawane hamoma. Amoga hou eno mae gilisima amola amoga hou eno mae fadegale fasima.